طبق تعريف پذيرفته شده از سوي جامعه بين المللي هرگونه آسيب رساندن ،اقدام،يا بي توجهي از طرف والدين يا نگهدارنده كودك كه سلامت جسم ،روان،يا سعادت كودك را به خطر بيندازد كودك آزاري محسوب ميشود.حجاب اجباري دختران كه حتي پيش از سن رسمي تكليف يعني ٩ سالگي به او تحميل مي شود و به دليل احتمال بروز بيماري هاي پوستي و كاهش قدرت تحرك كودكان به صورت به سلامت جسم و روان آنها آسيب مي رساند.همچنين حجاب كودكان به صورت مي تواند به اعتماد به نفس آنها آسيب برساند.كودكان خانواده بهايي كه از كودكي با محدوديت و برچسب خوردن مواجه هستند نمونه ديگر از آزار سيستماتيك جمهوري اسلامي محسوب ميشوند .از جمله موارد ديگر ميتوان به شرايط كودكان افغانستاني در ايران اشاره كرد كه به دليل مهاجر بودن تا آخر عمر از گرفتن شناسنامه و داشتن هويت براي استفاده از حق تحصيل و ساير مزاياي زندگي عادي محروم هستند كه نمونه ديگر از كودك آزاري است.برخورد حاكميت ايران با كودكان كار،از ناديده گرفتن معضل تا دستگيري كودكان در خيابان ها از جمله نقض حقوق كودك محسوب ميشود.با اين وجود جمهوري اسلامي معضل اجتماعي كودك آزاري را نفي ميكند و يا آن را كم اهميت جلوه مي دهد و تا كنون قانون حمايت از حقوق كودكان تصويب نشده است.در حالي كه در اسفند ماه سال گذشته ١٦ هزار مورد كودك آزاري گزارش شده است معاون فرهنگي قوه قضاييه اعلام كرد كه كودك آزاري شايعي در ايران نداريم.به نظر ميرسد آنچه مقامات جمهوري اسلامي را نگران مي كند نه آمار كودك آزاري بلكه خبرهايي است كه از اتفاقات دردناك آزار كودك منتشر ميشود و نمايي متفاوت از آنچه انتظار دارد از جامعه ايران به نمايش مي گذارد.براي كاهش اين معضل جدي راه حل اساسي تغيير بنيادي فرهنگ جامعه و در رابطه با كودكان تغيير سيستم آموزشي از كودكستان و مدارس و دانشگاه هاست.حقوق كودك بايد به او شناسانده شود و قوانين طوري تنظيم شود كه هيچكس به ويژه دولت نتواند آن را زير پا بگذارد.اما در جامعه اي كه حكومت در روز روشن در معابر عمومي مقابل هزاران مرد و زن انسانها را دار ميزند،حكومتي كه زندانيان سياسي و غير سياسي را دسته دسته اعدام ميكند،در زندان ها به زنان و دختران تجاوز ميكند،در انظار عمومي شلاق زده ميشود،فقر و بي كاري بي داد ميكند و غيره ميتوان انتظار حمايت حقوق كودك را داشت؟خبرهاي تكان دهنده كودك آزاري در مدارس پشت سرهم شنيده ميشود ولي هيچ گونه تدبيري انديشيده نميشود و يا مسببان آنها به دليل ارتباط نزديك با سياستمداران فاسد رژيم بخشيده ميشود و امثال سعيد طوسي ها به راحتي در جامعه رشد ميكنند.به راستي راه حل اساسي به جز برچيدگي نظام فاسد و خودكامه جمهوري اسلامي ايران چه ميتواند باشد؟
مريم خاتمي

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)