۱-
«زنی زیردوش حمام»
لخت شو!
همچون لخت شدن غنچه
به کناربلبلی نر
……………………………….
رووت به ره وه
وه ک رووت بوونه وه ی خونچه
له به رده م بولبولیکی نیرینه دا
………………………………..


۲-
سریع!
برگهایت را در آر…
زنبوری آشفته حالم
………………………….
خیرا!
گه لاکانت داکه نه
هه نگیکی وروژاوم
…………………………


۳-
آب!
لباسهایش را
بیرون انداخت
سرتاپا
لختی توراپوشید
………………………..
ئاوجله کانی فری دا
سه رتاپی
رووتی توی پوشی
…………………………..


۴-
آب پیاله…پیاله
اززیبایی ات می نوشید
خیال اش ریخته
زیرپایت
………………………..
ئاوپیک…پیک
له جوانیت ده خواته وه
خه یالی رژاوه ته به رپیت
………………………………


۵-
حمام!
سرشارشده از
نورتن ات
دوش…
باران کریستال است
………………………………….
حه مام!
پربووه له نووری جه سته ت
دوش…
بارانی کریستاله
…………………………………


۶-
برروی آئینه ی شانه هایت
قطره…
قطره ی آب
مشتی مرواریدریختند
………………………………
به سه رئاوینه ی شانته وه
دلوپ…
دلوپی ئاو
مشتیک مرواری رژان
……………………………..


۷-
درمیان همه ی قطره آب 
روی سینه ات
رنگین کمانی
……………………………..
له ناوهه موودلوپه ئاویکی
سه رسینگت
په لکه زیرینه یه ک
………………………………..


۸-
درمیانه ی هردوپاهایت
به پشت درازمی کشم
دهانم را پرمی کنم
ازآب ریخته شده ی …
روی تن و
درون تن ات
این آب است…یاکه بارش عسل
……………………………….
له نیوان هه ردووپیتدا
له سه رپشت پال ده که وم
ده مم پرده که م له ئاوی رژاوی
سه رله ش و
ناوله شت
ئه وه ئاوه
راوی هه نگوین
……………………………..


۹-
روی تن مرمرین ات
آب…
خیال…
حباب…
نور…
لیس می خورند
وتکه تکه می شوند
…………………………
به له شی لووسته وه
ئاو…
خه یال…
که ف…
نوور…
ده خلیسکین وله ت وپه ت ده بن
…………………………………….


۱۰-
شب!
بوی سینه ات
به اتاقم می رسد
انگاردنیا
شیشه عطری ست و
خداآن راشکسته
…………………………………
شه و!
بونی سینگت
ده گاته ژووره که م
ده لیی دونیا
شوشه عه تریکه و
خوداشکاندوویه تی
…………………………………..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)