ملت مبارز و مقاوم لبنان

این روزها٬ همه جهانیان با تحسین واعجاب٬ شاهد تلاشهای مستمر شما برای رهایٔی ازبن بست سیاسى ، فساد حکومتى و ساخ تن اینده اى بهتر هستند.

شما درخاورمیانه٬ نمونه ای مثال زدنی از جامعه اى روادار٬ با ادیان و فرهنگ هاى گوناگون ، ازادى بیان و مطبوعات ورسانه های ازاد بوده و هستید . حتی جنگ ۲۵ ساله غم انگیزداخلی واستیلای سیاسی سوریه ونفوذ جمهوری اسلامی و خطرآفرینی همسایگان٬ نیزنتوانست این خصوصیت تاریخی بیمانند٬ یعنی رواداری اجتماعی و مذهبی را از شما بستاند.

اکنون با وقوف به الزامات جهانی نوین و با شجاعتی بیمانند٬ بسیاری از جوانان شما٬ با عبور از مرزهای طایفه ای و مذهبی٬ خواستاراتحادی ملی٬ برپایه حقوق شهروندی انسان مدرن و معاصرو عبور از موانع رقابتهای تاریخی رو به اضمح لال مى باشند.

همان دیوارهای مخروبه و کوتاهی که جمهوری اسلامی با ایجاد گروههای وابسته بخود٬ در کشور زیبای شما٬ قصد دارد، براى تامین منافع ایدیولوژیکش٬ با ترویج و حمایت ازشیعیگری سیاسی و تحمیل آن بجامعه چند فرهنگی و روادار شما٬ با تمام قوا٬ درحفظ انها بکوشد.

شما عزم دارید٬ با حذف بسیاری از سیاستمداران و حاکمان ٬ این تجاوزگران و ماجراجویان مفسده انگیزرا٬ از دخالت در امورداخلی لبنان بازدارید وسرنوشت کشور را خود بدست بگیرید وحکومتى از ان خود داشته باشید.در این هدف ملی مسلما پیروزی از آن شماست.

شورای گذاراز جمهوری اسلامی به دموکراسی٬ از همه خواسته های بحق شما حمایت میکند ودخالت جمهوری اسلامی و ایادیش را درگسترش فساد وچندقطبی کردن کشور شما بخاطرمنافع استراتژیک جنک طلبانه اش محکوم مینماید .

با آرزوی پیروزى شما٬ براى ساخ تن لبنانى دموکراتیک و عارى از جنگ

دبیرکل شورای مدیریت گذار

حسن شریعتمداری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com