چنبن روزی درچندسال پیش
۱۲آبان۱۳۶۵
تکلیف شرعی است؛خداونداجازه نمی دهد!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۲آبان ۱۳۶۵
موسوی اردبیلی:
[خداوندبه مااجازه نمی دهدکه دست دردست کافران جهان بگذاریم وبرروی یک میزمذاکره بنشینیم وپاروی خون شهدا بگذاریم…استکبارجهانی گمان می کندکه پذیرش مسئولیت قائم مقام رهبری اختیاری است،اما اگرفردی صالح تر،لایق ترمفیدتر وشایسته ترازحضرت آیت الله العظمی منتظری بودآن شخش انتخاب می شدوخودایشان با تمایل واختیارخوداین مسئولیت را نمی پذیرفت که حالا ازآن کناره گیری کند…].
پاورقی:
خدابه مااجازه نمی دهد…مگر پذیرش قائم مقام رهبری اختیاری یادست خودش است که بخواهد قبول نکندویااستعفابدهد؟
ازاین سنخ سخنان بسیارشنیده ایم:تکلیف شرعی!
درنظام ولایت فقیه وقتی مسئولیت وشغلی پذیرفته می شود،ویاانجام فعل وترک فعلی، آنرابه خدامتتسب وبه تکلیف شرعی پیوندمی زنند.
وشرع ازفقهی استنتاج می شود که فقهامی دانندومی خوانند.و پس ازآن،مجتهدین برای مقلدین خودتجویزمی کنندوبرمتشرعین واجب می شودتابدون چون وچرا ازآن تبعیت کنند!
پس ازانقلاب روحانیت بادراختیار گرفتن حکومت وتصویب اصل ولایت مطلقه فقیه،سخنان ولی فقیه راکلام خداواداره اموررابر اساس تکلیف شرعی ایشان مدیریت کرده است.
ولی فقیه همان مرجع تقلیداعلم است که واجب است ازآن تقلید شود.لذادرپروژه های حکومتی فتاوی دیگرمراجع تقلید،منشااثر نیست.احزاب،رساته ونهادهای غیرحکومتی که درتقویت وتثبیت جامعه مدنی عامل واثرگذار هستند،خنثی واستحاله شده، مستقیم وغیرمستقیم به خدمت ولی فقیه درمی آیند.ولی فقیه بامنصوبین خود درمجمع تشخیص مصلحت،شورای عالی امنیت، شورای سیاستگذاری درروابط بین الملل،شورای نگهبان،شورای انقلاب فرهتگی،قوه قضائیه، ارتش،سپاه،صداوسیما،ائمه جمعه،ودیگرنمایندگان خوددر اینجاوآنجاو… کلام خدارامنعقدوتکلیف شرعی رابه اطلاع می رساندودرصورتی که راه رفته بن بست باشد،برای آن هم راه حلی هست:احکام اولیه،تبدیل به احکام ثانویه می شود!وچنانچه اختلال وکندی پیش آیدوچیزی سدراه شود،دفع افسد به فاسدمی شود.یعنی برای دفع یک فسادبزرگ انجام بک گناه و فسادکوچک تکلیف شرعی شده و همه وبخصوص مسئولین واجب است آن راانجام دهند!!
این حکایت۴۰سال سلطنت فقیه است.وقتی عقل نباشدجان در عذاب است!
دوازده آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com