ملت مبارز و مقاوم لبنان

این روزها٬ همه جهانیان با تحسین واعجاب٬ شاهد تلاشهای مستمر شما برای رهائی ازبن بست سياسى ، فساد حكومتى و ساخ تن اينده اى بهتر هستند.

شما درخاورمیانه٬ نمونه ای مثال زدنی از جامعه اى روادار٬ با اديان و فرهنگ هاى گوناگون ، ازادى بيان و مطبوعات ورسانه های ازاد بوده و هستید . حتی جنگ ۲۵ ساله غم انگیزداخلی واستیلای سیاسی سوریه ونفوذ جمهوری اسلامی و خطرآفرینی همسایگان٬ نیزنتوانست این خصوصیت تاریخی بیمانند٬ یعنی رواداری اجتماعی و مذهبی را از شما بستاند.

اكنون با وقوف به الزامات جهانی نوین و با شجاعتی بیمانند٬ بسیاری از جوانان شما٬ با عبور از مرزهای طایفه ای و مذهبی٬ خواستاراتحادی ملی٬ برپایه حقوق شهروندی انسان مدرن و معاصرو عبور از موانع رقابتهای تاریخی رو به اضمح لال مى باشند.

همان دیوارهای مخروبه و کوتاهی که جمهوری اسلامی با ايجاد گروههای وابسته بخود٬ در کشور زیبای شما٬ قصد دارد، براى تامين منافع ايديولوژيكش٬ با ترویج و حمایت ازشیعیگری سیاسی و تحمیل آن بجامعه چند فرهنگی و روادار شما٬ با تمام قوا٬ درحفظ انها بكوشد.

شما عزم دارید٬ با حذف بسیاری از سیاستمداران و حاکمان ٬ این تجاوزگران و ماجراجویان مفسده انگیزرا٬ از دخالت در امورداخلی لبنان بازدارید وسرنوشت كشور را خود بدست بگيريد وحكومتى از ان خود داشته باشيد.در این هدف ملی مسلما پیروزی از آن شماست.

شورای گذاراز جمهوری اسلامی به دموکراسی٬ از همه خواسته های بحق شما حمایت میکند ودخالت جمهوری اسلامی و ایادیش را درگسترش فساد وچندقطبی کردن کشور شما بخاطرمنافع استراتژيك جنك طلبانه اش محکوم مینماید .

با آرزوی پيروزى شما٬ براى ساخ تن لبنانى دموكراتيك و عارى از جنگ

دبیرکل شورای مدیریت گذار

حسن شریعتمداری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)