. روحانیت حاکم در اساس و بالاتر از همه منافع قشر”روحانی ولایی” با لعابی ازخرافات شیعه را دنبال می کند اما در یارگیری های اجتماعی باید با اقشار و سازمانها و طبقاتی وحدتهایی داشته باشد تا بتواند چرخ امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بچرخاند و بوجود آوردن وحدت سازمانی میان منافع قشر بشدت عقب مانده و خرافاتی روحانیت و منافع اقشار دیگری که به مانند روحانیت قشری و عقب مانده نیستند خود بحران زا است .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)