پدیده تراجسی
نویسنده: هنری بنجامین
ناشر: کتاب وارنر
سال انتشار: 1966

بنجامین را می توان بانی مطالعات مربوط به تراجنسی ها نامید. او از نخستین کسانی که است که پدیده تراجنسی بودن را که سال ها با همجنس گرایی یکی گرفته می شد به عنوان یک پدیده متمایز شناسایی کرد. این گام او برای تشخیص مفهوم گرایش جنسی و هویت جنسیتی نقش اساسی داشت. تدریجاً مفهوم هویت جنسیتی و آنچه بعدا اختلال هویت جنسیتی نامیده شد به مقوله مستقل در مطالعات جنسی شد. او در موازات با تراز تشخیص گرایش جنسی که آلفرد کینزی عرضه کرد یک تراز شش رقمی مشابه ارائه داد. همانطور که در تراز کینزی فرد از یک گرایش جنسی مطلق به سمت یک گرایش جنسی دیگر سوق پیدا می کند. در تراز هویت جنسیتی بنجامین نیز شش مرحله برای تشخیص هویت جنسیتی تراجنسی ها فرض شده است. تراز او از موقعیت مبدل پوشی شروع می شود و به موقعیت تراجنسی که نیاز فوری به تغییر جنسیت دارد امتداد می یابد. به این ترتیب:
مبدل پوش (شبه مبدل پوش)
مبدل پوش (فیتیشی)
مبدل پوش (حقیقی)
تراجنسی (غیر نیازمند به جراحی)
تراجنسی (نیاز متوسط به جراحی)
تراجنسی (نیازمند بالا به جراحی)
بنابراین تراز او دو سر طیف دارد. در یکسر صرف لذت از نقش معکوس جنسیتی انگیزه تراجنسی بودن است و در سوی دیگر طیف مسئله صرفا هویتی است نه لذت زیبایی شناختی یا بصری از این امر.
کتاب در این فصول مطلب را دنبال کرده است:
مبدل پوشی، تراجنسی و همجنس گرایی
مبدل پوشی در چشمنداز کهن و جدید
تراجنسی مردانه
منشأشناسی تراجنسی
مدیریت وضعیت تراجنسی ها به صورت غیر جراحی
بحث جراحی
تراجنسی مردانه و نتایج عمل ها
وجود حقوقی مبدل پوشی تراجنسی بودن
تراجنسی زنانه
کتاب پدیده تراجنسی یک کتاب کلاسیک در حوزه مطالعات هویت جنسیتی است. هرچند نتایج آن امروزه بسیار قدیمی به نظر می رسد اما از جهت میزان رجوع و بنیان گذار بودن در این بحث اهمیت ویژه دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)