روایت‌گری محور اصلی هر کارزار کنشگری موفق را شکل داده، از طریق جلب توجه مخاطب به متن داستان او را متقاعد می‌کند که باید کاری انجام داد. این راهنما، تحت عنوان روایت‌گری چندرسانه‌ای برای فعالیت‌های حمایت‌گرایانه نگاهی دارد بر ملاحظات اصلی و مؤلفه‌های فنی کاربرد روایت‌گری در ترویج. از آن جمله: تهیه راهبرد تولید پیام؛ انتخاب رسانه مناسب؛ و استفاده از رسانه منتخب برای ایجاد روایت تأثیرگذار. 

راهنمای نبض‌ایران برای روایتگری چندرسانه‌ای را از طریق لینک زیر مطالعه کنید:

روایت‌گری چندرسانه‌ای برای فعالیت‌های حمایت‌گرایانه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)