چنین روزی درچندسال پیش
۱۹آبان۱۳۷۷
آمریکا،آمریکاماداریم میائیم!!
روزنامه کیهان۱۹آبان۱۳۷۷
بهزاد نبوی:
کسانی که امروزباآمدن چند جهانگردآمریکایی الم شنگه راه انداخته اندودولت آقای خاتمی را زیرسوال می برندبه اندازه یک مثقال وسرسوزن به مبارزه با آمریکااعتقادندارند.این افرادبا نوشتن نامه دسته جمعی به رهبر افسوس خوردندکه چراایران وارد یک اتحادیه باآمریکانمی شودو ترکیه جای خالی کشورمارادر سیاست خارجی آمریکاگرفته است!
پاورقی:
دودهه پیش،مصادف باسالگرد شروع انقلاب دوم!!گروهی با عنوان فدائیان اسلام ناب محمدی (مصطفی نواب)مسئولیت حمله به۱۳گردشگرآمریکایی درتهران رابرعهده گرفتند؛که باآشکار شدن مسئولیت”واجا”درماجرای قتل های زنجیره ای،معلوم شد چنین گروهی وجودخارجی ندارد واین حمله ازجمله فعالیت های وزارت اطلاعات نظام ولایت فقیه بوده است!
همواره بخشی ازنیروهای نهادهای امنیتی واطلاعاتی در کشورهای غیردمکراتیک و فردگرا_باتوجه به موازنه قدرت_ فعالیت هایی برای حفظ وتقویت خودانجام می دهند؛حتی گاهی برای براندازی همان نظام،برنامه ریزی هم می کنند!
باتصرف سفارت آمریکادرتهران، (که انقلاب دوم نام گرفت)همه آن آرمان هاواهداف انقلاب در مساله ضدیت باآمریکاخلاصه شد. آمریکامعیارحق وباطل وخوب و بدبودن اشخاص شد!ازآن زمان تا حال حاضر،همه فعالیت هابه مساله وموضوع آمربکاگره خورد ورابطه باآمربکایک تابوشد.وخیلی ها(باتقیه کردن)شهامت تابو شکنی راندارند.ایضا،برخلاف آنچه که جناح حامی ولایت فقیه وخامنه ای درموضوع آمریکاخود رارادیکال وتهاجمی معرفی می کند،زمانش که برسد،همان هااز نخستین کسانی خواهندبودکه برای ایجادرابطه باآمریکا،شروع کننده شعارهای رادیکال درنشان دادن ابعادمثبت برقراری رابطه یا مذاکره باآمریکاخواهندشد!!
دعوای موجوددرموردآمریکادر واقع یک دعوای کاذب وصرفا برای تسویه حساب های سیاسی وموازنه قدرت است.
پیش بینی می شودپس ازمرگ خامنه ای،جانشین وی_هرکه باشد_برای قبولاندن وتحمیل خود به جامعه وحفظ نظام ولایت فقیه،باب مذاکره ورابطه باآمریکا رابازخواهدکرد!
نوزده آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com