از در خونه که بیرون نیامدیم مشکلات شروع می‌شن؛ آسفالت خیابان، جمع‌آوری زباله و انواع خدماتی که درست ارائه نمی‌شوند. یک راه حل مشارکت شهروندی در نظارت مداوم بر کیفیت ارائه خدمات است. با روش‌های آن بیشتر آشنا شوید:

نظارت بر ارائه خدمات دولتی: چگونه می‌توان دولت را مسئولیت‌پذیر کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)