چنین روززی در چند سال پیش
۲۹مهر۱۳۵۸
ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۹مهر۱۳۵۸
نامه احمد خمینی به آیت الله منتظری در موردایرانی نبودن ولایت فقیه.
مجاهدبزرگ حضرت آیت الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان(دامت برکاته).پس ازعرض سلام قبل ازهرچیزبایدبگویم که من طرفدارصددرصدولایت فقیه هستم. ولی معتقدم که حدودش بایدکاملاروشن شود.درنامه قبل آورده بودم که اگراعلم زمان تابعیت کشوردیگری غیرازایران را داشته باشدوفرماندهی کل قوای ایران هم بااوباشدوبین کشورش وایران جنگ درگیرد…جواب داده ایددرایران همیشه فقیه ومرجع بوده است واگرمردم از مرجع غیر ایرانی پیروی کردندوبناباشد آن فقیه سیاست ایران رادردست گیردباید ایران یاید.من غیرازاین جمله چیزدیگری ندیدم.واماسوالات…
پاورقی:
یک آیه درقرآن هست که می گوید:ما( یعنی خدا)شمارا(آدم های روی زمین را) ازمردوزن وقبایل ونژادهای متفاوت آفریده ایم تایکدبگررابشناسیدوشناسایی کنید.ولی آن که باتقواتراست درنزدخدا مقرب تراست.(حجرات،۱۳).می توان گفت:این آیه مرزهای جغرافیایی و محدوده ای بنام وطن راتائیدمی کند، منتهاتاکیدمی کندآنکس که باتقواتراست نزدخداممتازتراست.تقواراهم باترازوی فقه شیعه،باشریعت سنی،یااحکام دین یهودومسیحیت ارزیابی نمی کندو باصطلاح شاقول وسنجش قرارنمی دهد. باتقوایعنی آن کس که سالم است.ناپاک نیست.قول وفعلش یکی است.نفاق ندارد.دروغ نمی گوید.وقس علیهذا… یعنی مبناواساس،حقوق مشترک انسانی است.چیزی که امروزازآن به عنوان حقوق بشریادمی شود.وباگذرزمان و خردجمعی زمان،کامل،تکمیل،ترمیم و تعمیرمی شود.برهمین ریشه است که می بینیم مثلایک فردی که پاکستانی است،به تابعیت انگلستان درمی آید، مدارج پیشرفت راباعدالت وقواعدآنجامی پیماید،انتخاب می شودبه عنوان شهردار لندن!والخ،مواردمشابه دیگر…همان بامبولی که ابتدای انقلاب درموردجلال الدین فارسی پیش آمدوچون ایشان تابعیت ایرانی نداشت ازلیست کاندیدا های ریاست جمهوری اولین دوره حذف شد.
آیت الله منتظری درپاسخ به ان قلت های سیداحمدخمینی می گوید:آن فقیه غیر ایرانی حائزشرایط بایدبیایدایران.یعنی تابعیت ایرانی پیداکند.
احمدخمینی درابتدای انقلاب سعی در چسباندن خودبه مرکزقدرت وراس سیاست راداشت.وبه سازمان مجاهدین خلق نزدیکی داشت.حتی درمراسمی در جمعی،ازایجادخط سوم یاجریان سوم حرف زد.ولی سرعت تسویه حساب های سیاسی که منجربه تثبیت ایشان دردفتر پدرش شد،مثلثی راازاحمدخمینی، هاشمی رفسنجانی وعلی خامنه ای درست کردتابتوانندباکانالیزه کردن خمینی درملاقات های خصوصی اش،و نحوه دریافت اطلاعات واخبارجامعه، خمینی رابه سمت وسویی که هدف بود، هدایت کنند.وهمینطورهم شد.ومهم ترین آن،جدایی خمینی ازمنتظری است.
احمدخمینی باگرایش به سمت جناج چپ (پس ازرهبری خامنه ای)،خواب رهبری بعدی_که وعده اش رابه اوداده بودند_ می دید.تاجایی که بعدازهرسخنرانی خامنه ای،اونیزیک سخنرانی داشت.واین گونه وانمودمی شدکه ایشان قائم مقام رهبری است!اماخب اجل به اومهلت نداد وگفته شدتوسط سعیدامامی ازسرراه رهبری برداشته شد.همانطورکه بعدها هاشمی رفسنجاتی(ضلع دیگراین مثلث) راهم ازقدرت برکناروبی خاصیت کردند. تاراه برای رهبری موردنظرکه بایدمطیع باشد،بازشود.
گفتنی ست که اگربه مرجعیت اعلم وسید بودن باشد،آیت الله سیستاتی هست و نیازی هم به کشف مجلس خبرگان رهبری ندارد!احتمالامسائل اخیرپیرامون آیت الله سیستانی برای بی اعتبارشدن ایشان است.
بیست ونهم مهرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)