چنین روزی درچندسال پیش
این حرکتی که وزارت اطلاعات شروع کرده معلوم نیست به کجابیانجامد…؟
به سعیدامامی!
۷آبان۱۳۶۵
روزنامه جمهوری اسلامی۷آبان ۱۳۶۵
بخش خبری:وزارت اطلاعات دیشب ازکلیه کسانی که درفعالیت های غیرقانونی مهدی هاشمی باوی همکاری داشته اندخواست هرچه سریع ترجهت ادای توضیحات،خودرابه این وزارتخانه معرفی نموده ونیزآن دسته ازافرادکه اطلاعاتی ازگروه نامبرده دارنداطلاعات خودرابوسیله نامه یاتلفن دراختیاروزارت اطلاعات قراردهند.
پاورقی:
داماددختر۹ساله علی مشکینی (ری شهری)درکتاب خاطره ها، جلد۴،ص۱۵۵می نویسد:شنیدم یکی ازمسئولان عالی رتبه قضایی گفته بود:[این چه کاری است که وزارت اطلاعات انجام می دهد؟آقای منتظری رهبرآینده است.چراوزارت اطلاعات بااین برخوردهااورازیرسوال می برد؟ آقای ری شهری مرتب پیش امام می رودوامام براساس گفته های اوتصمیم می گیرد. اشتباه مااین بودکه نرفتیم تامسائل خود رابا امام درمیان بگذاریم مابایدزودتر دراین رابطه اقدام می کردیم.این حرکتی که وزارت اطلاعات شروع کرده معلوم نیست به کج ابیانجامد…؟]
وزارت اطلاعات ری شهری وباند مدرسه حقانی(که تاالان هم در قوه قضائیه و واجا چمپانته زده، لنگرانداخته درحال خوردن کنگر است،باتوجه به شناختی که از رفتارکلامی درشجاعت بیان و عمل آیت الله منتظری داشتندمی دانستندرهبری اودرآینده برای بقای آن هادرقدرت خطرناک است ولذابادروغ های بزرگ وجوسازی توانستندمساله سیدمهدی هاشمی چنان پیچیده،خطرناک و مرموزوتشکیلاتی نشان دهندکه بخاطرآن حتی نزدیکان وی نیز بخاطراین جوسازی هامجبور شوندازوی اعلان برائت کنند.
آن نیروهایی که بطورمستقیم و کاری باسیدمهدی هاشمی ارتباط داشتندویابدلیل خویشاوندی و همشهری بودن درمنطقه قهدربجان ویاافرادمتنوع درطیف های سیاسی دریک امرباهم اشتراک نظرداشتندوآن ارادت و نزدیکی بادبدگاه ومرام ورفتار و کرداراخلاقی آیت الله منتظری. برخی ازاین افرادشاید اصلانه یکدیگررامی شناختندویادرعقیده سیاسی یکسان بودند.آنچه هم به عنوان اعلامیه نوشته وانتشار داده شده است اگرمطبوعات آزاد بوداتفاق نمی افتاد.وآنچه به عنوان مخفیگاه اسنادواسلحه بوده بی اطلاع حکومت نبوده و پس ازانحلال واحدنهضت های سپاه بدلیل آنکه سیدمهدی هاشمی نماینده آیت الله منتظری درامورنهضت های آزادیبخش بود وآیت الله منتظری هم قائم مقام رهبری،همه چیزقانونی بود.
اگربه لیست دستگیرشده گان نگاه کنیدفقط همان هاهستندو دیگرهیچ!!وتازه آن هاهم یادر رابطه بامدارس تحت نظرآیت الله منتظری بودندوباموسسه انتشاراتی ودفترتهران.وعده ای هم که اصلامربوط به امیدنجف آبادی درزمانی که ایشان اوایل انقلاب به حکم خمینی حاکم شرع بود،هستند؛وهمین افرادهم برخی شان برخی دیگررااصلا نمی شناختتدوتالحظه زندان ازوجودآن هاهم بی خبربودند!
مساله فقط بی حیثیت شدن واجابودکه بااین دستگیری هابه هرشکل ممکن نبایدمی شد.
ری شهری درهمان کتاب ص۱۵۹می نویسد:[خاموشی اسرارآمیز وی(سیدمهدی هاشمی)بازجووبازجویان رابتدریج به بن بست کشیده بود.این بن بست اگرشکسته نمی شدوبه کشف حقیقت نمی انجامیدنه تنها برای حیثیت وزارت اطلاعات زیان باربودبلکه سرمایه گذاری سنگین امام روی این موضوع رابا خظر مواجه می کرد.وهمه بهایی که برای یک اصلاح بنیادبن درجریان رهبری آینده جمهوری اسلامی پرداخت شده بوددرمعرض نابودی قرارمی داد].
و سرانجام وزارت اطلاعات ری شهری سعیدامامی بود…!
هفت آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)