دیروز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸؛ اداره اطلاعات اهواز طى تماسى، خبرى از فوت بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به خانواده او داده است.

بنیامین آلبوغبیش

بنیامین آلبوغبیش ۲۶ ساله همراه برادرش محمد على آلبوغبیش ۲۹ ساله و مادرش مریم زبیدى ۵۲ ساله در ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات اهواز در کوى زیتون کارمندى شهر اهواز بازداشت شدند. در این هجوم، نیروهاى اطلاعات شمارى از خانواده ودوستان آلبوغبیش را بازداشت کرده است که بعضى از آنها تا کنون در بازداشتگاه بسر مى برند و تعدادى با قرار وثیقه آزاد شدند.

اتهام اعضاى این خانواده همکارى با گروه هاى مسلح اهوازى و نقل وانتقال اسلحه براى آنها، بنا به گفته خانواده این اتهام توسط هرسه عضو خانواده انکار شده است.

یکى از اعضاى خانواده آلبوغبیش مى گوید: بنیامین را زیر شکنجه کشتند، او جوان تندرست وسالمى است و هیچ مشکلى نداشته است، از بازداشت اول او را زیر فشار قرار دادند و او را از طریق شکنجه مادرش که در زندان سپیدار بسر مى برد، تهدید کردند.

بنیامین آلبوغبیش و برادرش محمد على در خردادماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومان تا پایان دادرسى آزاد شدند و مادر آنها مریم زبیدى به زندان سپیدار بند نسوان منتقل شده است. بنیامین و محمد على آلبوغبیش در بهمن ۱۳۹۷ دوباره بازداشت مى شوند و بعد از دو ماه براى هرکدام قرار ۲۰۰ میلیون تومان صادر و آزاد مى شوند تا اینکه در ۵ خردادماه سال جارى ۱۳۹۸ براى بار سوم هر دو برادر توسط اداره اطلاعات بازداشت مى شوند، بنیامین آلبوغبیش به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و محمد على آلبوغبیش به زندان #شیبان منتقل شده است.

نیروهاى اداره اطلاعات اهواز در هنگام یورش به منزل آلبوغبیش در ۲۴ اسفند ۱۳۹۶، موبایل هاى اعضاى خانواده، ماشین محمد على و مبلغ ۴۵ میلیون تومان را مصادره کرده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)