در تمامِ  قرآن  هیچ دستوری  بنا بر حجابِ زنان در جامعه  وجود ندارد  وَ  تنها در چند جمله ی ساده و روشن گفتارهایی پیرامونِ حدودِ پوششِ زن ها،  فقط  به هنگامِ  نماز آمده است. امّا  آخوندهایِ  فاسدِ  دیکتاتوری جمهوری اسلامی  و همراهانِ دزدِ آنها  قانونِ حجاب را  با  زور و گیر و بند و تحقیر  در جامعه ی ایران اجباری کرده اند، زندگی و ارزش هایِ انسانی و آزادی مردمِ ایران را به بند کشیده اند  تا  با  کنترلِ زندگی و  فکرِ مردمِ ایران، هوش و حواسِ مردمِ ایران را تا جایی که ممکن است از دزدی ها و فسادِ ویرانگرِ آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی  پَرت  کنند  و همچنین  کنترلِ  همراه  با  زورِ حجاب ، سرکوبِ مردم را در شرایطِ گوناگون برایِ آنها آسان کند. چون هنگامی که کسی حتّا اختیار آزاد داشتنِ  مویِ سرُ خود را  ندارد  از  پیش  برایِ سرکوب  و  تحقیر آماده سازی شده است. که  با  مرورِ چهل سال  حکومتِ  دیکتاتوری جمهوری اسلامی به آسانی می توان دید که هر وقت  شرایطِ  امنیتیِ نظام  در بُحرانِ   بیشتری بوده فشار بر حجاب و انواعِ تبلیغاتِ حجاب  افزایش یافته است.

حجاب در ایران اجبار و ابزاری است که دقیقه ها و ساعت ها و روزگارِ مردمِ ایران به ویژه زنانِ ایران را  بر سر بازیِ دزدان  بر باد می دهد  تا  رهبران و مسئولینِ دزدِ جمهوری اسلامی  خود  در  حجاب بمانند و ماهیتِ واقعی آنها برای مردم آشکار نشود  تا  هرچه آسوده تر به دزدیدنِ همه چیزِ ایران  ادامه دهند.

وَ  تمامِ بازی هایِ حجاب و همه ی سانسور در نظامِ جمهوری اسلامی، نیرنگ های دزدیِ آخوندها و گردانندگان ِنظام و نوکرانِشان در به حجاب افکندنِ حقیقت است یعنی همانی که  انسان  هزاران سال راه پیموده است، تکـّه های  حقیقت برایش روشن تر شده  تا  به آن نزدیک و نزدیک تر شود، تا شاید روزی نزدیک  تمامِ  این حقیقت  ناگهان  بی پرده و بی هیچ حجابی  در برابرِ همه ی انسان ها  آشکارا نمایان شود. که روشن است که بازنده ی نهاییِ  اینهمه سرکوب و سانسور ،  نه مردمِ آزاده ی ایران  بلکه  دزدانِ  هنوز در حجابِ از بین رفتنی هستند  که  به روشنی از نیرویِ  روشنی بخشِ  شکست ناپذیرِ زمان  در وحشت اند.  

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)