چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)
درمجموعه خرداد به موضوعاتی مانند:دین حکومتی،حکومت روضه خوان، آخوند حکومتی، مدیریت آخوندی،اقتصادآخوندی،تقوا سنج،مکتبی و غیر مکتبی،تعهد وتخصص،رهبری خامنه ای،اشرافیت در حکومت فقیه،تدارکاتچی بودن ریاست جمهوری، منافع ملی،بانک اسلامی،انرژی هسته ای،چماق و هویج وکتاب،ترجمه کتاب وفساد اخلاقی؛ انقلاب فرهنگی، صدورانقلاب،هاشمی رفسنجانی،خلخالی،موسوی خوئینی ها،ناطق نوری، احمد سلامتیان، بنی صدر،بازرگان،علی شریعتی،دوزیستی زندگی کردن مردم،روزنامه کیهان، حزب الله،نهضت آزادی،سلطنت فقیه و…پرداخته ایم.
چهل سال از انقلاب۵۷ گذشته و فکر می کنم در موارد اساسی و بنیادی هنوز درجامی زنیم.
ممکن است کارهای مثبتی هم باشد؛اما من آنهارااستثنای این انقلاب می دانم نه قاعده.آن انتظاری که از بهمن ۵۷ می رفت حاصل نشد…
نظام ولایت فقیه در صداوسیما و تبلیغات و سخنرانی های حکومتی خود،استثناها راقاعده نشان می دهد؛وبدین وسیله غَش در معامله می کند.در حالی که واقعیت و عینیّت جامعه خلاف آن است.آنچه انتظار از انقلاب-که پسوند اسلام را هم یدک دارد-بوجود آمدن این وضعیت نبود!واین بدلیل ناکارمدی در مدیریت و سلطه ی یک شخص(ولایت فقیه)،جهل و لُمپنیسم و ریاکاری در اداره اموراست…ونه فقط تحریم!
نگاه به گذشته برای تدبیردر آینده است،که از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم!
آنچه در این مجموعه می خوانید براساس حضوردر بطن حوادث،شناخت ودیدگاه نویسنده با عینک«نیمه خالی دیدن لیوان»است.
این مجموعه پیشتر جداگانه در تلگرام و فیس بوک در روز خود منتشر شده است.بدلیل سانسور وفیلترینگ وآزارشنودی رصدکنندگان امنیتی،اینجایکجا تقدیم می شود.تابعدبرویم سراغ تیر.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
خردادماه یکهزاروسیصدونودوهشت
t.me/shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame

چنین روزی در چندسال پیش
۱خرداد۱۳۶۰
الناس علی دین ملوکهم!
سیدعلی خامنه ای(خطبه نمازجمعه) [کتاب درمکتب جمعه،ج۳،ص۲۱۹]:
نکته قابل توجه برای برادران وخواهران عزیزم درسراسرایران ونیزبرای مسئولان مملکت این نکته است که وقتی ابرقدرت هابخواهندبایک اجتماع مبارزوانقلابی مانندجامعه ایران بجنگندازسه راه این مبارزه خودرادرداخل شروع می کنند(غیر ازحملات خارجی)اول گسترش فسادو جنایت.دوم جلوگیری ازکاروتلاشی که بتوانداین ملت رابی نیازکندوسوم ایجاد اختلاف.اگراین سه شیوه رذالت آمیزابر قدرت هادریک جامعه انقلابی خنثی بشود سلطه ابرقدرت هابه این جامعه هیچ کاری نخواهدکرد.ملت ماودست اندر کاران اداره کشوربایداین سه جریان خطرناک راجلوگیری کنند.جریان اول مربوط به دولت است.یعنی دولت جمهوری اسلامی بایدقاطعانه درمقابل فسادوجنایت بایستد…
پاورقی:
قدرت خارجی همیشه دنبال منافع خودش است.این ضعف مدیریت داخلی ست که جامعه ای را به سوی فسادوتباهی می برد.۴۰سال است که حکومت فقیه وبیش ازربع قرن است که خامنه ای (که قدرت مطلق درهمه امورراداردوتمام وقت متکلم الوحده می باشد)همین حرفهارا می زنندوالان جامعه درفسادغوطه ور است.دلیل آن انحصاروعدم چرخش قدرت است.ازافرادی که ناصالح وفاسد هستند نمی توان انتظاربهبودی واصلاح را داشت ولذاچرخش فساددائم تکرارمی شود.و بالطبع الناس علی دین ملوکهم!
یکم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲خرداد۱۳۵۹
سقف اشرافیت در حکومت فقیه
سیدعلی خامنه ای (خطبه نمازجمعه)
[ کتاب در مکتب جمعه،ج۲،ص۱۵۹]
مساله دومی که خیلی مختصر به نحواشاره به برادران وخواهران بگویم،هواگرم است شما در زیر آفتاب نشستیدومن هم انشالله خواهم گفت ازهفته آینده این سقف رابردارندکه من هم در هنگام خطبه در شرایط برابری با شما باشم.
پاورقی:
وقتی جنگ عراق با ایران به اتمام رسید، هاشمی رفسنجانی در همین جایگاه گفت:حالانوبت مانورتجمل است!
وآخرین مانورتجمل ارباب پورشه سواررادرتصادف مرگبارپنجشنبه شب خیابان کارگراصفهان دیدیم که جانی راگرفت و نگرانی پورشه سوارازآسیب دیدن خودروی چند میلیاردیش وبی اهمیت بودن پایان زندگی یک جوان!درکنار آقازاده ها ودامادزاده هایی با ژن برترکه در حکومت ولایت فقیه(که می خواست عدل علی را برقرارسازد)قد کشیدند وغول شدندواین نتیجه قدرت تجمیع شده ای ست که در اختیار عده ای محدود است وما۴۰سال دائم چهره تکراری آنان رادر صداوسیما،تریبون نمازجمعه،تبلیغات و انتخابات می بینیم وموعظه آنها به مردم به رعایت تقوا،عدم اسراف وصرفه جوی!!
سقف اشرافیت در حکومت فقیه هر روز ضخیم و کلفت تر می شود،ودرعوض بی سقفی مردم جان های بی شماری را گرفته است!
دوم خردادنودوهشت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۳خرداد۱۳۵۸
حکومت موهبتی الهی که به روحانیت داده شده!
روزنامه بامداد۳خرداد۱۳۵۸
آیت الله خلخالی دیشب دریک تماس تلفنی گفت:
من حاکم شرع بوده وهستم.ولی ازسمت خوددردادگاه های انقلاب کناره گیری کردم.این سمتی نیست که کسی بتواندازانسان سلب کند.مگرطبق موازین شرع نباشد.واین حکومت شرعی یکی ازموهبات الهی است که خداوندتبارک وتعالی بماعنایت فرموده اند.من نمی توانم حکومت شرعیه راکه ازطرف خداوندعالم به علمای اسلام تفویض شده کناربگذارم.ماتمام دستوراتمان ازطرف قرآن وپیغمبراسلام وائمه طاهرین ایجادشده است.ودرحکومت شرعی به هیچیک ازالگوهای غربی معتقدنیستیم.دادگاه میزوصندلی نمی خواهدواحتیاج به دکورهای غربی هم نیست.کسانی که مجرم هستنداحتیاج به دادگاه ندارند.شاه ودارودسته اش محکوم به مرگ شده اندباحکم من بوده وچون ازنظرملت مجرم هستند،بنابراین هیچ گونه احتیاج به محاکمه ندارند.
پاورقی—–:
ریشه قتل های زنجیره ای و ترورهای خارج از کشوردرهمین سخنان صادق خلخالی ست.حکومت اسلامی برهمین اندیشه وساختار بنا شده،منتهاچون زمان حال اجازه ابراز درصراحت بیان عقیده نمی دهد،آنرا با مغلطه رنگ کرده وبه خورد مردم بی خبر می دهند.بااین تفکر(که زیربنای حکومت فقیه است)نظام پارلمانی و داشتن مجلس ورئیس جمهوری(یا نخست وزیر)وانتخابات واحزاب ورسانه آزادفرمالیته ودرجهت فریب افکار عمومی تاسیس شده است.
سوم خردادنودوهشت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۴خرداد۱۳۶۰
هدررفتن منافع ملی بخاطرایدئولوژی ولایت فقیه
انقلاب اسلامی۴خراد۱۳۶۰
نامه علیرضانوبری(رئیس کل بانک مرکزی)به نمایندگان مجلس:بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنکی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،ما بدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.
بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.موافقتامه الجزایرموردرسیدگی واظهارنظرمجلس قرارگیرد.نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی در اختیار گذاشته شود.اگر اصرارماپذیرفته می شد می توانستیم ابزارومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش را پرداخت کرده بودیم درالجزیر دریافت می کردیم.
پاورقی:
موافقنامه الجزایر(که منجربه آزادی گروگانهای سفارت آمریکادر تهران پس از۴۴۴روزشد)هیچ منفعتی راعایدمردم ایران نکرد.
توافقنامه۵۹۸(یاهمان جام زهری که خمینی برای پایان جنگ۸ساله عراق باایران نوشید):هیچ غرامتی گرفته نشد.
قرارداد برجام:که پس ازسالهامنازعه و گفت وگو،سرانجام بابیرون آمدن آمریکایی هابلااثروبی خاصیت شد!
همه این سه توافق مهم وتاریخی در طول۴۰سال حکومت فقیه بدلیل فقدان مدیریتی کارآمدو تحمیل وترجیح یک عقیده(ایدئولوژی ولایت فقیه)به عقاید کارشناسان ودلسوزان، منافع ملی و سرمایه انسانی ومنابع طبیعی راهدرداد.
چهارم خردادنودوهشت
محمد شوری)نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۵خرداد۱۳۷۸
تدارکاتچی ولی فقیه اختیارات می خواهد!
روزنامه خرداد۵خرداد۱۳۷۸
ابوالقاسم خزعلی: قانون اساسی می گویدقوای ثلاثه زیرنظر ولایت فقیه است شماوقتی ولایت فقیه راقبول نداشته باشید۲۰میلیون که هیچ۳۰میلیون هم ای بیاورید؛تااین رای،به تائیدمقام ولایت نرسد؛معتبرنیست.
پاورقی:
به شهادت تاریخ رهبری درهرموضوع خردوکلانی دخالت کرده است؛هرچنددر اظهارنظریک طرفه خود،خلاف آن رابیان کند.خامنه ای۳۰سال متکلم الوحده است وحاضرنیست خودرادرمعرض پرسش خبرنگاران قراردهد.طبق اصل۵۷ قانون اساسی هرسه قوه زیرنظرولایت مطلقه فقیه هستند.درسال۶۸درتعمیم قانون اساسی،کلمه مطلقه به ولایت فقیه اضافه واختیارات آن بیشتر شد.خزعلی حقیقت راگفته است.ماهیت حکومت اسلامی همین است.وپرسش مااز اصلاح طلبان حکومتی این است که بااین وجود(وتجربه خاتمی)چگونه می توانندپروسه اصلاحات رابه پیش برند؟ بطورمثال:چگونه ریاست جمهوری تدارکاتچی ولی فقیه نباشد؟!!فرق اصلاح طلبان حکومتی با اصولگرایان دراین است که می گویند:اگرمردم نظام اسلامی رانخواهند، حکومت مشروعیت ندارد.خب مردم بعداز ۴۰سال چگونه می توانند رسمااعلان کنندکه مااصل ولایت فقیه را نمی خواهیم.قانون اساسی هرچند رفراندومرا منظور کرده،ولی بواسطه دیگر اصول،این پروسه منسوخ شده است!
پنجم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۶خرداد۱۳۶۰
چهل سال حکومت روحانیت وروحانیون!
روزنامه اطلاعات۶خرداد۱۳۶۰
خمینی:«این قدرتعقیب نکنیدکه بخواهید هی روحانیت راکناربگذارید.آخرشمادر ظرف چندین سال چه کارکرده‌ایدبرای این کشورکه حالاروحانیون رامی‌گوئید که نبایدباشند؟خوب،چه کرده‌اید؟چه کار مثبتی شماکرده‌اید؟جزحرف هیچی ندارید.هی می‌گوئیدماگفتیم.خوب، گفتید،چه کرده‌اید؟…الآن این ملتی که دنبال این جمعیت بودندودنبال اسلام بودند،روحانیت رانشانه اسلام می‌دانستند.
پاورقی:
روحانیت ازهمان ابتدای انقلاب بدلیل سواستفاده ازاسلام وجهل مردم،حکومت وقدرت سیاسی راقبضه کردوتاآلان در راس مدیریت های خردوکلان وقدرت غیررسمی(مثل امامت نمازجمعه)، حرف اول وآخررامی زند.وضعیت فلاکت بار (مخصوصامعیشتی مردم)متوجه روحانیت است. روحانیتی که فقط فقه خوانده ودر هیچ رشته ای تخصص ودانش روزولازم رانداشت وندارد.وفقط تخم ریاراکاشت. به غیرسه رئیس جمهوری(که دوتای آن عمرشان کوتاه ونیامده رفتند)تنهایک فرد غیرروحانی۸سال ریاست جمهوریش دوام آورد.که اتفاقاآن فرد(احمدی نژاد) نظر رهبری به نظرش نزدبک بودوروحانیت سنتی بشدت ازوی حمایت می کرد،بقیه روسای جمهوری،روحانی هستند.وعلاوه براین ومهم ترازآن،درراس این حکومت ولایت فقیه است واکثرمدیران کلیدی کشور(وایضاائمه جمعه)منصوب وی هستند.آن اسلام اسلام هم که دائم تکرار می شود،ایدئولوژی ولایت فقیه وقرائت ۶فردمنصوب وی درشورای نگهبان است که بر قوانین مصوب سلطه دارد!
ششم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۷خرداد۱۳۶۱
فقط کتاب روضه خوانی قطورترشد!!
هاشمی رفسنجانی (خطبه نمازجمعه)
[کتاب درمکتب جمعه،ج۴،ص۴۴۷]
درگذشته حکومت که دست شیعه نبود. حکومت شرعی هم که نبوده،حکومت هاهم احتیاجی به این مسائل نداشتند. آنهاخودشان قوانین داشتند.مردم احتیاج به نمازوروزه وخمس واینهاداشتند.فقها هم روی اینهابحث می کردندودرآن مسائل یک کلیاتی کافی بوده،اگربناست حکومت اسلامی باشدیقینامساله احیای موات ازکتاب صلوت خیلی فطورترمی شود…حوزه های علمیه راآقایان می دانندماهاباروضه خوانی بامردم رابطه داشتیم باروضه خوانی اسلام رامی گفتیم وباروضه خوانی زندگی مان رااداره می کردیم وباروضه خوانی مراجع رااداره می کردیم وهنوزاینکاررامی کنیم.جلسات روضه همان مصیبت هایی ست که بعضی ازاین مستفرنگ هاوباصطلاح روشنفکران خیلی وقت هاسفارش می کردندروضه دیگرنخوانید…بودجه نمی بردیم بودجه می گرفتیم.یک طلبه ازقم می رودبه جای اینکه چیزی خرج کندو برودبعدبرمی گرددپنج شش هزارتومان دوسه هزارتومان آن قدیم هاصدتومان، دویست تومان می آورد،خرج دوسه ماه بعدش راهم داشت.هم بودجه می گرفتیم،هم حرفمان رامی زدیم.
پاورقی:
پس ازانقلاب فقط کتاب روضه خوان ها قطورترشد.انقلابی باآن عظمت تبدیل به حکومت روضه خوان هاشد.و”احدقدمی” (مداح اهانت‌کننده به اهل سنت)ازجمله آن است که روضه اش درسیمای آخوندی حکومت ولی فقیه بطورزنده پخش گردید وشوری آش آنچنان بودکه عکس العمل رسمی حکومت رابدنبال داشت.بعداز انقلاب لمپن های مداح وسیله اعمال قدرت توسط حکومت فقیه شدند.وهراز گاهی هم رسوایی هایی به بارآورده اند ویکجوری هم جمعش کرده اند!روحانیت روضه خوان درفقه خودهیچ تدوینی از تفقه خوددرمسائل مهم ومبتلابه جهانی و اقتصادنداشت.فقط کتاب طهارت آنها قطوربود!
هفتم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۸خرداد۱۳۶۰
دیکتاتوری هم قانونی شد؟!
سیدعلی خامنه ای(خطبه نمازجمعه)
[کتاب درمکتب جمعه،ج۳،ص۲۲۵]
رسول اکرم که عقل کل ومرتبط بامخزن علم بی پایان خداست،مامورمی شودکه بامردم مشورت کند:وشاورهم فی الامر. درجامعه اسلامی صدراول برای اینکه دز جامعه دیکتاتوری بوجودنیاید مسلمان ها مامورمی شوندکه آنچه به نظرشان می آیدبه اولیای امریگویند…ضرربزرگ استبدادودیکتاتوری دریک جامعه این است که نهال انسانیت خشک می شود.مردم بی فالب وبی روح می شوند… دیکتاتوری هیچ وقت ازاول یکباره ظاهر نمی شود.دیکتاتوری قدم به قدم می آید…
پاورقی:
آقای خامنه ای!
بیش از۳۰سال است متکلم الوحده هستید.تقریباهرروزدرهرموردحرف زده ایدوسخنرانی می کنیدوهیچگاه حاضر نشده ایدخودرادرمعرض پرسش خبرنگاران داخلی وخارجی قراردهید. براستی مشاوران شماچه کسانی هستند؟اعضای بیت رهبری؟!!یاهمان منصوبین خودتان درمجمع تشخیص مصلحت؟!!دیکتاتوری راهم فانونی کرده اید!اعضای شورای نگهبان راخودتان منصوب می کنیدوهمین منصوبان شما، اعضای مجلس وخبرگان وکاندیدهای ریاست جمهوری رابافیلترخودشان(نظارت استصوابی)تائیدصلاحیت می کنند!از ورودنمایندگان واقعی مردم جلوگیری کرده اید.هیچ رسانه ای حق انتفاد(و بقول خمبنی درنامه ای به خودشما)و تخطئه کردن شماراندارد.دیکتاتوری قدم به قدم می آید.خودتان درسال۶۰ گفته اید.ومردم مادارندآنراتجربه می کنند!
هشتم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۹خرداد۱۳۶۰
رئیس جمهوری ناکام درجمهوری ناکام
روزنامه انقلاب اسلامی۱۰خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر(اولین رئیس جمهوری):
رئیس جمهوردرپاسخ به شایعه استعفا:
درخت رااره می کنند؛خودش نمی افتد!..
من مشیرالدوله نیستم که فحش بخورم ودربرود!
امااگرمسئولیت جنگ برعهده من است، قاعدتامن حق دارم که ازآنهاتوقع کمک بکنم که اگراین کمک نشدناگزیربایدحل شودومن چیزعجیبی رانگفته ام.دراصل۵۹ قانون اساسی آمده است که درمسائل بسیارمهم سیاسی_اجتماعی_ فرهنگی ممکن لست اعمال قوه مقننه ازراه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد…ماچون درجنگ هستیم می گویندفلان اختیارریاست جمهوری را استفاده نکنیدتاآرامش باشد.می گویم بسیارخوب،جز درمواردی که کاردبه استخوان برسد.اماجنگ که تمام شد،بر می گردم سیرتاپیازهمه مسائل رابرای کسانی که این مصاحبه رامی شنوند خواهم گفت.انشاء الله اهل انصافندودین ووطنشان راهم دوست دارند.حرفم این است وممکن است بگویندکه خیرآقامامی خواهیم کمک کنیم اماشمارویه ای دارید که کمک طلب نمی کنید،دعواطلب می کنید!بسیارخوب من سوال هایی دارم و گمان می کنم اینهایی که می گویم کمک به مادرجبهه جنگ است وطبق قانون هم هست:۱_ازنظرمن که مسئول امورجنگ هستم حفظ آزادی های اساسی مردم نه تنهاصدمه ای به جنگ نمی زندبلکه کمک هم می کند؛آیااین آزادی هاحفظ میشودیا خیر؟اگرحفظ می شودمن یک کلمه ازگل نازکتربه هیچکس نخواهم گفت.بسیاری گمان می کنندکه برای انجام کار،اختیارت ویژه لازم است،من هیچگاه براین باورنبودم….
پاورقی:
پست ریاست جمهوری درچهاردهه از انقلاب۵۷همچنان ناکام است.همانطورکه جمهوری در نظام مبتنی برولایت فقیه ناکام ماند.پس از۴دهه،روحانیت حاکم تکلیفش راباجمهوری حل کندوباحذف ریاست جمهوری همه رارسمادراختیار ولایت فقیه قراردهد؛همانطورکه درعمل هست!ولی خب این یک بام ودوهوایک حسن برای نظام ولایت فقیه است که با آن رفع مسئولیت می کند.واصلاح طلبان حکومتی ومدعی!!به صراحت تکلیف خود رابااصل ولایت فقیه آشکارکنند؛تاکی می خواهندهم ازتوبره بخورند وهم ازآخور!!
ده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۱۱خرداد۱۳۷۸
طعمه و لقمه ولایت فقیه
روزنامه آریادرستون[شماهم بدانید]مورخ۱۱خرداد۱۳۷۸ازقول محمد جوادحجتی کرمانی نوشت:[اقتداری که درجمهوری اسلامی به ولی فقیه تفویض شده،به هیچ وجه بامسئولیت منافاتی ندارد.بزرگترین قدرت موجوددردنیادرحال حاضررئیس جمهوری آمریکاست که در یکی ازدمکراتیک ترین کشورهای دنیابا مکانیزم کاملادمکراتیک به سرکارمی آید وباتمام اقتدارش همانطورکه دراین چند ماه شاهدبودیم کاملامسئولیت داردومورد بازخواست قرارمی گیردبه حدی که به مرحله سقوط می افتد…مقدس بودن این معنارانداردکه فردقابل سوال کردن نیست.ولی فقیه بالاترازپیامبرکه نیست مامی توانیم ازولی فقیه هم سوال کنیم.
پاورقی:
آیابامکانیزم نظارت استصوابی واستعلامی ازنهادهای امنیتی که منصوبین ولی فقیه در شورای نگهبان بدست می آورند،مجلس خبرگان می خواهدرهبری راموردبازخواست قرار دهد؟شبیه طنزاست!!اصل ولایت فقیه هم طعمه است وهم لفمه!برای آنهاکه بندبه آب داده وپایشان گیراست،طعمه است. “مذبذبین بین ذلک لاالی هولاولاالی هولا”وبرای آنانکه بانقاب نفاق زندگی می کنندلقمه چرب ونرم؛تاباذوب در ولایت ودفاع آتشین هم به نان وتوایی از بودجه برسندوهم یک شبه ره صدساله راطی کنندودکترای تخصص هم بگیرند!!
یازده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۱۲خرداد ۱۳۶۰
استمرارانحصارحزب ولایت فقیه با حزب چماق
روزنامه انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰
ازنامه سرگشاده احمدسلامتیان (نماینده اولین مجلس انقلاب):
جناب آقای دکتربهشتی!مسئول تامین امنیت قضایی دراین کشورهستید وامروزعده ای تحت لوای نام شمابه ضرب چماق وآجروتهدیدچاقو می خواستندمرامجبورکنندکه بگویم درود بربهشتی،مرگ بربنی صدر!باوربفرمائید اگرتکه تکه هم می کردندبزورنمی گفتم درود بربهشتی!اماذره ذره وجودتکه تکه شده ام سلمافریامی زدم مرگ بر استبداد…واماجناب آقای هاشمی رفسنجانی!علیرغم همه تفاوت سلیقه ها،فکرمی کنم شمانمی توانید منکر شویدکه من نماینده مجلسی هستم که شماسمت ریاست آن رادارید، همیشه گفته ایدکه هم وغم شمااعتباروحیثیت این محلس است.آیا اعتبار وحیثیت این مجلس از اعتبار نمایندگان آن جداست؟…درهرهفته دهها نفرازآنهاکه اکثریتی که شمادرمجلس رئیس آن هم هستیددرسراسرکشور اول سخنرانی هارامی گذارندآیااین حق را برای نمایندگان آنچه که مرتب اقلیتش می نامیدومی گویندازهمه حقوق بهره وراند،قائل هستید؟…
جناب آقای رجایی!شمانخست وزیری هستیدکه تابحال هرگزدرطول تاریخ این کشورازحیث تمرکزقدرت نظیرآن وجودنداشته است. شماخودرافرزندمجلس می دانید.همیشه می گوئیدخواستاراعتبارمجلسید،اگرکسی دراین مجلس مخالف شماصحبت کردآیا جزایش این است؟
پاورقی:
بااستقرارولایت فقیه که راس حکومت دینی ست،درامتدادآن جریانی بنام حزب الله(چه هدایت شده وسیستماتیک وچه افرادی بازی خورده بانیتی پاک،ولی در جهل قاصر)از همان ابتدای انقلاب شکل گرفت که بازوی اجرایی حاکمیت وقدرت شدتادرهرمکان وهر زمان وبرای هر منظورازآنان استفاده شود.این روندتاالآن همچنان ادامه دارد.انصارحزب الله،خودسر،دلواپس دیگرنام های این جربان است که دراین چهل سال هدفمند به
استخدام نهادهای امنیتی ودولت سایه (دولت پنهان وحاکم اصلی درکشور) در آمده وبرنامه های آنهاراعملیاتی می کنند.
دوازده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
چنین روزی در چند سال پیش
۱۳خرداد۱۳۶۰
کیهان سخنگوی ولایت فقیه
۱۳خردادماه۱۳۵۸روزنامه آیندگان
نمایندگان تحریریه اعتصابی کیهان هفته آینده به دیدارآیت الله العظمی خمینی می روند:
نمایندگان تحریریه کیهان بنابود صبح دیروز(شنبه)برای ملاقات باآیت الله
العظمی خمینی رهسپارقم شوندامابالغو دیدارهای جاری آیت الله خمینی،این ملاقات نیز به هفته آینده موکول شد.شایعه انتشارروزنامه کیهان:درحالیکه مذاکرات میان هیات منتخب تحریریه اعتصابی روزنامه کیهان باگردانندگان فعلی روزنامه هنوزازبن بست خارج نشده است دربعضی محافل زمزمه انتشارکیهان آزادبه همت تحریریه اعتصابی کیهان به گوش می رسد.به موجب این زمزمه هاگویاکیهانی های اعتصابی قصددارندباروی هم گذاشتن امکانات شخصی خودروزنامه ای کاملا مستقل وآزادانتشاردهند.این خبرتاکنون توسط مسئولان تحریریه اعتصابی کیهان تائیدویاردنشده است.
پاورقی:
همانطورکه دولت سخنگودارد،روزنامه کیهان رامی توان سخنگووزبان رسانه ای ولایت فقیه دانست.دوروزنامه اطلاعات وکیهان ازباسابقه ترین مطبوعات ایران همچون رژیم قبل که دراختیار شاه وساواک بودپس از انقلاب نیزهمین رویه ادامه پیداکرد. دعایی رئیس فعلی روزنامه اطلاعات که منصوب خمینی ست بدلیل رویه بسیارخنثی،تاالآن درمدیریت آن کودتایی انجام نگرفته است.اماکیهان ازهمان ابتدای انقلاب درمدیریت خود فرازونشیب هایی داشت که بالاخره با حسین شریعتمداری فردمطلوب رهبری تثبیت وسالهاست که برای مخالفین خط ونشان می کشدوپس ازآن است که روانه زندان و…می شوند!
سیزده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۱۴خرداد۱۳۶۰
چماق و هویج وکتاب
روزنامه اطلاعات۱۴خرداد۱۳۶۰
کتابفروشی های مقابل دانشگاه آماج حملات گروه های ضدانقلاب.براساس گزارش خبرنگارمادرروزهای اخیرگروه هایی که اغلب ازنوجوانان ۱۶تا۲۰ساله تشکیل شده ومشخص است که سازمان یافته وتحریک شده اند.با هجوم به کتاب فروشی ها،تفتیش عابران، بخصوص بازرسی کیف زنان ودختران واز بین بردن نوارسرودهای انقلاب جوی آکنده از وحشت درمقابل دانشگاه تهران ایجاد کرده اندکه دقیقاباب طبع ضدانقلاب داخلی وخارجی ورادیوهای استعماری است…درهمین رابطه اطلاعیه ای از سوی ناشران وکتابفروشان درمورد حملات اخیربه کتابفروشی انتشاریافته و برای رسانه های گروهی ومطبوعات و مقامات مسئول ارسال شده است. در بخشی ازاین اطلاعیه آمده است:پس از آنکه تب وتاب والتهاب ناشی ازآتش افروزی وانهدام چندکتابفروشی در تهران فروخوابید،آتش تازه ای برافروخته شدوموجی جدیدفضای فرهنگی کشوررا فراگرفت.این موج درحالی دامنگیرشده است که مساله بحق آزادی وتفاهم سیاسی هنوزبه انجام نیک وبدخودنرسیده است.هنوزمردم به این باورنرسیده اندکه می شودوبایددرجوآرام ومحیط سالم حرف هارازدوجواب هاراشنیدبی آنکه احتیاج به یاری جستن ازچماق باشد.در هرصورت،درچنین وضعیتی دوباره اغتشاش آفرینی شروع شده است…یکی مساله راسیاسی می دادندودیگری جناحی وآخرسرناشراست که سرش بی کلاه می ماند…تازه اگرپس ازطرح شدت مسائل درمجلس محترم شورای اسلامی ایران ومحکوم شدن عمل آتش افکنی به کتابفروشی وقول جناب آقای وزیرکشوردرموردپیگیری وجلوگیری از تکراراینگونه حوادث بازماشاهداین هرج ومرج هاهستیم،دیگرچگونه می توان امیدوارانه به حاکمیت قانون واستقرار آرام خاطروآسایش ذهن دراین جامعه تلاطم زده نگریست؟
پاورقی:
…ودراین چهل سال،استمرار حزب چماق با انصارحزب الله، خودسر، دلواپس،قانون مطبوعات، قانون احزاب،قانون اجازه و نحوه برگزاری اجتماعات،اداره بررسی مجوز کتاب،و نظارت استصوابی سیستماتیک،هدفمند قانونمند شد: چماق وهویج وکتاب!!
چهارده خردادنودوهشت
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۱۶خرداد۱۳۵۹
دانشگاه گندزدایی شود!
کتاب درمکتب جمعه(خطبه نمازجمعه) [ج۲،ص۱۷۷]سیدعلی خامنه ای:
اولین وظیفه مهم که دراین تابستان ودر آینده هرچقدرطول بکشدبایدحتماانجام بگیرد،طرح دانشگاه اسلامی است… دانشگاه هاآن روزی به اجازه این ملت بازخواهندشدکه طرح یک دانشگاهی که مفیدبه انقلاب ودرخدمت انقلاب باشد بطورکامل ریخته وقابل اجراباشد…و دولتی که تشکیل خواهدشدبایددراسرع وقت پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی طرح دانشگاه اسلامی رااجراکند وپیاده کندوهمانطوری که برادرعزیزم گفتندوتعبیرکاملادرستی ست، دانشگاه گندزدایی بشود.دانشگاه مفسده زدایی بشود.داشنگاه فسادزدایی بشود.سیستم دانشگاهی عوض بشود.افرادی که در دانشگاه جزبه فسادومفسده انگیزی نمی اندیشند،این پایگاهی راکه ملت دراختیار دلسوزان فقط می گذاردنتوانندازآن سو استفاده کنند.نخیراین سخن به معنای برداشتن چماق نیست.
پاورقی:
دانشگاه هابابه اصطلاح آغازانقلاب فرهنگی بااخراج برخی اساتید،ایجاد نمایندگی رهبری، تشکیل انجمن هایی که درخدمت حاکمیت باشند،وورودبرخی روحانیون درمدیریت وکرسی استادی،کانالیزه شد؛وعلاوه براین،ایجاددانشگاهی بنام آزاداسلامی(!)بااین همه،دانشگاه ها درسیرتحول زمان،هیچ وقت به خدمت مطلق قدرت حاکم درنیامدند.الان هم اگربه لحن وواژه ها و ادبیات خامنه ای درموزددانشگاه نگاهی کنیدهمان است که درسال۵۹گفته است. و این یعنی شکست ایدئولوژی حاکم.در این۴۰سال،تنهاچماق بودکه برداشته شد تادانشگاه راگندزدایی کند!
شانزدهم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۱۷خرداد ۱۳۶۰
صدورانقلاب یاصدورپیاده نظام؟!
روزنامه جمهوری اسلامی،۱۷خرداد۱۳۶۰
از مصاحبه سیدعلی خامنه ای دبیروسخنگوی شورایعالی دفاع:
باوجودجنگ تحمیلی عراق برایران وجنگ صدام باانقلاب اسلامی-که سپاهیان ایران رابجای جنگ باژیم اشغالگرقدس بخودمشغول داشته-وباتوجه به لزوم حمایت انقلاب اسلامی ازانقلاب فلسطین ورساندن کمک به برادران حاضردرجبهه های جنگ فلسطین اشغال شده،اعم از سوری،لبنانی وفلسطینی،شورای عالی دفاع درجلسه پریشب خودتصمیم گرفت به منظور مقاله باتجاوزقریب الوقوع وقابل پیش بینی رژیم اشغالگرقدس علیه فلسطین،ازاسیران عراقی جنگ تحمیلی،آنهاکه مایلندداوطلبانه به منطقه نبردصیهونیزم بااسلام فرستاده شوند،همراه با نیروی داوطلب ایرانی به فلسطین اعزام دارد.فرماندهان این واحدهامی توانندازبین داوطلبان اسیرعراقی یاازرزمندگان ایرانی باشد…خامنه ای:من فکر می کنم مقررات ژنومانع یک چنین چیزی نباشد.اینهاانسانهایی هستندکه ازنظرمااسیرجنگی هستندودراختیارماهستند،لکن انسانهای ازلحاظ تصمیم،آزادی هستند…کنوانسیون ژنودرجهت حفط مصالح این اسراحرکت می کند.درجهت ایجادآزادی ورفاه برای آنهاکارمی کند،نه درجهت ایجادمحدودیت…ماکه نمی خواهیم به اجباربفرستیم…من فکرمی کنم همه بی نظرهاوبی طرف های جهان اسلام وجهان عرب همه کسانی که مایلندواقعیت هاراآنچنانکه هستندبفهمندازاین اقدام استقبال خواهند کرد…من ازهمین حالابه شمااطلاع می دهم وعرض می کنم که شورایعالی دفاع باهمه عناصرو اعضای تشکیل دهنده اش باچنین تصمیمی موافق خواهد بود.
پاورقی:
منظورکسانی که(بواسطه ایدئولوژی انقلاب)به ایده صدورانقلاب ونهضت جهانی اسلام اعتقاد داشتند،صدورانقلاب به معنای کمک ویاری رساندن به تمامی نهضتهای آزادی بخش(باهرعقیده وگروه)که درمقابل حاکمیت استبدادی جغرافیای خودمبارزمی کردند،بود.وساماندهی آنراامری غیرحکومتی و دولتی و مخفی ونیمه مخفی تبیین می کردند.مثلا محمدمنتظری آن ابتدامعتقد بودبرای اینکه انقلاب مادرداخل درمواجه باحملات آمریکاوصهیونیزم پیروزشود،بایدباکمک به این نهضت هاوگروهها،بدون مداخله مستقیم،کاری کندکه آنهادرخارج ازمرزهابه نفع انقلاب ایران، منافع آمریکاواسرائیل راهدف قراردهند.تااگردرداخل یکی خوردیم،توسط آنهادرخارج ازمرزهاده تابزنیم(به این مضمون).آن ایده شورای عالی دفاع که ربطی هم به یک شخص خاص(سید مهدی هاشمی)نداشت،ایده حکومتی بودکه هرچندآنزمان(ظاهرابدلیل مخالفت خمینی)به آنصورت اجرایی نشد،ولی ظاهردر۳۰سال رهبری خامنه ای به وضع وسیعی آنهم به شکل استخدام(مزدور)مثلانیروهای افغانی(وایضاایرانی)درسوریه(بوسنی)وبه شکلی درجاهای دیگر عملی شد.صدورانقلاب ازآن مفهوم اصلی خودبه صدورپیاده نظام وصرفاکاری نظامی تبدیل شد. به نظرمی آیداین دامی ست که نفوذاسرائیل وموساددرایران،آرام آرام آنرابه انقلاب ماتحمیل کرد.چون منافع آن فقط نصیب اسرائیل می شود..(جای شرح بیشتری داردبه همین بسنده می شود!).
هفده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۱۸خرداد۱۳۶۰
درستایش شاه وفقیه
روزنامه جمهوری اسلامی۱۸خرداد۱۳۶۰
بدستوراسدالله لاجوردی(دادستان انقلاب اسلامی مرکز) روزنامه انقلاب اسلامی، میزان، جبهه ملی،آرمان ملت وتعدادی دیگرازمطبوعاتتوقیف وازانتشار آنها جلوگیری شد.۱۸خرداد۱۳۶۰ روزنامه انقلاب اسلامیتوقیف شد.برای اعتراض به توقیف غیرقانونی روزنامه هاامروزساعت۱۰ بازار.روزنامه اطلاعات۱۸خرداد ۱۴۶۰ پیشنهاداطلاعات به رئیس جمهوری:نظر اطلاعات درمورد توقیف روزنامه ها،بطور اجمالی دراین نوشته آمده است.درپی حوادث اخیرکه به توقیف روزنامه های مردم،عدالت،میزان وانقلاب اسلامی منجر شددونکته مهم یادوپرسش اساسی مطرح می شود.پرسش اول اینکه آیا توقیب چندروزنامه،ازجمله روزنامه انقلاب اسلامی اقدامی قانونی یاخلاف قانون است؟…
پاورقی:
دررژیم شاه روزنامه های یومیه انگشت شماربودوهمه درستایش شاه بودند.پس از انقلاب نیزبه غیرازدوره ای خیلی کوتاه که آزادی_مطبوعات بودوهمه آنهافله ای تعطیل شدند،تاانتشار روزنامه سلام بازهم انگشت شمارماتد.دراین سالهاالبته مطبوعات زیادی ازلحاظ کمی منتشر شده ومی شودوفله ای هم تعطیل شده ومی شوند.ولی آنچه ماند(ووجه مشترک دو رژیم است)،این است که حق ندارنددرنقد ولی فقیه و ولایت فقیه_تخطئه که پیشکش_انتقادکنند!
هجده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۱۹خرداد۱۳۶۰
مغلطه ای بنام قوانین الهی!
روزنامه کیهان۱۹خرداد۱۳۶۰
حجت الاسلام محمدیزدی سخنگوی هیات حل اختلاف درگفت وگویی با خبرنگارکیهان درقم گفت:اصولامعنی حکومت دراسلام جزحاکمیت قوانین الهی چیزدیگری نیست.حکومت دراسلام هیچگاه به معنی حاکمیت شخص ویانظرات شخصی ویاطرزتفکرشخص معینی نبوده ونیست درحکومت جمهوری اسلامی ایران کلیات قوانین الهی درشکل قانون اساسی مشخص وحدودووظائف مسئولین وارگانهاومردم کاملامشخص شده است.به این ترتیب نتیجه می گیری که تنهاراه حل اختلافات درنحوه دوم تسلیم قانون شدن یعنی تسلیم حکم خداشدن است.
پاورقی:
مغلطه وسفسطه ای بنام قوانین الهی!!آنچه عینیّت داشته و دارد درسیرتحولی که از زمان صدراسلام تا کنون وجودداشته،اسلام در مذاهب و قرائت های شخصی باصطلاح مجتهدین و شارحین آن متنوع وگاه متناقض و ایضا متضاد درمعرض افکار عمومی و مسلمانان قرارداده شده است.آنچه گفته شده که قوانین الهی درشکل قانون اساسی متبلور می شود وآنهم توسط ۶فقیه منصوب ولی فقیه(درشورای نگهبان)،یعنی فقط دیدگاه و قرائت این ۶تن از اسلام (وآن یک تن،یعنی ولایت فقیه)مساوی اسلام است!بااین حساب درمرکز تشیع وحوزه های علمیه(که ایران باشد)باتاسیس حکومت اسلامی باب اجتهادوتنوع قرائت وفتواوحُکم توسط مجتهدین ومراجع تقلیدتعطیل واگرباشدبی اثرمی شود(چنانچه دراین۴۰سال انقباض بوجودآمدومراجع تقلید ومجتهدین به استخدام حکومت درآمدند)واین خلاف روح حاکم بر اسلام وقرآن که می توان از آن استنباط های مختلف کرد،هست. اصولااسلام سیاسی وقتی درمعرض استقرارحکومت قرارمی گیردسرانجامش استبداددینی ست؛که ما۴۰سال است باآن دست بگریبان هستیم.درصورتی که دریک نظام سکولار،هم دین بی حیثیت وبی آبرونمی شودوهم مدعیان می توانند باتشکیل حزب برنامه های خودرا(درصورت برنده شدن درانتخابات)اجرایی کنند.آنهم با قرائت خودشان ازدین!؟
نوزده خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۰خرداد۱۳۶۰
آنچه هست،نتیجه مدیریت آخوندی ست!
روزنامه کیهان۲۰خرداد۱۳۶۰
مهدوی کنی(وزیرکشور)دیروزدربرنامه ارتباط مستقیم صداوسیمای جمهوری اسلامی شرکت کردوبه پرسش های مردم پاسخ گفت.آیت الله مهدوی کنی در پاسخ به این پرسش که مردم بیش از۱۱میلیون رای به آقای بنی صدرداده اندحال چراقدرت ازوی گرفته می شودودربرابر ایشان روحانیت قدرت می گیردگفت:هیچ کس مخالف باآقای بنی صدروتضعیف ایشان نیست… اماحرف این است که می خواهندروحانیت راازصحنه بیرون کنند. و می گویندکه روحانیت به مسجدبرود…در مورد حزب جمهوری اسلامی که سوال کرده بودندکه بعداز انقلاب تنهایک حزب هست که هرکاری دلش خواست کرده و هیچ مقامی جلوآنهارانگرفته،وزیرکشور گفت:بایددیدکه حزب برخوردش بامسائل انقلاب به چه شکلی هست.درصورتی که مخالف عمل نکنندبه هر حزب،سازمان ویا گروهی که مطالب مخالف راعنوان نکند اجازه فعالیت داده می شود!
پاورقی:
خمینی فقط به روحانیت اعتمادمی کردو سه ضلع مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای(و با مرگ بهشتی،سید احمد خمینی جایش راگرفت)با کانالیزه کردن خمینی آنچه راکه خواستند بروی دیکته کردند.و ایضاتنهاحزبی که حق فعالیت داشت و اجازه نمی خواست حزب جمهوری اسلامی واحزاب غیرمخالف بود.واصولا نظام ولایت فقیه هیچ اعتقادی به بازی احراب دربدست آوردن قدرت اجرایی ندارد.درواقع وجوداحزاب بااصل ولایت فقیه درتناقض است وبرای همین آن حزبی که مطالب مخالف راعنوان کندحق فعالیت ندارد.ودرعمل روحانیت دراین ۴۰سال تمامی مناصب ومشاغل کلیدی ومدیریتی راخودش برعهده گرفت.آنچه اکنون هست،نتیجه مدیریت آخوندی ست!
بیست خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۲۱خرداد۱۳۶۰
درایت وتدبیردراداره کشورباشعاروهیاهو؟
۲۱خرداد۱۳۶۰روزنامه کیهان
موسوی خوئینی هادرجلسه امروز مجلس گفت:رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری شکست خط سیاسی آمریکا در ایران است.
پاورقی:
مشکل ازجایی نشت پیداکردکه روحانیت حاکم که نمایندگی خمینی راداشت، حاضرنبود باافرادی مثل حتی بازرگان و بنی صدرکناربیایدوحداقل بپذیردکه آنان بالاخره دریرخی موضوعات تخصص داشته ودردایره وجهان وسیع تری زندگی کرده اند.یک حسادت کوروبدبینی تاریخی و تشنه قدرت بودن،آنهاراواداشت تاهرغیر روحانی(مخصوصاکراواتی)که باآنهازاویه دیدگاه داشته باشدرانماینده تفکرآمریکا، غرب ویا لیبرالیسم ووابسته به اجانب بدانند! تسخیر سفارت آمریکا درتهران(که پایه واساس حریم های فعلی ست) در یک جووهیاهوی شعاری انقلاب دوم نام گرفت ومنشااختلافات ومنازعات وتسویه حساب هاشدتاآنکه سبب انسجام ووحدت شود! روحانیتی که فقط فقه خوانده بودو تنهاراه حوزه ومنزل رابلدبود،یکباره در صدرنشست وبه تبیین ودرایت دراداره کشورپرداخت.وچون ناتوان بود،بجای آنکه شکست وضعف خودرابپذیرد،باتئوری نظم دربی نظمی،برای انجام مقاصدخودازجهل مردم سواستفاده وباباصطلاح دفع افسد به فاسدکردن درنحوه مدیریت،کشوررابه ورطه فسادسیستماتیک کنونی کشاندو هنوزهم حاضرنیست بپذیردکه خودریشه وضعیت فعلی ست نه دشمن های فرضی که دائم آن رامی تراشدتابتواندبماند! بجای استعفا،۴۰سال است(ودرکهولت سن)درراس قدرت مانده اند.
آینه چوعیب توبنمود راست
خودشکن آینه شکستن خطاست!
بیست ویک خردادنودوهشت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۲خرداد۱۳۶۵
بی دین ها
روزنامه رسالت۲۲خرداد۱۳۶۵
علی اکبرناطق نوری:نهضت آزادی هاو لیبرال هادارندتاریخ دروغ می نویسند.من نمی دانم چرابعضی ازبزرگان می فرمایندکه آن هامتدین هستند.من بخاطر آن هاجرات نمی کنم به این هابگویم:”بی دین”!ولی شخصااعتقاددارم که این هابی دین هستندودین این هابادین مافرق دارد!
پاورقی:
علی اکبرناطق نوری دراین سخنان علاوه براینکه مرتکب فعل حرام وگناه کبیره شده است،چنانچه محکمه ای عادلانه در حکومت ولایت ففیه می بود،می بایست برای ایشان،به اتهام اهانت وتهمت(به فتوای خودروحانیت ازدین)تعزیزویاحد جاری شود.همه مصائب کنونی کشور برای این بوجودآمدکه روحانیت تمامی ارکان قدرت رادراختیارخودقرارداد.وتا آنجاپیش رفت که دخالت درسیاست راهم درتخصص روحانیت دانست.وغیرخودرادر ورودبه آن منع کرد.اگرجمهوری اسلامی یک حسن داشته باشد،این است که در طول این۴۰سال دین روحانیت رابر همگان آشکارکرد!
بیست و دوم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۲۳خرداد۱۳۵۹
ولایت فقیه مطمارتقواسنج!!
کتاب درمکتب جمعه(خطبه نمازجمعه) [ج۲،ص۱۸۶]سیدعلی خامنه ای:
مساله تخصص ومقابل قرارگرفتن تخصص باایمان.امروزجامعه مااحتیاج به به تخصص دارد،احتیاج به افرادی داردکه بتوانتدچرخ سنگین اداره وصنعت و کشاورزی وتکنولوژی وهمه ارگان های گوناگون رابگرداند.این درست.اماآیاماحق داریم کسی راکه فقط به عنوان اینکه متخصص است،کارآمداست،بلداست،این اداره را،این وزارتخانه را،این دستگاه را،این کارگاه رابگرداند،او را اختیارداراین ارگان کنیم ونگاه نکنیم که آیااین انسان ایمان به خداوایمان به انقلاب اسلامی داردیاندارد؟حق داربم؟به نظرمن چنین حقی نداریم.اینکه این همه ماگفتیم که انقلاب اسلامی آمدوارزش هاراتغییرداد یعنی چه؟ارزش تقوابالاترین ارزش هاست یعنی چه؟درجامعه اسلامی ودر انقلاب اسلامی ان اکرمکم عندالله اتقیکم هست،یعنی چه؟معنایش این است که اداره امورجامعه وسررشته همه امور حیاتی وخطیرومهم بایددرقبضه اختیار افرادمومن وبا تقوا و دلبسته این انقلاب باشد.
پاورقی:
ولایت فقیه شدمطمارتقواسنج!!ونتیجه این تقواسنجی شد:کلاهی،کشمیری وتا الان خاوری، دامادفلان وزیر،معاون اول و اخوی فلان رئیس جمهوروآقازاده هایی با ژن های برتر!!وتخم نفاق ودورویی وحقه بازی وشارلاتانیسم وپاچه خواری ودست بوسی که درجامعه بذرش پاشیده شد!!
بیست و سوم خردادنودوهشت
چنین روزی در چند سال پیش
۲۴خرداد۱۳۵۸
بانک اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،آبجو اسلامی،جمهوری اسلامی وسعید اسلامی!!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۴خرداد۱۳۵۸
بدستور امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی ایران،بانک اسلامی ایران ازمقررات ملی شدن بانکهای کشورمستثنی شدند.بدنبال ملی شدن بانکهاصبح امروزدوتن از اعضای هیات موسس بانک اسلامی ایران بحضورامام رسیدندودرموردادامه کاربانک اسلامی ایران کسب تکلیف کردند.دراین جلسه امام فرمودند:چون بانک اسلامی ایران براساس قوانین ومقررات اسلامی تاسیس گردیده ازقانون ملی شدن بانکها مستثنی است ودستورفرمودندهرچه زودتراین موضوع به اطلاع عموم برسد!
پاورقی:
«اسلامی»،پسوندی ست که برخی اشخاص حقیقی وحقوقی باآن توانستنددراین۴۰سال سر مردم راکلاه بگذارندو بافریب وشارلاتانی ونفاق وپاچه خواری وحقه بازی،فسادرا سیستماتیک «اسلامی»کنند!!ابتدای انقلاب وقتی در سینماماء الشعیرمی فروختند،دادمی زدند:«آبجو اسلامی»!!قبل ازانقلاب «شهرنو»که یکی بودوآدرسش هم معلوم،بعدازانقلاب در محله های مختلف متعددشدورسما«خانه عفاف»نام گرفت وبا«متعه»یعنی«صیغه»اسلامی شد!!«سعید امامی»-که درجریان قتلهای زنجیره ای به عنوان عامل دستگیروسپس گفته شد خودکشی کرده است تاپرونده مختومه شود-آنقدرذوب درولایت فقیه بودکه باورودازآمریکابه ایران،پسوندخود رااز«امامی»به«اسلامی»تغییرداد.وشد:«سعیداسلامی»!!ویادانشگاه آزاد اسلامی،که صرفا منبع درآمدشدتابااخذ شهریه های کلان وباتدریس های بی کیفیّت،صرفاکمیّت فارغ التحصیلانی که دارای مدرک تحصیلی بالاهستندرابالا برد،بدون آنکه آنهابتوانندازاین دانش یابهره واندوخته ای کسب کنندویا بتواننددربازارکارآنراتجربه واجرایی کنند.بیشتربه تعدادبیکاران تحصیلکرده افزوده شد.وازجمله بانکهایی که بصورت صندوق هاوموسسات اعتباری وقرض الحسنه مثل قارچ روییدندواکنون درحال حاضر،تق یکی یکی شان دراختلاس و کلاهبرداری درآمده است… و قس علیهذا …بیچاره دین واسلام که درحکومت ولایت فقیه به این صورت ازاعتبارافتاد!
بیست و چهارم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۲۵خرداد۱۳۶۵
ترجمه فساد اخلاقی می آورد!
روزنامه رسالت۲۵خرداد۱۳۶۵
[آیت الله!]احمدجنتی:
ترجمه آثارغربی جزگمراهی وجز انحراف وجزفساداخلاق هیچی به این عزیزان ما نداده است. واین ازخطرهایی ست که من اینجامی گویم.برای این است که می خواهیم مردم متوجه بشوند.
پاورقی:
کتاب دریچه آگاهی وپنجره رشدودر ورودی شناخت هستی وبزرگ شدن دایره جهان بینی وکشف علت اختلاف،وحرکت دریک مسیرمشترک بازبان های متفاوت،و رنگهای مختلف است.ترجمه این کاررا آسان می کند.ترجمه مسیرسریع و میانبری ست دررسیدن به وحدت،درعین کثرت!
[غیراستثناهاکه قاعده نمی شوند!]، روحانیت درهمه ادیان ومذاهب ودرایران روحانیت شیعی ازدین یک دکان ساخته است وتراوشات ذهنی وقرائت وفهم خود ازدین رادربرندکلام خدامی فروشد. روحانیت چون خودرامتخصص دین ودین راهم کلام خدا،وغیرقابل تغییروهمیشگی وبرای همه زمان هامی داند،لذاسخن خودراهم عین حرف خدامی پندارد.مردم راچون گوسفندان که نیازبه چوپان دارند می بیندوخودراهادی مردم،تادرمسیر گمراهی حرکت نکنند!!بایدهم بگویند ترجمه آثارغربی فساداخلاقی وگمراهی می آورد!
کتاب وترجمه کتاب،درب دکان روحانیت ازدین فروشی راتخته وتخطئه،،وماهیت تابوهاوخرافات وانواع افیون وزهرماری که توسط روحانیت به دین سنجاق شده است رابرملاخواهدکرد!
بیست و پنجم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۶خرداد۱۳۵۸
خودخواهی ولابت فقیه وهدررفتن سرمایه ملی
روزنامه جمهوری اسلامی۲۶خرداد ۱۳۵۸
نیروگاه های هسته ای خیاتت آشکاربه خلق ما:رژیم ضدخلقی شاه برای وابسته کردن هرچه بیشترکشوربه امپریالیست های جهانخواروتاراج هرچه بیشتردرامد های حاصله ازفروش نفت به این فکر افتادکه تاسال۱۳۷۱شمسی بیست نیروئگاه اتمی باظرفیت۲۳۰۰۰مگاوات درکشور ایجادکند.بدین منظورقردادهای متفاوتی باکشورهای غربی برای احداث این نیروگاه هابسته شد….بادرنظرگرفتن هزینه سنگین نیروگاه های اتمی،قیمت روزافزون اورانیوم غنی شده وهزینه سنگین انتقال نیرو،می توان غیراقتصادی بودن برق اتمی رابرای کشورماازهم اکنون پیش بینی کرد!
پاورقی:
دراین یادداشت که۴۰سال پیش منتشر شده،بادلایل فنی وباتوحه به نداشتن وکم بودن اورانیوم درکشور،ساخت نیروگاه های اتمی رابیهوده وغیراقتصادی وهدر دادن پول نفت می داند.باتوجه به۴۰سال تجربه،این پیش بینی درست به نظر می رسد.ازدلایل فنی وتخصصی آن که بگذریم،عقل سلیم می گویدباتوجه به منابع عظیم نفتی وگازی درکشور،اگر هوش ودرایت ومدیربت وعقل کارآمدی درکشورحاکم بودباپول فروش نفت،الان بهترین منابع جایگزین نفت راداشتیم.و ایضابایک سیل وزلزله دوباره ازصفر شروع نمی کردیم ومنابع مالی مان را دورنمی انداختیم!متاسفانه درمدیریت آخوندی،پول حاصل ازفروش نفت اسراف وهدرشده است.اگردیگران کاشتندوما خوردیم،متاسفانه درحکومت ولایت فقیه چیزدندانگیری برای نسل آینده نگذاشته اندتاآنهابخورند.البته بجزمصلی تهران و حرم مطهرخمبنی!!!!هرروزمردم ماو کشورغنی مانسبت به روزهای قبل بدلیل خودخواهی ولایت فقیه ونابخردی دراداره کشورفقیرترشده است وباهمین تناسب،عقل واندیشه آنها!
بیست و ششم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۷خرداد۱۳۵۹
قضاوت موسوی خوئینی!
روزنامه انقلاب اسلامی۲۷خرداد۱۳۵۹
موسوی خوئینی درستون انتقادازخود این روزنامه نوشت:..من بطورکلی در زندگی ام نقطه سفیدوقوت آنچنانی که کرده باشدنمی بینم.واینکه درطول زندگی ام کاری کرده باشم که درجهت مردم وبرای خداباشدهم نمی بینم…از لانه جاسوسی بگویم:…مابایدطوری عمل می کردیم که این وحدت رابهم نزنیم.از روزی که این اتفاقات افتادبایدمتوجه می شدیم که درنحوه افشای اسنادوزمان افشای اسنادآنطوری که بایددقت درعمل می کردیم نکردیم واین موجب شدکه تفرقه هاوشکست هاودردهایش بیاید!
موسوی خوئینی دریک اظهارنظردیگر که همین روزنامه ودرهمان تاریخ ازوی منتشرکرده است،،می گوید:… یکی دیگرازآثاراین حرکت(تسخیرسفارت آمریکا)،افشای چهره هایی بودکه سالها استعماراین چهره هارادریک قیافه مردمی وانقلابی درمیان مردم جاانداخته بودومردم گمان می کردندکه اینهاچهره های انقلابی هستندکه بعدازافشای اسنادهمان هایی که درمردم اینجاانقلابی جلوه کرده انددرپنهان باجاسوسهای آمریکامی نشستندودردلهایشان رابا آنها در میان می گذاشتند…وبعدهاچهره هایی که به عنوان نماینده واردمجلس شدندو معلوم شدکه سفارت آمریکابرای اینها بودجه گذاشته بوده که اینهاروزنامه در ایران بابودجه آمریکاچاپ کنند و درتمام ایران میان مردم پخش کنند…».
پاورقی:
چگونگی ومنشاوآغازتراوش اتاق فکر تصرف سفارت آمریکاو۴۴۴روز گروگانگیری هنوزمبهم است.شایدروزی تاربخ قضاوت واقعی خودراآشکارکند.اما آن چیزی که اثرات آن هنوزهست، شروع وتعمیم تحریم وجنگ سردباآمریکاست…
ایضابعدهاهمین اتهام،یعنی چاپ برخی مطبوعات اصلاح طلبان بابودجه آمریکایی، ازجناح رقیب متوجه دوستان آقای خوئینی شد!
بیست و هفتم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۸خرداد۱۳۶۱
اراده ای ازخودمان نداربم؛هرچی شما بگید!
کتاب درمکتب جمعه،ج۵،ص۳۶(خطبه نمازجمعه)هاشمی زفسنجانی:
حزب الله ثابت کردکه برخلاف تبلیغاتی که علیه اوکرده اندازانضباط پذیرترین جریان های کشور است.تلفن های زیادی به من شدازمثلاگردان موتوری تیپ چند حزب الله یاگردان دوچرخه یاگردان پیاده ومراکزدیگروگفتندماآنجورهستیم که وقتی که مسئولان کشورچیزی بگوینداز خودمان نمی خواهیم اراده داشته باشیم ومی خواهیم تسلیم تشخیص مسئولان بشویم.من یک دنیاازاین هاتشکرمی کنم واینهاماراسرفرازکردندکه این نیروی عظیم که حافظ انقلاب مابوددرحساس ترین نقاط،آن موقعی که لیبرال هاطغیان کرده بودندومنافقین طغیان کرده بودن اینهاانقلاب رانجات دادند.وحق دارند. خودشان صاحب این انقلابند.
پاورقی:
انصارحزب الله،نیروهای خودسرودلوا پسان همه دراختیارحاکمیت وجناح قدرت درحکومت هستند که باتامین زندگی آنها درهرزمان ودرهرموردی که لازم باشد درله وعلیه هرجریان وگروه و اشخاصی که لازم باشد،یابصورت کلامی (فحش و ناسزا)یاچماقی(حملات فیزیکی) ویاترور فیزیکیی وبمب گذاری ویادرحمایت و حامی بودن وهواداری کردن وسیاهی لشگرشدن دراجتماعات ومراسم وبرنامه هافعال عملیاتی هستند.هاشمی رفسنجانی اینجاآنرااقرارمی کند.ودر طول۴۰ سال تجربه ودریافت واستفاده ازپیچیده ترین ابزارهای فنی ولجستیک و الکترونیک مثل شنودوغیره این مجموعه باآموزش های خاص باورودبه شبکه های اجتماعی چه درشمایل پیاده نظام های حرفه ای لایک زن وفالورشووهندوانه در زیربغل افرادخاص گذاشتن،وچه درسنگ اندازی وفحاشی ودستکاری وانواع آزارها،فعال مایشاشده وهستندوایضا پرستوهایی که دراستخدام هستند.منتها گاهی توزردازآب درآمده وحاشیه علیه متن برمی خیزد.هرچنداینحاهم وابسته به یک جناح قدرتمندتر(چه داخلی وچه خارجی)می شوند!
بیست و هشتم خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۲۹خرداد۱۳۵۶
علی شریعتی همه زبان هارامی فهمید!
۲۹خرداد۱۳۵۶روزی ست که علی شریعتی درگذشت.
روزنامه اطلاعات در۳۱خردادهمان سال نوشت:[باتاسف اطلاع حاصل شدکه آقای دکتر علی شریعتی براثرسکته قلبی درگذشت.ترتیب حمل جنازه آن مرحوم توسط سفارت ایران درانگلستان وخاتواده شریعتی داده شدکه بزودی واردتهران می شود.].
بدلیل سواستفاده ای که ساواک ورژیم پهلوی می خواست ازجنازه شریعتی کند،خانواده اومانع شدوبطورامانت در زینبیه سوریه دفن گردیدتادرروزموعود درمحل حسینیه ارشاددفن شود.اما بازهم بدلیل سواستفاده احتمالی نظام ولایت فقیه وممانعت ازدفن وی درحسینیه ارشاد،بیش از۴۰سال است که همچنان درزینبیه معطل بازگشت به ایران است!
روزی نیست که اززمان مرگ اوبه بعداز اوسخن نگویند.
بقول خودش در”آدم هاوحرف ها”درکتاب کویر،بعضی آدم هاوقتی حضورندارند هستند.واو همچنان هست!
علی شریعتی روشنفکری بودکه همه زبان هارامی دانست.اوزبان توده عوام رامی دانست.
اوزبان توده عوام رامی دانست.زبان دانشجورامی دانست. زبان روحانیت قشری وغیرسنتی رامی دانست.وزبان روشنفکران لائیک وغیر مذهبی و مارکسیست راهم خوب می فهمیدومی دانست.وبرخلاف روشنفکران که مخاطبشان طیف خاصی هستند،زبان مشترک جامعه خود را درک کردودرمساجد وحسینیه ودانشگاه ودانشکده بایک زبان مشترک باآنان سخن گفت.
برخی حرف وحدیث هاومکتوبات تاریخ مصرف دارند.برای آینده منسوخ می شوند.ولی به جرات می توان گفت(نه همه)بلکه غالب واکثرسخنان ونوشته های علی شریعتی همچنان تاریخ مصرف دارد.ومی تواندجنبش اجتماعی ایجادکند.
قرائت شریعتی ازاسلام همچتان باقبض وبسط همراه است!
وکلام آخرآنکه شریعتی شریعتی ست ونه شریعتیسم!
ونسل من دردوره نوجوانی(آنهاکه گرایش مذهبی وسیاسی داشتند)با شریعتی متولدشدند!
بیست و نهم خردادنودوهشت
محمدشوری(ویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۳۰خرداد۱۳۶۰
حدیث نفس آقای رهبر؛اگر…!
روزنامه کیهان۳۰خرداد۱۳۶۰
سید علی خامنه ای (درنمازجمعه(:
مساله آقای بنی صدربرای ملت مایک مساله ساده وروشن است.جریان انقلاب اسلامی برمبنای اسلام شروع شدوهمه شهادت هاواحترام هابه اشخاص بخاطر اسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای قرآن واسلام خون داده شود تاکسانی روی کارباشندکه نمی خواهند اسلام وقرآن درجامعه پیاده شود.عیب نظام طاغوتی گذشته ازلحاظ داخلی تمرکزهمه قدرت درشاه بود.شاه هم قوه مقننه هم قوه قضائیه وهم قوه مجریه و هم نیروهای نظامی رادر اختیارداشت و این به آن فسادبزرگ منجرشدکه دیدید… آقای بنی صدربعدازانتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه ورئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشورهم شد. فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد.یعنی سه جریان عظیم که اداره کنندگان امورکشورند،درقبضه اقتداربی قیدوشرط ایشان آمد…آقای بنی صدرمی خواست مجلس ودولت دردست اوباشد.چون این کارخلاف قانون اساسی بودودولت و مجلس حاضربه چنین کاری نشدند،شروع به حمله به آنهاوکوبیدنشان کرد…آقای بنی صدرمایل بودکشورایران باانقلابی که کرده است وباشهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد.آن روزشاه در راس همه قوه هابود،امروزایشان باشد… اگروضع اقتصادخراب است مسئولش آقای بنی صدر هستندکه وزیراقتصاد بودند.اگروضع مملکت نابسامان است مقصرآقای بنی صدراست که رئیس شورای انقلاب ورئیس هیات وزیران بود.واگروضع بانکی وپولی خراب است تقصیرآقای بنی صدر است که وابستگان ایشان درراس بودند.اگرارتش خراب است تقصیرآقای بنی صدر است بااینکه همه چیزدراختیارایشان بودواگرعقب گردی در میان است تقصیرآفای بنی صدر است.
پاورقی:
آقای رهبر!
حدیث نفس امروزخودگفته اید.
بنی صدرکه ریاست جمهوریش درهمان دوره اول ناتمام ماند.اماشمابیش از۳۰ سال است متکلم الوحده هستیدوهمه قدرت قانونی وفراقانونی(حکم حکومتی! !)دراختیارشماست ودارید سلطنت می کنید.اگر فسادسیستماتیک هست و عقبگردی هست وبه دوران سلطنت برگشته ایم مقصر شمائید.آنزمان سلطنت شاه
اکنون سلطنت فقیه!
سی خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۳۱خرداد۱۳۶۵
دهانش رابایدخوردکرد!
روزنامه رسالت۳۱خرد۱۳۶۵
علی اکبرناطق نوری:
ماتاکی می خواهیم بگوئیم پولدارها، پولدارتربشوند؟…این حرفهاچیست؟اگر دولت سالاری خوب بودشوروی نباید هنوزگندم واردکند.هنوزدستش درازاست …درخانه کذایی نشستن و شعارمستضعف دادن درست نیست…توی طرفدارمستضعف اگرراست می گویی بلندشوبیاآنجا (جنوب شهر،۲۰متری منصور و…)زندگی کن که آنهاهم احساس کنندشماهمدردآنها هستی. آیت الله العظمی منتظری فرمودند:دولتمردان شماهابدانبدکه دولت نه تاجرخوبی ست نه صنعتگرخوبی ست ونه کشاورز خوبی،ولی ناظرخوبی می تواندباشد.آیت الله منتظری که دیگر حرف ندارد.اگر کسی بخواهدبگویدکه من دلم برای مستضعفان بیشترازآیت الله متتظری می سوزدواقعابایددهانش راخوردکرد!
پاو رقی:
اقتصاددرجمهوری اسلامی،آخوندی ست! دراختیارنهادهای حکومتی وابسته به ولایت فقیه،(نه دولتی)مثل سپاه، آقازاده های حکومت،اقوام ونزدیکان و دوستان حکومت،نوچه و سمپات های حکومت،ذوب شدگان ولایت وپاچه خواران وشیادان وکلاهبرداران مقدس نمای نوکرولایت است!
محل زندگی شان کجاست؟دهان چه کساتی رابایدخوردکرد؟
سی ویک خردادنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com