در این گفتگو ضمن اشاره به برآمد دوباره مبارزات صنفی و اقتصادی توضیح دادم عدم طرح مسائل معیشتی در چهارماهه جنبش زن، زندگی، ازادی و مطرح شدن کنونی آن ۱ به دلیل پرهزینه تر بودن شرکت در خیزش انقلابی ضد حکومتی توسط گروه هایی که تنها مطالبات صنفی و اقتصادی داشتند ۲ تحت شعاع قرار گرفتن مسائل معیشتی به دلیل حضور پررنگ و رادیکال جنبش زن، زندگی ،ازادی ۳ عقب شینی نسبی آن جنبش به دلیل سرکوب بسیار شدید ۴ تدافعی شدن مبارزات در لحظه حاضر از طریق برجسته تر کردن مطالبات اقتصادی ۵ و بالاخره خصلت تکمیلی مبارزات اقتصادی و صنفی همچون حلقه ای دیگر از تداوم مبارزات است.
در این گفتگو ضمن مقایسه با حکومت نظامی دوره ازهاری که با به عقب راندن مردم از خیابان ها موج اعتصابات صنفی و سیاسی بالا گرفت، تاکید کردم جنبش زن، زندگی آزادی با اعتراضات معیشتی همچون حلقه های گوناگون یک درهم آمیخته و با توجه به رشد شکاف های اقتصادی، طبقاتی و بی افقی حکومت در پاسخ به مطالبات اقتصادی به ویژه کارگران و تهدیستان، برآنم که انقلاب زن، زندگی ، ازادی با یک انقلاب معیشتی که در آن زحمتشکان حضور قدرتمندتری خواهند یافت، تکمیل خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)