بنا به شنیده ها از منابع موثق، روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، آقای شاه محمدی بازپرس شعبه هفت اوین، با صدور قرار وثیقه، گویا رای به آزادی اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فر، ساناز الله یاری،  سپیده قلیان و امیر امیرقلی داده. با اعلان این خبر موجی از خوشحالی در بین اعضای خانواده های این افراد و دوستان آنها که در جلوی زندان اوین حضور داشتند، برقرار شد. لیکن پس از ساعتی به خانواده ها گفتند که معاونت دادستانی اوین با آزادی آنان مخالفت کرده است و این آب سردی بود بر پیکر خویشان و دوستان.

معاونت دادستانی اوین که پیش از این به بهانه عدم رسیدن پرونده ها و ناهماهنگی بین دادستانی شوش و اوین و لاطائلات دیگر … هر بار در این ۱۳۰ روز با آزادی نامبردگان مخالفت کرده بودند، اینبار هم از ازادی رفقای دربند ممانعت به عمل اورد. معاونت دادستانی اوین که در انتهای فروردین به خانواده های زندانیان گفته بود با رسیدن پرونده ها و انتقال آن از بازپرسی شعبه یک به بازپرسی شعبه هفت، با هر تصمیمی که این بازپرسی، یعنی آقای شاه محمدی، بگیرد مخالفت نخواهد کرد اینبار هم نیت پلید خود را اجرایی کرد.

این واضح هست که در نبود هیچ جرمی و مدرکی دال بر محکومیت عزیزانمان، مراجع قضایی و امنیتی، حتا نگهداری ایشان را با دودوزه بازی و دروغ و دبنگ به پیش می برند تا بگویند کارگران و حامیانشان حق ابراز وجود نداشته و نباید در برابر تهاجم اسدبیگی ها و سرمایه داری به بدیهی ترین حقوق اولیه شان و حق معیشتشان کاری انجام دهند و نیز بگویند که حتما آن فیلم دروغشان که سرآسیمه با چسب و تف به هم چسبانده و مونتازکرده بودند، محلی از اعراب دارد.

بر ماست که با حمایت از این هم‌زنجیریان دربندمان، با تمام تلاشمان بکوشیم و نیرنگ و نیتهای شوم آن را نقش بر آن کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)