چنین روزی درچندسال پیش
۶آبان۱۳۶۵
مک فارلین،سیدمهدی هاشمی؛
آغازپروژه حذف آیت الله منتظری
درشامگاه۵آبان۱۳۶۵پیامی ازخمینی ازصداوسیمای ولی فقیه،مبنی بر دستگیری افرادمرتبط باسیدمهدی هاشمی(که نویسنده این سطورازجمله آن هابود)پخش شد.
دراین پیام باتوجه به دستگیری وزندانی شدن سیدمهدی هاشمی درروزهای قبل وآمدن مخفیانه مک فارلین[مشاورامنیتی ریگان،رئیس جمهوزی آمریکا،ازحزب جمهوری خواهان]به ایران وافشای آن توسط افرادمرتبط باسیدمهدی هاشمی درهفته نامه الشراع العربی به سردبیری حسن صبرا،وبیانیه ای عمومی درداخل کشور،خمینی نوشت:
[جنابعالی(ری شهری)موظف هستیدبه جمیع جوانب این امرباکمال دقت وانصاف رسیدگی نمائیدوتمام افرادمتهمی راکه ازسران این گروه محسوب می شوندونیز افراددیگری راکه درانتشارمسائلی کذب وقضایای دیگردست داشته اندتعقیب نمائید…].
داماددختر۹ساله علی مشکنتی،واولین وزیراطلاعات(محمدی ری شهری)[ازابن الوقت های انقلاب که سابقه ای بااهمیت پیش ازانقلاب ندارد!]،تاقبل ازاین پیام به کمک سیداحمدخمینی به هرنحوی تلاش می کردنامه ای مکتوب ازخمینی بگیرد ونمی توانست(شمابخوبی می توانیدآنرا درلابلای جملات کتاب خاطرات سیاسی ایشان بفهمید).که درنهایت باصدوراین پیام نفسی راحت کشید.واین آغازی بود براجرای سناریوی حذف آیت الله منتظری.
سیدمهدی هاشمی پیش ازانقلاب به اتهام اطلاع داشتن ازقتل شمس آبادی(از روحانیون منتفذومخالف خمینی در اصفهان)،زندانی وبه سه باراعدام وسپس باتخفیف به حبس ابدو همزمان باپیروزی انقلاب آزادوبه عضویت وفرماندهی شورای عالی ستاد مرکزی سپاه پاسداران درآمد.ابتدامسئول واحدروابط عمومی وسپس رئیس واحد نهضت های آزادیبخش سپاه شد.که باحدود۳سال فعالیت دراوخرسال۶۱بنابرمصوبه مجلس برای اساسنامه سپاه منحل شد.وبعدازآن به حکم آیت الله منتظری نماینده وی در امورنهضت های آزادیبخش شد.سیدمهدی هاشمی باتاسیس موسسه انتشاراتی نهضت جهانی اسلام شروع به فعالیت کرد.که درسال ۱۳۶۵بادستگیری هاتعطیل گردید.
خمینی درفروردین۱۳۶۵تایک قدمی مرگ رفت.وبایدبرای پس ازوی برنامه ریزی می شد.تیم حاکم برحکومت(مثلث سیداحمدخمینی،علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی)که نمی توانست آقای منتظری رادراختیارداشته باشد،بااشرافی که برخمینی داشت،تمامی اطلاعات مربوط به کشورراهدایت شده انتقال می داد.وازجمله مخفی داشتن ماجرای مک فارلین.
اطلاع پیداکردن آیت الله منتظری از ماجرای مک فارلین آن هاراوحشت زده کردوبالاخره افشای آن پرده راازمعاملات مخفی برداشت.منتهاچون درایران رساته هاآزادنبودند،قلب حقیفت شد.هاشمی رفسنجانی که برخمینی نفوذداشت با جعل واقعیت وقلب حقیقت،ماجرارابه سودخودعلنی کرد!درعوض بدلیل آزادی رسانه درآمربکا،،منجربه رسوایی شد و ماجرای ایران گیت رادرتاریخ ثبت کرد.
ماجرای سیدمهدی هاشمی ومک فارلین، آغازپروژه حذف آیت الله منتظری ازصحنه سیاست وباافشاومخالفت شدیدایشان از اعدام های سال۱۳۶۷،پایان ماجرای قائم مقام رهبری وی بود.ازآن به بعد سیل اتهامات واهانت هاوبرخوردهای فیزیکی به بیت ودفترایشان،ودرنهایت حصروی شروع شد.
آیت الله متتظری درکتاب انتقادازخودمی نویسد:[این گمان برایم قوى شدکه مسأله سیدمهدى ومحاکمه اوبهانه ‏اى بیش نیست وهدف اصلى،تسویه حساب با بخش عظیمى ازنیروهاى انقلابى است و نیزتسلیم من وآوردنم درهمان خطى است که آقایان ترسیم کرده بودند].
شش آبان نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com