ثبت سمن گاه پیچ و خم‌های خود را دارد. جزوه نبض‌ایران برای ثبت و تأسیس سازمان مردم نهاد می‌تواند در این مسیر راهنمایتان باشد:

راهنمای تأسیس و ثبت سازمان‌های جامعه مدنی در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)