پلنگی در بیشه خفته و آماده غرش است ، بگذار نسل معتقدان به مبارزات مدنی ، جولان بدهند ، البته بسیار خوبست ، اما برای ریختن خون خائنان حاکم بر وطن ، غرش و هجوم پلنگان خفته در بیشه ایران شرط است . این کدام نیروی اجتماعی و سیاسی خواهد بود ؟ سیرحوادث نشان خواهد داد .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)