کینه اتان را نسبت به آخوند و حزب الله زیاد و انباشته کنید ، تنها آنگاه تحمل ادامه حکومت ج.ا. برایتان ناممکن خواهد شد . یک مبارز حرفه ای در راه وطن ، باید در حد انفجار، آکنده از کینه نسبت به دشمنان وطن باشد . کینه اتان را نسبت به ج.ا. بیفزایی
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)