«گروه ایرانی مطالعات جنسیت» در این سایت در صدد است تا بیانی جامع از اشکال تجربه جنسی و جنسیت در ایران ارائه دهد. این امر مستلزم نگاه به این برنامه به صورت یک پروژه بلند مدت است. هدف این گروه طرح چیزی است که به عنوان «مسئله جنسیت» می تواند خوانده شود. این مسئله ابعاد گسترده ای در زیست-جهان ایرانیان دارد. عرصه های سیاست، مذهب، فرهنگ، هنر و دانش همگی به نحوی عرصه تقابل نیروهایی هستند که برخورد آن ها این زیست-جهان را به یک میدان نبرد تبدیل کرده است. از یکسو اراده گسترده ای تلاش می کند با مرزگذاری و نظارت بر امور جنسی و جنسیت از مجرای سیاست، مذهب، فرهنگ و قانون، نیروهای این عرصه را مهار کند. از سوی دیگر نیروهای اجتماعی در برابر این مرزگذاری ها راه رهایی را می جویند. این میل به رهایی گاه بیان اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و به صورت جنبش های رهای بخش جنسی مانند جنبش زنان و جنبش همجنس گرایان در صدد برمی آید رژیم جنسی مستقر را به چالش بکشد. نقد عملی وضع موجود در این عرصه مشخص نیاز به تحقیقات نظری دقیق دارد. «گروه ایرانی مطالعات جنسیت» که در این تقابل قطعاً بی طرف نیست، قصد دارد تا با کندو کاوهای خود در مورد آنچه «مسئله جنسیت» می نامد بنویسد، عرصه این دانش را بکاود و حفره های رژیم جنسی موجود در ایران را جست و جو کند.

نشانی سایت:http://i-ss-g.org/?

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)