از آغازِ  پیدایشِ  زندگی در زمین، تا امروز، هیچ زلزله ای، هیچ شهاب-سنگی، هیچ آتشفشانی، هیچ یخبندانی، هیچ میکروبی، هیچ ویروسی  و هیچ آفتی،  مانندِ انسان زندگی در زمین را تا این اندازه به نابودی نزدیک نکرده است.    وَ افزون بر این هیچ بیماری یا هیچ حادثه ی طبیعی یا هیچ حشره  یا جانوری به اندازه ی خودِ انسان دشمنِ انسان نبوده، از انسان نکـُشته و انسان، بزرگترین دشمنِ انسان در زمین است.

سیاست هایِ حاکم بر دنیا در خراب ترین دیکتاتوری ها مانندِ جمهوری اسلامیِ ایران تا آزادترین حکومت ها بیشتر تا کمتر باعثِ چنین شرایطی هستند و به همین دلیلِ ساده  هیچ حکومتی در دنیا یا اتّحادیه ی همچون سازمانِ ملل متّحد، توانِ دگرگونی این روندِ مرگ بار را  ندارد، چون همین سیاست ها و برنامه هایِ آنان است که مُنجر به چنین شرایطی  در زمین  شده است.  وَ از شجاعانه ترین! و پیشروترین! پیشنهاد ها  برایِ چاره جویی برایِ  این خرابیِ روز افزون، پاک کردنِ زمین نیست، بلکه پاک کردنِ صورتِ مسئله و یافتنِ سیّاره ای دیگر برایِ زندگی است.                                                              سیاستمدارانِ دنیا در پُشتِ آن ژِست های قاطع و از همه چیز باخبر، به اندازه ی  چند بار نابود کردنِ زندگی در زمین، بُمبِ اتمی تولید کرده اند. هیچ بیماری ای در تاریخِ ژاپن به اندازه ی بمب هایِ اتمیِ هیروشیما و ناکازاگی، مرگبار و مُصیبت بار  نبوده است و یا هیچ قـَحطی ای به اندازه ی حکومتِ کُنونیِ ایران شرایطِ زندگی را در ایران سخت نکرده و به ویرانی نکشانده است و اگر انسان هایِ  امروز در همه جایِ دنیا ، حاکمان و مدیرانِ چنین شرایطِ غَلطی را با قاطعیّت از میان بر ندارند و جنایتکارانِ باعثِ این فِسادِ اتمی و شیمیایی و سوختی و جنگی را حذف نکنند و  سیاستِ اداره ی دنیا را دگرگون نکنند، این جریان، با سرعتی هر لحظه بیشتر،  پیش از آنکه  جایِ دیگری!  برایِ زندگیِ آدمی  یافت  شود، زندگی رویِ زمین و هر جایِ دیگرِ زمین  از اینجا رَخت  بر خواهد بست. پس چاره ی چنین فاجعه ای، برآمدنِ خِرَدِ،اندیشه ی سلامت و حذفِ کاملِ آن بخش از جامعه ی انسانی است که با تبهکاریِ تمام، با برنامه ریزیِ مرگ، با انتخاب به جایِ همه و تصمیم هایِ مرگ بار، دارد زندگی  و زمینِ آینده  را برایِ کودکان و جاندارانِ امروز، به نابودیِ قطعی و  وَحشت بار می رساند.

    –   

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)