چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)
درمجموعه اردیبهشت به موضوعاتی مانند:بنی صدریون،آیت الله شریعتمداری، مکارم شیرازی،انقلاب فرهنگی،نفت،کتاب،دادگاه درجمهوری اسلامی ونظام سلطنتی،امام زمان،زندان،حجاب،صادرات سکس،هاشمی رفسنجانی،جامعه مدنی وولایت فقیه،اصلاحات،آیت الله منتظری،سید مهدی هاشمی،قتل شمس آبادی،اقتصاد اسلامی،انصار حزب الله،ده نمکی،علی شریعتی و…پرداخته ایم.
چهل سال از انقلاب۵۷ گذشته و فکر می کنم در موارد اساسی و بنیادی هنوز درجامی زنیم.
ممکن است کارهای مثبتی هم باشد؛اما من آنهارااستثنای این انقلاب می دانم نه قاعده.آن انتظاری که از بهمن ۵۷ می رفت حاصل نشد…
نظام ولایت فقیه در صداوسیما و تبلیغات و سخنرانی های حکومتی خود،استثناها راقاعده نشان می دهد؛وبدین وسیله غَش در معامله می کند.در حالی که واقعیت و عینیّت جامعه خلاف آن است.آنچه انتظار از انقلاب-که پسوند اسلام را هم یدک دارد-بوجود آمدن این وضعیت نبود!واین بدلیل ناکارمدی در مدیریت و سلطه ی یک شخص(ولایت فقیه)،جهل و لُمپنیسم و ریاکاری در اداره اموراست…ونه فقط تحریم!
نگاه به گذشته برای تدبیردر آینده است،که از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم!
آنچه در این مجموعه می خوانید براساس حضوردر بطن حوادث،شناخت ودیدگاه نویسنده وبا همان عینک«نیمه خالی دیدن لیوان»است.که جداگانه در تلگرام و فیس بوک در روز خود منتشر شده واینک یکجا تقدیم می شود.تابعدبرویم سراغ خرداد..
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
اردیبهشت۱۳۹۸
t.me/shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame

چنین روزی درچندسال پیش
۲اردیبهشت ۱۳۶۲
بنی صدریون
هاشمی رفسنجانی(خطبه نمازجمعه)
[کتاب درمکتب جمعه،ج۶،ص۲۳۳]
ماالان قضاوتی نمی توانیم بکنیم. کودتایی که تنظیم کرده بودند،شکست خورد، برنامه لیبرالیسم کردن کشور شکست خوردووقتی که آن طرح شکست خورد،می رسندبه جنگ.وقتی که در درگیری مجلس شورای اسلامی و بنی صدریون،مجلس شورافاتح می شود…
پاورقی—-:
فاتح شدن مجلس بربنی صدریون!
ادبیاتی که حکایت ازنزاع برای انحصاری شدن قدرت توسط روحانیت است.بنی صدررابایددرهمان ابتدای انقلاب قضاوت کرد.تنهارئیس جمهوری بعدازانقلاب است که درمقابل ولایت فقیه بخاطردفاع از آزادی مقاومت کردوبرکنارشد.روحانیت حاکم برای ازدست ندادن قدرت ازهروسیله ای استفاده کرد:ازاعدامهای ناحق و شکنجه تا…تاجمهوری اسلامی صدرتاذیل آن بامدیریت آخوندی اداره و حفظ شود. که بیش ازربع قرن آن،قدرت سیاسی مطلق دراختیارخامنه ای ست و وی متکلم الوحده است وخودراهیچگاه در مقابل پرسش خبرنگاران قرارنمی دهد!
دوم اردیبهشت نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۳اردیبهشت۱۳۶۱
شریعتمداریون
هاشمی رفسنجانی(خطبه نمازجمعه) [کتاب درمکتب جمعه،ج۴،ص۳۷۱]
من یک حادثه ازدوران مبارزه یادم هست. علمای آبادان بلندشدندآمدندقم که اختلاف ماهاراباآقای شریعتمداری حل کنند.ازبین شان همین آفای جمی امام جنعه آبادان حتمایادش هست.وعده ای بودنددرخانه یکی ازدوستان ایشان که حالادوست ایشان نیست.جلسه شد.آقای شریعتمداری آمدآنجا.بنده بودم.ازجناح امام هم فقط یک نفربودندوهمه علمای آبادان بودند.یک مدتی بحث کردیم که چرا شماواردمبارره نمی شوید؟
پاورقی____:
مساله آیت الله شریعتمداری متاثرازیک فکرواندیشه درمیان روحانیت است که معتقدندتاقبل ازظهورامام زمان هرنوع مبارزه برای برپایی حکومت اسلامی بیهوده و هدردادن جان ومال است!اصولا بخش بزرگی ازروحانیت اعتقادی به مبارزه علیه رژیم پهلوی نداشت.این در حالی ست که پس ازانقلاب بخشی بزرگی ازآنهابر حکومت وقدرت سوار شدند!(مثل ناصرمکارم شیرازی وجعفر سبحانی). شریعتمداریون بدلیل داشتن امکانات وسیع،مثل دارالتبلیغ اسلامی و انتشار نشریاتی چون:مکتب اسلام(درقبل ازانقلاب)،خمینیون راواداشت تاسعی کنند بتوانند به هرطریق آنهاراواداربه مبارزه علیه شاه کنند.وآنان قبول نمی کردند.کینه ای که زخم آن چرکین شدو پس ازانقلاب سربازکردوکاردست آیت الله شریعتمداری داد.ومساله باصطلاح کودتای باندقطب زاده باهمراهی شریعتمداری برای بمباران مقرخمینی یک داستان جعلی ست!
سوم اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۴اردیبهشت۱۳۶۰
انقلاب فرهنگی یاآغازحذف سیاسی؟
سیدعلی خامنه ای(خطبه نمازجمعه) [کتاب درمکتب جمعه،ج۳،ص۱۸۳]
درسال گذشته درهمین روزهابودکه دانشگاه های سراسرکشورعمدتابه خاطر میل وعلاقه بسیاری ازدانشجویان مسلمان متعهدوباتشخیص مسئولان امر وبا کمک امام امت بسته شد.بستن دانشگاه به معنای بستن راه دانش نبود،زیرا دانشگاه مابه معنای واقعی کلمه دانشگاه نبود.
پاورقی___:
دربیشترتحولات اجتماعی جرقه شروع یک انقلاب ونبض سیاست دردانشگاه ها زده می شود.وانقلاب۵۷نیزبی تاثیرازآن نبود.آزادی ابتدای انقلاب ستودنی ست هرچندبطورطبیعی هم ضدانقلاب برای پاتک به آن نقشه کشید، وهم حاکمیت سوارشده برقدرت،دوست نداشت آنرااز دست بدهد.صحه صدرو تعامل لازم بودکه نبود!بستن دانشگاه هاشروع وآعازحذف نیروهای سیاسی بود که درمرحله بعد،با حذف اولین رئیس جمهوری منتخب مردم ادامه پیداکرد تاالان.انقلاب آموزشی را انقلاب فرهنگی نام نهادندکه انقلاب آموزشی هم نبود.آنها چیزی شبیه حوزه می خواستند:دانشگاه اسلامی که بعدا آزاداسلامی آنراتاسیس کردند!!بانام اسلام به فریب عوام پرداختندوباپسوند اسلامی وسنجاق آن به هرمکان وهر موضوعی قدرت رابرای خودحفظ کردند!
چهارم اردیبهشت نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۵اردیبهشت۱۳۵۹
آی نفتیه!نفت داریم نفت!
سیدعلی خامنه ای(خطبه نمازجمعه) [کتاب درمکتب جمعه،ج۲،ص۱۲۳]
درمساله روابط ماباآمریکاوتهدیدی که اروپانسبت به این موضوع می کندببینیم کی برنده است کی بازنده است…دو استفاده بزرگ بااین قطع رابطه،ازدست دشمن ماخواهدرفت:نفت مابه آنهانخواهد رسید.امروزمطبوعات اروپاوآمریکاعلیرغم همه سروصدای پرهیجانی که دولتمردان آنهابراه انداخته اندحاکی ازنیازوضعف دولتهای مغرب به ماوبه نفت مایعنی ذخیره حیاتی ماست.ااولااین ماده حیاتی گیرشان نمی آید.امروزدنیابه نفت ما کمال احتیاج رادارد.همچنانی که یکبار دیگرهم گفتم فقط نفت ماهم نیست.باید بدانندکه نفت خلیج فارس خیلی دیگر آسان به دنیای غرب نخواهدرسید.و برادران مسلمان مادرحاشیه خلیج فارس نخواهندگذاشت که این نفت سلاحی علیه مابشود.
پاورقی—-:
هرچه بلاومصیبت که نصیب این مردم شده،مال نفت است.نفت مال مردم است که دراختیارقدرت های خودکامه قرارگرفته است.ابتدای انفلاب سه نظریه بود:نفت بفروشیم.ونفت نفروشبم؛چونکه مال نسل آینده هم هست.ونظرسوم این بود: نفت بفروشیم وبجایش صنعتی چون نفت جایگزین شودکه ثروت بیاورد.وصرفابه نفت متکی نباشیم.نفت فروخته شدو جایش کالای مصرفی آورده شد.برادران مسلمان مادرخلیج فارس هم دشمن خونی ماشدندوچهل سال این بازی تام و جری باآمریکابه قیمت فلاکت وفرسودگی کشوروفشل شدن مردم همچنان ادامه دارد.وآقای خامنه ای همچنان می گوید:از فرصت تحریم برای شکوفایی کشوربهره می بریم!!
نفت داریم نفت.آی نفتیه!
پنجم اردیبهشت نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۶اردیبهشت۱۳۶۵
سرکوب کتاب
روزنامه رسالت۶اردیبهشت۱۳۶۵
احمدجنتی:
اگرکتابفروش هاوناشرین وصاحبان چاپخانه هابه خودنیایندهمین امت حزب الله که درهمه صحنه هاحاضرندهمین هاآمادگی دارندهمانجوری که آمریکارادرمیدان جنگ وصدام وصدامیان راسرکوب می کنند خیلی ساده بایک حرکت شماراسرکوب کنند.
پاورقی—-:
برخلاف نص صریح قرآن که به قلم (قلم،۱)و ناشرات(مرسلات،۳) وبه زمان حال (والعصر،۱)قسم می خوردوآنرا مقدس می شماردوبشارت بازشدن درهای علم و معرفت ودانش رابه کسانی می دهدکه ازمیان تمامی شنیده ودیده هابهترین، درست ترین وکاملترین راانتخاب می کنند(زمر،۱۶)وبه صراحت می گوید:دردین هیچ اجباری نیست؛(بقره،۲۵۶)،اماایدئولوژی ولایت فقیه که چهل سال است بر قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی حاکم شده وتنهاقرائت خودوشش فقیه شورای نگهبان راقرائت اسلام می داند،همانطورکه درهمه این سال ها(وبرای هرمانعی که سرراهشان بود)باتامین نیروهایی لُمپن وابن الوقت بنام(انصار)حزب الله،آزادی راسرکوب کردند،ایضاسالهاست برخلاف شعارهای کرکنتده،کتاب ونشر کتاب سرکوب وتیغ سانسور تیزتر وتیزترشد!
ششم اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۸اردیبهشت۱۳۵۶
تفاوت دادگاه درسلطنت پهلوی وسلطنت فقیه
روزنامه اطلاعات۸اردیبهشت۱۳۵۶
فرجام خواهی هدفی ها:مصطفی فشارکی وکیل مدافع۱۳هدفی به دیوان عالی کشورنوشت:رای دادگاه عالی جنایی اصفهان نادرست،غیرقابل اعتبارو فاقدارزش محض است.دادگاه هرگز نتوانست انگیزه قتلهارابشناسد.سیدمهدی هاشمی در پرونده باحجت الاسلام شمس آبادی مقایسه شد.دادگاه بجای هرکار قضایی و عقلایی به کمک احساسات، داستان نویسی کرده است.
پاورقی___:
سیدمهدی هاشمی دردادگاه سلطنت پهلوی،به سه باراعدام محکوم شد،که سر انجام درفرجام خواهی،به حبس ابدتبدیل می شود.درزمان انقلاب همراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد،اماپس ازپیروزی انقلاب،درمهرماه۱۳۶۵به بهانه همان اتهام دستگیر،زندانی وسپس اعدام می شود!اودردادگاه سلطنت فقیه وکیل نداشت. وماه هادرزندان انفرادی بود.و طبق اعتراف ری شهری_اولین وزیرواجا_(درکتاب خاطرات سیاسی ص۹۵)بدستوروی، شکنجه(تعزیر،۷۰ ضربه شلاق)می شود.با فریب که مصاحبه اش فقط برای خمینی پخش خواهدشد اعترافاتی گرفته می شود.سیدمهدی هاشمی ازطرفداران خمینی درقبل از انقلاب وشمس آبادی از روحانیون مخالف وی بود.
چنین روزی درچندسال پیش
۱۰اردیبهشت۱۳۶۱
آقاآشکارشد!
امامی کاشانی(خطبه نمازجمعه)[کتاب درمکتب جمله،ج۴،ص۳۹۲]
یکی ازبرادران عالیقدرشورای نگهبان همین دیشب به بنده این صحبت رامی کرد می گعت که من درشب جمعه گذشته رفته بودم به جبهه باهفت هشت نفردر چندسنگرصحبت کردم،وهمه متفقاگفتند ماامام عصرارواحناله لفداراهمین جا حضورش شرفیاب شدیم وخصوصیات شرفیابی شان رامی گعتند.گفتم درچه لحظه ای؟جواب دادند:درشب جمعه بودو دعای کمیل کنارسنگرمان می خواندیم. می گفتیم:”یارب ارحم ضعف بدنی ورقه جلدی”.درهمان حال خیلی ما بی توان شدیم.یک مرتبه دیدیم نزدیک ماحدودیک مترونیم نزدیک ماآقاآشکارشدند.به ما چندجمله فرمودند:کلمه اول فرمودتد:نمازرااول وقت بخوانیدوبه جماعت بخوانید.بر نفس خودمسلط باشید.قدردوستانتان را بدانید.بازفرمودتد:ازشماعده ای شهید می شوند،مابقی تان به کربلامی روید و پرچم توحید را در کربلا می کوبید.(تکبیر حضار)!!]]
پاورقی___:
احتمالاآن رزمنده هااین برادرعالیقدررا سرکارگذاشته اند!!کربلاراهم که آمریکا آزاد کرد.وقتی مارکس گفت:دین افیون توده هاست،منظوراین نوع نگاه به دین است!
شارلاتانی حکومت ولایت فقیه دراین۴۰سال ازاین فریب هافراوان داردو ازجهل عوام بودکه سواربرقدرت شد!
ده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۱اردیبهشت۱۳۸۱
جمهوری زندان
روزنامه آفتاب یزد۱۱اردیبهشت۱۳۸۱
هاشمی شاهرودی(رئیس قوه قضائیه):
وقتی کسی به زندان فرستاده می شودبیش ازآنکه این حبس تنبیه پذیر باشد، تالی فاسددارد.درخیلی ازمواردحبس معصیت است…چرا باید۴برابر محکومان به زندان روانه شده،ازبازداشت های موقت باشد؟
پاورقی____:
طبق آمارتعداد زندانیان بیشترازفضای زندان هاست. جمهوری ولایت فقیه تبدیل به جمهوری زندان شده است.درحالیکه علمای دین می گوینددر حکومت اسلامی نبایدزندان داشت!
پیشگیری ازوقوع جرم بستگی به وجود آزادی،عدالت اقتصادی واحساس امنیت درذهن هاست،که نیست!
یازده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری (نویسنده وروزنامه نگار(
چنین روزی درچندسال پیش
۱۲اردیبهشت۱۳۶۰
نفت؛نکبت یانعمت؟
روزنامه انقلاب اسلامی۱۲اردیبهشت ۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر:
مشکل اساسی جامعه ماکه برموسسات تولیدی نیزسایه افکنده است تلاشی ست که برای تثبیت حاکمیت انحصاری یک جریان سیاسی خاص برشئون مختلف کشوربعمل می آید.اتکابه فروش نفت برای هزینه های مصرفی وجاری کشور که متضمن افزایش دائمی میزان صدور این ذخیره ملی وافزایش واردات مصرفی می باشد،ازمشخصه سیاست مالی وضد مردمی رژیم وابسته پیشین است.
پاورقی_____:
نفت اززمان کشف تاالآن،بلای جان شده است.چون درسیطره دولت های خودکامه است چون بودجه ازفروش آن تامین می شود.چون بجای واردکردن وتاسیس زیر ساخت هایی که درارزآوری وتولیدثروت بانفت رقابت کندکالای مصرفی آمد.دریک دولت مردمی پول فروش نفت بایدبه یک شرکت سهامی عام که مدیریت آن انتخابی وازتمامی صنوف واقوام ایرانی باشد-وباسهم بیشتربرای شهرهای نفت خیز-واریزشودتاهم محل هزینه های آن آشکارباشدوهم سودسهام به مردم و نسل های بعدداده شود!
دوازده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۳اردیبهشت۱۳۶۰
ازاردوگاه اجباری تاپیامک حجاب
رورنامه رسالت۱۳اردیبهشت۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
اردوگاه های خاصی برای عوامل فسادو بی حجابی ساخته می شود.مردم حزب الله تابحال چندبارطغیان کرده وبه خیابان هاریخته وماجلوی آنهاراگرفتیم.ولی حالا مثل اینکه مقداری خشونت لازم است.
پاورقی___:
مسلماتانظام جمهوری اسلامی هست وضع حجاب مشابه قبل ازانقلاب نخواهد شد.الآن وضع حجاب شترگاوپلنگی ست! باجودشبکه های اجتماعی وماهواره ذائقه های پوششی وغیره تغییرمی کندو آدمی تحول خواه وتجددپسنداست؛وبا اجبارهیچ مساله ای حل نخواهدشد.گشت هاوگیردادن های مقطعی وموردی و (گاه ساختگی!)وصرف هزینه های گزاف،نان پختن برای برخی درخارج ازکشورو گُنده شدن بادکنکی آنها؛که به نظرمی آید پشت این هیاهوهاوجتجال هاپیرامون حجاب،صادرات سکس وقاچاق انسان به خارج ازکشوراست که پنهان می ماند.و ایضاردپای پنهان بخشی ازباصطلاح اپوزیسیون صادراتی وفعالین کمپین هاو آزادی های یواشکی!!
سیزده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چندروزی درچندسال پیش
۱۵اردیبهشت۱۳۷۷
جامعه مدنی در تناقض با اصل ولایت فقیه است
نشریه عصرما۱۵اردیبهشت۱۳۷۷ش۹۴
جامعه مدنی به مجموعه ای ازنهادهای فعال درعرصه عمومی اطلاق می شودکه واسطه میان دولت ومردم وضامن نهادینه شدن آزادی ها،بسط مشارکت مردم در اداره امورخویش،وروندتصمیم سازی وحفظ حقوق ایشان هستند.
جامعه مدنی بااین تعریف درمقابل جامعه توده ای وبی شکل قرارداردکه افراددرآن فاقدهرگونه هویت ودرنتیجه حقی هستندوهیچ عرصه عمومی برای فعالیت مردم وجودندارد.
پاورقی——-:
جامعه مدنی یعنی انتخابات آزاد،مطبوعات آزادوفعالیت آزاداحزاب با هرنوع ایدئولوژی؛که این سه راس هرم و مثلث یک جامعه مدنی ست وبا وجود اصل ولایت فقیه که ازبالاسخن می گوید و حرف خود راحرف خدامی داندهمخوانی ندارد.در نظامی که ایدئولوژی _آنهم آسمانی_حاکم است، و مردمش حکم صغار رادارند،این جامعه،جامعه ای توده ای ست و تلاش برای ایجاد یک جامعه مدنی اگر محال نباشد،سخت وشکننده است.هرچند زمان وعصرارتباطات کنونی آنرا تحمیل می کند،اما باوجود اصل ولایت فقیه قلب حقیقت می شود و با غش در معامله مردم را صرفا فریب می دهند.آگاهی و دستیابی به دانش سیاسی اصل مهم برای فهم مردم دردرک جامعه مدنی ست!
پانزده اردیبهشت نودوهشت
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۶اردیبهشت۱۳۸۱
اصلاح می کنیم تابهانه نگیرند!
روزنامه نوروز۱۶اردیبهشت۱۳۸۱
محسن میردامادی[نماینده دوره ششم مجلس ازتهران ورئیس کمیسیون امنیت ملی]:اگرشورای نگهبان۵۰بارهم مصوبه مجلس راردکندمابایدمجدداآنرابه شورای نگهبان بفرستیم تاحداقل مردم بداننددر این مملکت چه می گذردوباچه بهانه هایی قوانین ردمی شوند.اگرموارد اختلاف خودباشورای نگهبان درموردطرح هیات منصفه رابه مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم.باتوجه به تجربه های قبلی، مانندجرائم سیاسی ومطبوعاتی در مجموع به بایگانی سپرده شده واین مصوبه هم به همان سرنوشت دچار خواهدشد.مااصلاح می کنیم تابهانه ها گرفته شود.
پاورقی___:
اصلاح طلبان(حکومتی)همراه باخاتمی در دوران مجلس ششم بهترین فرصت در مناسب ترین زمان،برای ایجاداصلاحات اساسی وعبورازجامعه توده ای به جامعه مدنی راداشتند.امامتاسفانه به دلیل آلودگی های سیاسی دردهه اول انقلاب، غسل تعمیدنکرده،تطهیرنشده گام هایی برداشتند؛درحالی که می دانستندهمه راه هابه ولایت فقیه ختم می شود!اگرمی خواستندادامه دهندبایدقدرت رابوسیده وکنارمی گذاشتند.لذااصلاحات آنان وصله پینه کردن شدتابهانه هارابگیرند!!
شانزده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۷اردیبهشت۱۳۵۵
اعدام برای حذف آیت الله منتظری
روزنامه اطلاعات۱۷اردیبهشت۱۳۵۵
۲۲نفربه اتهام شرکت درقتل حجت الاسلام شمس آبادی دستگیرشدند.درپی بازداشت۲۲نفرازاهالی قهدریجان، بازار شایعات دراصفهان نیزداغ شده است.از جمله گفته می شودبازداشت شدگان طرفدارکتاب شهیدجاویدهستند وهمان گروهی می باشندکه قبلامخالفت خودرابا مرحوم حجت الاسلام شمس آبادی اعلام کرده اند.ازطرف دیگرگفته می شودمبلغ مذهبی قهدریجان که معمم نیست و کتاب شهید جاویدرابرای مریدان خودتبلیغ کرده است،جزوبازداشت شدگان می باشد.
پاورقی—-:
جعفرزاده(دانشجو)وازمتهمین این دادگاه گفته است:قصدکشتن شمس آبادی(که مخالف خمینی وکتاب شهیدجاویدبود)را نداشتیم وآن دستمال که به عنوان مدرک جرم نشان داده شده،برای پاک کردن ماشین بوده،(درکتاب خاطرات ری شهری عکسی بایک دستمال خونی دردادگاه رژیم پهلوی چاپ شده)درحالیکه گفته شد:شمس آبادی خفه شده است؟!که احتمالاهیچکدام ازاینهانبوده ووی بدلیل سکته مرده است!
سیدمهدی هاشمی که قبل از انقلاب به اعدام محکوم شده بود،با پیروزی انقلاب آزادویکی ازاعضای شورای عالی سپاه بودوباتاسیس واحدنهضت های آزادیبخش درسپاه(که عمرش کوتاه بودومنحل شد)به نهضت جهانی اسلام(صرفاکاری فرهنگی وفکری وغیر دولتی)می اندیشیدوفعالیت کرد.این واحدهیچ شباهتی به سپاه قدس که برخی درتحلیل هاعنوان کرده اند،نداشت.سیدمهدی هاشمی سرانجام پس ازانقلاب به بهانه قتل شمس آبادی ودراصل در راستای حذف آیت الله منتظری(باتبانی سیداحمدخمینی)دوباره دستگیرواعدام شد!
هفده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۹اردیبهشت۱۳۷۸
کتابی که انسان رابه قعرجهنم می برد!
روزنامه آریا(روی دکه)۱۹اردیبهشت۱۳۷۸
(به نقل از)روزنامه همشهری بااشاره به سخنان آیت الله یزدی درمراسم نمازجمعه مبنی براینکه «گاه کتاب انسان راقعر جهنم می برد.کنترل کتاب ازهمه چیز لازم تراست»نوشت:
به احتمال زیادایشان مطلع هستندکه باتوجه به آنچه درسالیان پیش گروهی از همفکرانشان برسرکتاب وکتابخوانی آورده اند،اکنون انتشارکتاب درکشورما در پائین ترین حداستانداردهای جهانی بوده وقطعاتیراژکتاب دراغلب کشورهای آفریقایی نیز(به نسبت جمعیت)ازایران بیشتراست.برآورده هادراین باره می گوید که هرایرانی به طورمتوسط درسال نیم دقیفه کتاب می خواندوبااین حساب چگونه است که آقای یزدی تاثیرهمین کتاب های محدودراکه انتشارهمگی آنهاهم منوط به طی کردن مراحل ممیزی است،چنان عظیم قلمدادکرده وکنترل آنهاراازنان شب هم برای ملت واحب ترمی دانند،آیامناسب ترنیست که ایشان ازسازمان زندانها به عنوان یکی از نهادهای متبوعه قوه قضائیه استفسار کنندچنددرصداززندانیان کنونی کشوربا خواندن کتاب بوده که به این ورطه افتاده اند؟ایشان گمان می کنندچه شماری از معتادان،سارقان،جنایتکاران و…باکتاب بوده که اززندگی سالم ودرست منحرف شده اند؟
پاورقی—–:
هراس من باری همه ازمردن در سرزمینی ست
که مزدگورکن
ازآزادی آدمی
افزون ترباشد(شاملو)
برخلاف تبلیغات دهان پرکن،وفیگورهای عکسی!!،ماهیت حکومت ولایت فقیه همان سخنان محمدیزدی(رئیس پیشین قوه قضائیه)است.
نوزده اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۰اردیبهشت۱۳۷۷
لاف محسن رضایی درحکومت ولایت فقیه
مجله امیدجوان۲۰اردیبهشت۱۳۷۷
محسن رضایی:اگرقوه قضائیه نتواندمن وامثال من وروسای سه قوه رابه دادگاه بکشاند،عدل برقرارنمی شود.
پاورقی_____:
مکانیسم توزیع وبسط عدالت درحکومت ولایت فقیه برپایه خودی وغیرخودی ست!
درحکومتی که قانون اساسی آن تمام اختیارات رابه یک فرد(ولی فقیه) داده و از راس تاذیل،مدیران ارشدمنصوب وی هستند،وحتی ولی فقیه،خودش خودش را منصوب می کند!(توسط منصوبین خود درشورای نگهبان)چگونه می توان انتظار داشت رئیس قوه قضائیه آن بخواهد و بتواندعدل رابرقرارکند؟فرض کنیدرئیس قوه قضائیه متهم به ارتشا،قتل وفساد اخلاقی ست،چه کسی آنرابرملاوکدام قاضی می تواندوی رامحاکمه کند؟قوه قضائیه درحکومت ولایت فقیه مستقل نیست. رئیس این قوه بایستی ازمجاری دمکراتیک انتخاب شود،تاسخن محسن رضایی اجراگردد.وآنوقت حتماابتدایقه خودایشان راخواهدگرفت!وگرنه حرف وی صرفالاف درحکومت ولایت فقیه است!!
بیست اردیبهشت نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۱اردیبهشت۱۳۶۰
خمینی:خداوندآن قلم هارابشکند!
روزنامه اطلاعات۲۱اردیبهست۱۳۶۰
«اگریک روزمردم،آزادی امروزراداشتند، آن وقت می‌فهمیدیدکه شکایات درآنزمان چه بوده؛روحانیون چه شکایت هایی داشتند،بازاری هاچه شکایت هایی داشتند. امروزوآنروزفرقش این است که امروزمردم شکایت می‌کننداگریک چیزی واقع بشود وشماشکایات راچندبرابرجلوه می‌دهید؛آنروزمردم خفقان داشتند،اختناق در کار بود،جرأت نفس کشیدن نداشتند. حکومت سابق نفس هاراقطع کرده بودو [حالا] شمابه آنجارسیدیدکه صاف در مقابل حکومت می‌ایستیدومی‌گوییدکه اینکار خطا ست.شماجرأت می‌کردیدکه در حکومت سابق یک همچوکلمه‌ای یایک همچو مقاله‌ای بنویسید؟فرق مابین حالاو آنجااین است که شمایی که قلمهایتان-خداوند آن قلم هارابشکند-آنطورآزاداست که علیه همه چیزهاومقدسات اسلام می‌نویسید وپخش می‌کنیدوجلوی شما گرفته نمی‌شود-بااینکه بایدگرفته بشود-فرق حالاوسابق این است که درسابق شماتسلیم بودید،اگرهم دردلتان چیزی بوددرزبانتان نمی‌شداظهارکنیدوامروزدر زبان وقلم وقدم،کارهایی می‌کنیدوجلوه می‌دهیداین جمهوری اسلامی رابه اینکه این اززمان سابق بدتر است!به این نعمت خداشکرکنید،خوب های این راببینید.آن مقداری که در ین دوسال خدمت شده است».(خطاب به سازمان مجاهدین خلق):«شماالآن می‌بینیدکه بعض احزابی که انحرافی هستندوماآنهاراجزء مسلمین هم حساب نمی‌کنیم،مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارندوفقط صحبت های سیاسی دارند،هم آزادندوهم نشریه دارند به طورآزاد.پس بدانیدکه اینطورنیست که مابااحزاب دیگری،باگروه های دیگری، دشمنی داشته باشیم.ماالبته میل داریم که همه گروه هاوهمه احزاب به اسلام برگردندوراه مستقیم اسلام راپیش بگیرندوهمه مسلم بشوند. برفرض اینکه نشدند،مادامی که آنهاباماجنگی ندارندو باکشوراسلامی جنگی ندارندودرمقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند،به طور آزاددارندعمل می‌کنندو بطورآزادحرفهای خودشان رادارندمی‌زنند،لکن شمابنای بر این مطلب ندارید.ومن اگردرهزاراحتمال یک احتمال می‌دادم که شمادست بردارید ازآن کارهایی که می‌خواهیدانجام بدهید، حاضربودم که باشماتفاهم کنم ومن پیش شمابیایم؛لازم هم نبودشماپیش من بیایید ».
پاورقی—-:
یک رهبربایستی جامع الاطراف باشد،به کنش ها،واکنش عصبی نشان ندهد، تسامح بورزدوباصحه صدرتعامل کندکه خمینی فاقدآن بود.وی صرفاهمان روحانیون وبازاربان طرفدارخودرامی دید وهمان هاهم به مرورایام باکانالیره کردن او،بر وی سلطه پبداکرده وکارهاواهداف خودرا،(ازجمله انحصاری کردن قدرت)به پیش بردندوازهمه مهم ترایدئولوژی ولایت فقیه است که صرفا می خواهد قرائت خوداز قرآن واسلام راتحمیل کند. واقعاقرآن برای چه گفته:نون والقلم وما یسطرون؟قسم به قلم وآنچه می نویسد؟
بیست ویک اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۲اردیبهشت۱۳۵۸
کلاه اقتصاداسلامی
روزنامه بامداد۲۲اردیبهشت۱۳۵۸
نحوه فعالیت بانک اسلامی ایران اعلام شد.سخنگوی بانک درموردسرمایه اولیه وچگونگی ارائه سهام توضیح داد.ما کوشش می کنیم ازطریق ایجادبانک اسلامی که اساسنامه آن مشتمل در۹ بخش و۲۹ماده ازتصویب بانک مرکزی ایران گذشته وابلاغ شده است.سیستم بانکداری رابسودطبقات مستضعف دگرگون کنیم برای این منظوردرابتداکار حدودابا۲میلیاردریال سرمایه آغازخواهد که۶۰درصدآنهاهیات موسس تقبل کرده است وبقیه به صورت۸۰۰هزارسهم یک هزارریالی به عموم عرضه خواهدشد.و حداکثرسهمی که یک متقاضی می تواند خریداری کندیک هزار سهم هزارریالی و حداقل آن یک سهم است.البته باتوجه به حسن استقبال مردم امکان داردسرمایه بانک به دویاسه برابرافزایش یابد…هم چنین درجلسه ای که بنابه دعوت قبلی هیات موسس بانک اسلامی ایران جامعه روحانیت تهران به عمل آمده بود.گروه کثیری ازسوی روحانیون،تجارکسبه و دیگرطبقات مردم درتالار مسجد الجوادتشکیل دادنددرجمع حجت الاسلام باهنروآقای خاموشی به تفصیل پیرامون اهداف بانک سخن گفتند.
پاورقی—:
علم اقتصادیعنی مدیریت عرضه و تقاضادر جامعه.و سرمایه داری ازاینجابوجودآمدو تکنولوژی به آن ارزش افزوده داد! اقتصادی بنام اقتصاداسلامی وجود ندارد وتجربه ۴۰سال حکومت ولایت فقیه نشان دادکه منظورازاین اقتصاد،یک سری احکام خاص (مثل ربا)است که درلابراتوار علم اقتصادحل وباکلاه شرعی،به کلاهبر داری های کلان منجر شد.شرکت های مضاربه ای سحروالیکاشروع آن و موسساتی مثل موسسه اعتباری کاسپین، موسسه اعتباری البرز ایرانیان وموسسه اعتباری مالی ثامن الحجج آخرآن نخواهدبود!
بین روحانیت و بازارهمواره ارتباطات تنگاتنگ بوده وریشه بانک اسلامی یا سازمان اقتصاداسلامی ایران به قبل ازانقلاب(که دربرخی ازشهرستان هاو تهران صندوق های قرض الحسنه تاسیس شده بود)،برمی گردد.واین سازمان حکم بانک مرکزی آنهارادربعداز انقلاب دارد.این سازمان ابتدای انقلاب به موازات بانکهای دولتی وبا بهره بردن از رانت شروع بکارکرد،اکنون تبدیل به یک غول اقتصادی شده است.رد پای حزب موتلفه اسلامی(که به تشکل سیاسی بازاربان معروف است)دراین سازمان مشهوداست!
بیست ودوم اردیبهشت نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۳اردیبهشت۱۳۶۰
انحراف ازچپ،گردش به راست!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۳اردیبهشت ۱۳۶۰
نودوسومین اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرامون دادگاه امیر انتظام انتشاریافت.درقسمتی ازاین اطلاعیه آمده است:«می دانیم نخستین کسی که اسناد[سفارت آمریکا]رازیر سوال کشید،تیمسارمدنی بودکه اینک همراه اویسی،بختیار،نزیه،اشرف و دیگران به توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول است…اگرمردم شهیدپرورتحت تاثیرمظلوم نمایی ها، دروغ پردازی های اینان قرارگیرندو آنچنان که قانون وشرع حکم می کنداینان به مجازات نرسند،آنوقت ازهمین نقطه انحراف درجامعه انقلابی مان آغازمی شود ».
پاورقی—-:
سفارت آمریکایک بارقبل از۱۳آبان۵۸موردحمله قرارگرفته بود،لذاکادرآنجا پیش ببنی آنرامی کردکه ممکن است دوباره به سفارت حمله شود.پس شاید وروددوباره را استقبال می کرد…؟!
وقتی۷گروه چریکی قبل ازانقلاب،با پیروزی انقلاب دریک تشکل متحدشدندو نام سازمان مجاهدین انقلاب رابرخود گذاشتند،مورداعتراض سازمان مجاهدین خلق قرارگرفت که چراازعنوان مجاهدین استفاده کرده اند!بعدابه درخواست سازمان مجاهدین انقلاب،خمینی راستی کاشانی رابرای نظارت شرعی نماینده خوددر سازمان کرد.این۷گروه ازافراد نامتجانس تشکیل شده بودونقطه اشتراک آنها حمایت مطلق ازخمینی بودولی سرانجام اختلاف آنهاسربازکردومنجربه انحلال سازمان شد.بعدهاجناح چپ سازمان(بخشی ازاصلاح طلبان حکومتی) باافزودن ایران برنام سازمان،اعلام موجودیت کرد که درجریان رویدادسال ۸۸به همراه طفل دوقلوی خود،حزب مشارکت،منحل شد.نقطه انحراف ازآنجا شروع شدکه ازمرز بندی های سیاسی، خودی وغیرخودی بوجودآمدوانحصار حکمفرماشدوتاالان به بهانه وحمایت از ولایت فقیه،آتش به اختیاران،خودسر (ولی به اذن پنهان ولی فقیه)آزادند هرکاری راانجام دهند.
بیست وسوم اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچند سال پیش
اطاعت ازیک مستخدم یعنی اطاعت از ولی فقیه
۲۴اردیبهشت۱۳۶۱
کتاب درمکتب جمعه،ج۴،ص۴۱۴
امامی کاشانی(خطبه نمازجمعه)
حکومت،حکومت ولی فقیه است.اطاعت ولی فقیه واجب ولازم است.همه ما ادعای حزب الهی واطاعت ولی فقیه را داریم وبه این امرافتخارمی کنیم.اما مطلبی راکه بایدبه آن توجه کنیم اطاعت ولایت فقیه وتسلیم بودن درمقابل ولی فقیه تنهابه این نیست که فرمان امام را اطاعت کتیم،فرمان همه مسئولین اطاعتش واجب است.حتی یک سرباز،حتی یک پیشخدمت اداره،اطاعتش واجب است. نگوئیدبرادر،خواهراینکه خلاف شرع نیست،پس من فرمان استانداروفرماندار وبخشداررااطاعت نمی کنم.درجمهوری اسلامی ودرحکومت ولی فقیه اطاعت قانون مثل اطاعت نمازوروزه واجب است.مخالفت باقانون مثل مخالفت با احکام شرعیه اسلام است واطاعت ازیک مستخدم یعنی اطاعت ازولی فقیه…همه چیزاین مملکت منتهی به ولی فقیه می شود…اگرولی فقیه[رئیس جمهوری را] تنفیذکرد،رئیس جمهور،رئیس جمهور است،وگرنه،تنهابه آرای مردم رئیس جمهوری مشروعیت پیدانمی کند.
پاورقی___:
تمامی مانیفست وجهان بینی وایدئولوژی ولایت فقیه رادرهمین چندجمله خطیب جمعه می توان به زبان ساده فهمید! قانونی که بایدازتائیدشورای نگهبان منصوب ولی ففیه بگذردورئیس جمهوری که اگرهمه مردم به اورای دهندوولی فقیه آن راتنفیذنکندفاقدمشروعیت است.دراین نظام اطاعت ازیک مستخدم اطاعت ازولی فقیه است واطاعت ازولی فقیه هم اطاعت ازخداست!!
بیست چهارم اردیبهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۶اردیبهشت۱۳۷۵
انصارحزب الله وسیله حزب چماق
نشریه عصرما۲۶اردیبهشت۱۳۷۵سال سوم،ش۴۴
برنامه سخنرانی دکترعبدالکریم سروش درسمیناربزرگداشت شهیدمرتضی مطهری که قراربودبنابه دعوت انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیرصبح روز شنبه درسالن آمفی تئاترمرکزی دانشگاه برگزارشودکه به علت تجمع گروه انصار حزب الله وجوناآرام دانشگاه امیرکبیر و خیابانهای اطراف آن انجام نشد.مسعودده نمکی به نمایندگی ازسوی انصارحزب الله طی ایرادسخنانی اعلام کرد:دانشگاه هانباید به عناصرنامطلوب داده شود. آیاانقلاب فرهنگی بایددوبارانجام شود؟ چرادرکتاب فارسی چاپ دانشگاه اشعار لیبرالی وعشق وعاشقی به چاپ رسیده؟
روزنامه اخبار۲۶اردیبهشت۱۳۷۵
اعتراض انصارحزب‌الله به مجلس،وزارت دارایی،شهرداری،بانک ها،پارک چیتگر، انجمن اسلامی ومناطق آزاد.
پاورقی—-:
دردوره اقدام برای کودتای۲۸مردادبه عده ای پول داده شدتابه دفاع ازمصدق فعالیت هایی مخرب انجام دهندودرهمان حال به عده دیگری هم پول داده شدتا علیه مصدق فعالیتهای مشابه وبه مقابله بپردازند.دولت سایه(دولت اصلی) درحکومت ولایت فقیه بخشی ازفعالیت هایش مشابه روش فوق است.مثلاشعار رضاشاه روحت شاد،یک شعارهدایت شده است وبرای روی کارآوردن مشابه آن، یعنی قاسم سلیمانی درعرصه قدرت است.حزب چماق دردولت های اقتدارگرا وبسته به سرعت تاسیس وتقویت می شود.درعصرپهلوی شعبان بی مخ ودر عصرولی فقیه انصارحزب الله(ازمجموعه نیروهای خودسرودلواپسان)عضوحزب چماقندتاهرجاکه لازم باشدازآنهااستفاده شود.ازگذشته مسعودده نمکی گفته شده اودرنوجوانی سمپات مجاهدین خلق بوده ونشریه مجاهدین رامی فروخته،به زندان رفته وتواب شده است(مثل مسعودفراستی)وازآنزمان تحت آموزش نیروی های امنیتی مدارج فعلی رابه سرعت پیموده واکنون درمقام کارگردان سینماازوی استفاده های دیگری می شود!!
بیست وشش نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۷اردیبهشت۱۳۵۸
شایدهم نقشه شان گرفت!
روزنامه بامداد۲۷اردیبهشت۱۳۵۸ش۱۰
بخشی ازمصاحبه احسان شریعتی:
پدرم باپاسپورت مزینانی توانست ازمرز کشورخارج شودونقشه دستگاه نگرفت… پدرم باپاسپورتی بنام«علی مزینانی»از ایران رفت.دولت وقت ازخروج مادرم و خواهرم جلوگیری کردوهمان شب پدرم بدستورشاه درلندن به شهادت رسید.و همزمان باشهادت پدرم درلندن مامورین ساواک درتهران خبررامنتشرکردند.و هویدا نخست وزیرمعدوم نیزبه خانه مادر انگلیس تلفن کردوازماخواست که بدن پدرم رابه سفارت تحویل دهیم.
پاورقی___:
شایدهم نقشه شان گرفت!
علی شریعتی باپاسپورتی رسمی و قانونی بنام علی مزینانی ازفرودگاه رسمی کشورخارج می شودوساواک باآن دستگاه عریض وطویل که همیشه حواسش به علی شریعتی بود،متوجه خروج نمی شود؟!شایدهم گذاشتند برود …گفته شدبراثرسیگارهای بسیارکه می کشیدسکته قلبی کرد.۱۸ماه انفرادی ساواک سکته نکردتاپایش به لندن رسید یک ماه بعدش سکته کرد؟ازکجامعلوم که درمحتوای سیگاری که می کشیدویا… کاری نکرده باشند؟تامنجربه سکته شود ؟!کالبدشکافی هم که نشدویا نگذاشتند. همانطورکه بیش از۴۰سال است روزی نیست که درله وعلیه علی شریعتی حرفی زده نشود،حرف وحدیث هادرمورد کشته شدن ویابه مرگ طبیعی مردن علی شریعتی هم همچنان هست.ما احتمال فوق راهم می دهیم…!علی شریعتی همچنان زنده است وهمین مساله حاسدان راخوش نمی آید!وهرچند پسرازآنچه انتظارمی رفت روشنگری روشنفکری پدرراادامه نداد…
بیست وهفت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۸اردیبهشت۱۳۶۸
گُه خورده است هرکه گفته!
کیهان،۲۸اردیبهشت۱۳۶۸
مجیدانصاری:«ماچندبارازخبرنگاران خواستیم تابیاینداززندانهاهادیدن کنندو حتی برای مردم بازدیدعمومی گذاشتیم …این همه خدمات انجام شد،ولی هیچکدام به آیت الله منتظری گزارش نمی شده است.وی بااشاره به سرو صدایی که دشمنان درمورداعدام گسترده زندانیان درزمان پیروزی عملیات مرصاد براه انداخته بودندتوضیح دادوگفت:«عده ای اززندانیان درزندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصادکشف شد.اینان که تعدادبسیارکمی بودندپس ازعملیات اعدام شدند.وبعضی ازآنهاهم فقط مجازات شان تشدیدشدوحتی اعدام هم نشدند». آقای انصاری گفت:«درسال۶۵ به آقای ری شهری عرض کردم بعضی از زندانیان منافق دردفتر آیت الله منتظری رفت وآمددارندومن ازمساله سلامت ایشان بیم دارم.
پاورقی—-:
هیچ رئیس زندانی درحکومت ولایت فقیه نگفت ماست ماترش است.ولی عقل و منطق به مامی گویدوقتی دودغلیظی در فاصله دورمشاهده شد،حکماآنجاآتش سوزی ست!لزومی نداشت که آیت الله منتظری بیایدازکارهای باصطلاح خوبی که شده(اگرباشد)هواربکشد.اینهایی که مجیدانصاری گفته شعراست!!بطورمثال خودم سال ۶۵به زندان رفتم وتااواخر سال۶۶زیرتیغ بازجویی وبلاتکلیف بودم. وبه اندازه انگشتهای یک دست ملاقاتی وهواخوری داشتم.که آنهم بنوعی درآن شکنجه اعمال می شد.روزی که توسط محسنی اژه ای محاکمه شدم،فکرکردم دارندمرابرای بازجویی می برند،نگوآنکه بدون اطلاع قبلی وبدون خواندن کیفر خواست وبدون وکیل مدافع،درعرض۵ دقیقه دادگاهی سرپایی تشکیل ومحاکمه صورت گرفت؛واین درحالی بودکه من ماه هاازشدت درددرناحیه گردن-که بشدت متورم شده بود-رنج می کشیدم و کسی هم رسیدگی نمی کرد.هم چنین معلوم شدسرمنشاء خبرنفوذمنافقین در دفترآیت الله منتظری که به خوردخمینی دادندو دهان به دهان هم نقل شد،تاآنکه عبدالله نوری دردیدارباایشان(آیت الله منتظری) همان راتکرارمی کندوایشان درپاسخ می گویند:«گُه خورده است هرکه گفته.» (نقل ازکتاب خاطرات آیت الله منتظری).مجیدانصاری عضومجمع روحانیون مبارزوازجناح باصطلاح چپ واصلاح طلب بوده است!
بیست وهشت نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درجتدسال پیش
۲۹اردیبهشت۱۳۶۱
همه مملکت دادگاه انقلاب شود؛حاجی مقدس نباشید!
روزنامه جمهوزی اسلامی۲۹اردیبهشت ۱۳۶۱
محمدمومن:«این(ادغام دادگاه های انقلاب دردادگستری)یک مساله دیگری است که اگربکنیم بایدبگوئیم که آنچه در آینده می بایدعمل شودودرواقع شورای عالی قضایی موظف است عمل کنداین است که همه مملکت رادادگاه انقلاب بکند. منتهانامش دادگستری است».
سیدحسین موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب):«بیشترقوانین دادگستری، بخصوص قوانین جزایی ضداسلام است. شرایط قضایی که اکنون دردادگستری هست،منطبق باشرایط قاضی دراسلام نیست،درفقه اسلام نیست.».
محمدی گیلانی:«شایدیادتان باشدکه خیلی تلاش ازطرف دولت موقت می شد که اساس دادگاه های انقلاب مثلابرچیده شودویاسپاه پاسداران جمع بشود،این طرزتفکرغیرانقلابی هنوزدرمیان ماباقی است.آخرماانقلاب کردیم می بایستی حکومت انقلابی رابطورانقلابی پیاده کنیم وتعارف بردارنیست.حقیقت این است که انقلاب کردیم ولی بطورانقلابی بعداز انقلاب عمل نکردیم.زیان هایی برمابر اثر عدم انقلابی نمودندواردشد.حکومت الهی وقضای شرعی بااحساسات وعواطف تطبیق نمی کند…آنهایی که در مصادر قضاواردمی شونداینجاحاجی مقدس نباید باشند».
پاورقی—-:
الان دادگستری اسم مستعاردادگاه انقلاب است ودادگاه انقلاب هم یعنی انقلابی عمل کردن.انقلابی عمل کردن یعنی منفعت حاکمیت؛یعنی دفع افسدبه فاسد؛ یعنی حفظ نظام ولوباترک واجبات اسلام!واسلام هم خلاصه می شوددر عقایدوآرای شش فقیه شورای نگهبان منصوب ولی فقیه!!ووقتی صدرتاذیل قوه قضائیه(حتی قضات مکتب نرفته که ملا شده اند)توسط ولایت فقیه منصوب می شوند.وجودوزارت دادگستری دردولت و قانون اساسی چه خاصیتی دارد؟وزیر دادگستری حتی مترسک هم نیست!!
بیست ونه نودوهشت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چندسال پیش
۳۰اردیبهشت۱۳۶۲
کلاهی که بنام جمهوری سرملت رفت!
سیدعلی خامنه ای [خطبه نمازجمعه کتاب درمکتب جمعه،ج۶،ص۳۰۰ ]
مابرای اینکه ولایت فقیه را،یعنی حکومت فقیه درجامعه اسلامی راثابت بکنیم احتیاح بدلیل نقلی نداریم…آن جامعه ای که پای بندارزش های الهی ست…هیچ چاره ای نداردجزاینکه درراس جامعه کسی رابپذیردکه اوشریعت اسلامی والهی رامی داند،ازاخلاق فاضله الهی برخورداراست،گناه نمی کند،اشتباه عمدی مرتکب نمی شود،ظلم نمی کندبرای خودچیزی نمی خواهد…درنظام جمهوری اسلامی ابن مطلب تامین شده است.یعنی درراس نیروهای اجرایی کشوررئیس جمهورقراردادکه به وسیله امام رای مردم نسبت به اوتنفیذمی شودیعنی در حقیقت ازسوی امام منصوب می شود…امام رای مردم راتنفیذ می کند؛یعنی اگر امام تنفیذنکند،این شخص رئیس جمهورنیست.امام فقیه عادل وولی مسلمین در بالاترین مقام اجرایی کشور سررشته داراموراست.درقوه مقننه امام شش نفر فقیه شورای نگهبان رانصب می کندواین به معنای حضورامام درقانون گذاری کشور است…همچنانکه امام بالاترین مقام قوه قضائیه رانصب می کند.یعنی در قوه قضائیه هم حضورامام همه کاره است.ولی فقیه که حاکم من قبل الله بر اساس معیارهای اسلامی ست،درقوه مجریه وقوه مقننه وقوه قضائیه حضور کامل دارد.البته اختیارات ولی فقیه به این اندازه منحصر نیست…واین همان چیزی ست که برطبق اعتبارعقلی درجامعه ای که حکومت اسلامی درآن جامعه باید باشد متوقع ومنتظراست…(!).
پاورقی___:
بااین توصیف، انتخابات یعنی کشک؛ مجلس یعنی کشک،رای مردم یعنی کشک! کدام عقل سلیمی می پذیردکه همه اختیارات رابه یک فردبدهندکه آن فردتوسط مجلسی)خبرگان)منصوب می شودکه نمایندگان آن مجلس توسط منصوببن خودش درشورای نگهبان بایدتائیدصلاحیت شوند!!؟واسلامی که فقط همان شش منصوب وی درشورای نگهبان می فهمند،موردتائیدباشدوبایدهمان هم قانون شود؟!این همان ماهیت حکومت اسلامی ست که روحانیت بافریب وبنام جمهوری سر مردم کلاه گذاشت!
سی اردیبهشت نودوهشت
محمد شوری)نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۳۱اردیبهشت۱۳۵۸
ناصرمکارم شیرازی دبیرکل انجمن اسلامی مبارزه بارباخواری
روزنامه بامداد۳۱اردیبهشت۱۳۵۸
برای حمایت ازبدهکاران چک،سفته،ووام بانکی:انجمن اسلامی مبارزه بارباخواری تشکیل شد.ناصرمکارم شیرازی به دبیر کلی انجمن انتخاب شد.انجمن اسلامی مبارزه بارباخواری باانجام انتخابات هیات رئیسه ازروزجمعه گذشته رسمافعالیت خودراآغازکرد.این انجمن که اکثریت اعضای آنرابدهکاران چک،سفته بانکی تشکیل می دهدبااعلام بسیج همگانی علیه رباخواری که عمل حرام درآئین اسلام محسوب می شوددرخواست عضویت ازکلیه مستضعفین بدهکاردعوت کرده اندکه باپیوستن به انجمن امکان مبارزه بارباخواری راتقویت کنند.
درانتخاب هیات رئیسه انجمن با۱۴۸۸رای ازمجموع ۱۴۹۲رای ناصرمکارم شیرازی به دبیرکلی انجمن انتخاب شد.
پاورقی___:
مکارم شیرازی ازمراجع تقلیدحوزه علمیه پیش ازانقلاب دست راست آیت الله شریعتمداری بودومجله مکتب اسلام را منتشرمی کرد.کتابهایش منتشرمی شدو کتاب فیلسوف نماهابرنده جایزه سلطنتی شد.وی پس ازانقلاب ازمدافعین حکومت فقیه می شودوبدلیل استفاده ازرانت های اقتصادی به مرجع شکرفروش شهره شده است!!
ربادرنظام پولی وسرمایه داری بخش مهمی ازاقتصادوتنظیم بازاراست.و علیرغم شعارهاوتبلیغات درنظام ولایت فقیه،ربادراشکال وتوحیهاتی درموسسات مالی وبانکی هست.آیت الله صانعی در فتوایی ربای تولیدی رامجازوباربای شخصی تفاوت قائل است!
سی و یک اردیبهشت نودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com