زنانی را که در وید یو ها می بیند نمی توان مورد سرزنش و لعن و طعن قرار داد ، یا مادری است که برای خرید مایحتاج اولیه برای گذران زندگی ، یا زن خانه داری است که شوهرش درزندان است و باید خود رادر ازای مبلغی بفروشد و یا زنی است که با دیدن ثروتمندانی که دارای بهترین امکانات زندگی هستند وی نیز خواهان حق تمتع از آن امکانات است و به این شکل خود را ارضا می کند ،
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)