چنین روزی درچندسال پیش
۸آبان۱۳۶۵
روزنامه جمهوری اسلامی ۸آبان۱۳۶۵
سیاست کثیف مثل پول کثیف تطهیرمی شود
هاشمی رفسنجانی:
قضیه ای که اتفاق افتاداگردر غرب اتفاق می افتادممکن بود دشواری جدی ایجادکندوسقوط یک حزب برای غرب می تواند برای غرب تهدید کننده باشد.آن هاازدورمی بینندکه امام چیزی فرمودندوچندنفررابازداشت کردند،یک سرقضیه به یک جریانی وصل می شود،یک نفرمثلادر مجلس بوده ویک نفربایکی از بستگان آیت الله العظمی منتظری دربیت ایشان بستگی داشته است.آنهافکرمی کننداین یک حادثه عمیقی است که می تواتد یک دگرگونی عمیقی درجامعه بوجودبیاورد…آنهافکرمی کنند مثلادل آیت الله منتظری چرکین می شودازاینکه امام دستور بدهندویاموافقت کنندکه کسی رادستگیرکنندیارابطه مابا استادمان درگذشته ونائب رهبری مان درحالاورهبرآینده مان،آن ها فکرمی کننداین روابط مثل روابط سیاسی درآنجاست.آنهانمی تواننداین رابفهمند…آیامعنی دارد کسی باامام مسابقه قدرت داشته باشد؟…آیاکسی می تواند باآیت الله منتظری مسابقه قدرت بگذارد؟همه چیردرایشان هضم است…اینجامساله اطاعت جزو وجودماشده است…
پاورقی:
آینده نشان دادکه احضارسید مهدی هاشمی،آنهم صرفابه دلیل پرونده قبل ازانقلاب ایشان(قتل شمس آبادی،درحالی که خودو آیت الله منتظری رسیدگی دوباره آن راپذیرفته بودند)،مسابقه سرقدرت بوده است.
ری شهری به آن اشاره می کند: [این بن بست(بن بست بازجوبان دربه حرف درآوردن سیدمهدی هاشمی)اگرشکسته نمی شدوبه کشف حقیقت نمی انجامیدنه تنها برای حیثیت وزارت اطلاعات زیان باربودبلکه سرمایه گذاری سنگین امام روی این موضوع راباخظر مواجه می کرد.وهمه بهایی که برای یک اصلاح بنیادین درجریان رهبری آینده جمهوری اسلامی پرداخت شده بوددرمعرض نابودی قرارمی داد./کتاب خاطره ها، جلد۴،ص۱۵۹]
آیت الله متتظری هم درکتاب انتقادازخودبه آن اذعان داردومی نویسد:[این گمان برایم قوى شد که مسأله سیدمهدى ومحاکمه او بهانه ‏اى بیش نیست وهدف اصلى،تسویه حساب بابخش عظیمى ازنیروهاى انقلابى است ونیزتسلیم من وآوردنم درهمان خطى است که آقایان ترسیم کرده بودند].
درحال حاضرنیزبازی کثیف سیاسی برسرقدرت ورهبری پس ازخامنه ای شنیع تروآشکارتراز گذشته درجریان است.
سیداحمدخمینی وهاشمی رفسنجانی دوضلع مثلث به وجود آورنده رهبری خامنه ای خود قربانی ضلع سوم این مثلث (خامنه ای)شدند.الآن ازآن مثلث فقط بک خط ممتدومسیریک طرفه باقی مانده وهرکه دردنباله نباشد،وبخواهددرحهت خلاف حرکت کند،ازحیض انتفاع می افتد.
وضع فلاکت بارفعلی امروزما ناشی ازسکوت،تقیه ونفاق است که بخاطرپنهان ماندن دست های آلودشان درسیاست کثیف و تطهیرکردن خود[همچون پول کثیف]دراین مسیر(ولایت مطلقه فقیه)ماله کشی می کنند!
هشتم آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)