نقد اساسی من به تحلیل شما در شرایط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور و بر آمد ” ج.ا.” در فقدان نگرش تاریخی برتغییرات و تحولات یک صد ساله اخیر است ، چه در یادداشت شما بر سه نوشته من و چه در مقاله ای از شما که با تیتر ” داستان ظهور، تداوم، و سراشیبی سقوط یک انقلاب” منتشر شده است این ضعف به چشم می خورد.بعنوان نمونه نامیدن مشروطیت به موجود شتر گاو پلنگ برخوردی روشنفکرانه و نه بر خوردی واقعگرایانه است
ادامه