چنین روزی در چند سال پیش( مجموعه فروردین ماه)
در مجموعه فروردین به موضوعاتی چون:زندان،سن ازدواج دختران،امیرانتظام،آیت الله منتظری، قوه قضائیه،اقتصاد خصولتی،مک فارلین،ولایت فقیه،سپاه،و…پرداخته شده است.
من از آندسته آدم هایی هستم که همیشه نیمه ی خالی لیوان را می بینم.وچنانچه نیمه ی پر هم آلوده باشد،که واویلا!باید تخلیه اش کرد!
چهل سال از انقلاب۵۷ گذشته و فکر می کنم در موارد اساسی و بنیادی هنوز درجامی زنیم.
ممکن است کارهای مثبتی هم باشد؛اما من آنهارااستثنای این انقلاب می دانم نه قاعده.آن انتظاری که از بهمن ۵۷ می رفت حاصل نشد…
نظام ولایت فقیه در صداوسیما و تبلیغات و سخنرانی های حکومتی خود،استثناهارا قاعده نشان می دهد؛وبدین وسیله غَش در معامله می کند.در حالی که واقعیت و عینیّت جامعه خلاف آن است.آنچه انتظار از انقلاب-که پسوند اسلام را هم یدک دارد-بوجود آمدن این وضعیت نبود!واین بدلیل ناکارمدی در مدیریت و سلطه ی یک شخص(ولایت فقیه)،جهل و لُمپنیسم و ریاکاری در اداره اموراست…ونه فقط تحریم!
نگاه به گذشته برای تدبیردر آینده است،که از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم!
آنچه در این مجموعه می خوانید براساس حضوردر بطن حوادث،شناخت ودیدگاه نویسنده وبا همان عینک«نیمه خالی دیدن لیوان»است.که جداگانه در تلگرام و فیس بوک در روز خود منتشر شده واینک یکجا تقدیم می شود.تابعدبرویم سراغ اردیبهشت.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
فروردین۱۳۹۸
@shourimohammad
https://www.facebook.com/assize.mahkame
چنین روزی درچندسال پیش۱فروردین۱۳۵۹
دشمن!!
سیدعلی خامنه ای(کتاب در مکتب جمعه،ج۲،ص۲.خطبه نمازجمعه):
نکته بسیارقابل توجهی که درآغازسال نو بایدبه آن باهمه دل توجه کنیم این است که انقلاب ماباگذرانیدن یک سال گام های بلندی درخط پیدایش نظام توحیدی برداشته است.برخلاف همه یاوه گویی ها،برخلاف منفی بافی های دشمن،برخلاف همه دلسردی هاو دلزدگی هایی که گاهی و غالبا براثر تلقین دشمنان در بعضی مشاهده شده است گام های بلندی برداشت.
پاورقی_________:
دشمنان نقشه ها داشتند برای این ملت.
اولین جمله علی خامنه ای در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸.
بی شک هر انسان و هرجامعه ای دشمنانی دارد،اما بهترین تدبیرآن است که درخت دوستی بکاریم و دشمنی را به دوستی تبدیل کنیم که منافع ملی دراین است.امابدلیل سوء مدیریت و تجمیع قدرت در یک شخص،سرمایه ملت مستهلک شد و تولیدی به بارنیامد!
اول فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش۶فروردین۱۳۶۸
شیش و ۸خمینی برای حاصل عمر!
ازنامه ی ۶فروردین۱۳۶۸خمینی به آیت الله منتظری:
«شمادراکثرنامه هاوصحبت هاوموضعگیری هاتان نشان دادیدکه معتقدیدلیبرالهاو منافقین بایدبرکشورحکومت کنند».
پاورقی_________:
همین چندجمله کافی ست که جعلی بودن نامه حقیقت پیداکند؛حالاچه جعلی باشدوچه نباشد(همانطورکه دوروزبعددر نامه۸فروردین،باچرخش زیاد،نوشته خودراپس گرفت)حاکی ازاین است که خمینی درسالهای پایانی عمر،اختیارش دست خودش نبود.
چه نامه هاجعلی باشدوچه نباشد،اعتبار خمینی زیرسوال رفته است!
وبالطبع اعتبارنداشته ی مدعیان صحت نامه ها؛وبخصوص اصلاح طلبان حکومتی که باسکوت وتوجیه،جیره خواری قدرت می کنند!
ششم فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش۸فروردین۱۳۶۰
انحراف ازشورای نگهبان آغازشد!
[روزنامه جمهوری اسلامی]
یوسف صانعی(زمانی که خودعضو شورای نگهبان بود؛درسخنانی قبل از خطبه ی نمازجمعه تهران):
«شورای نگهبان مفسرقانون اساسی است.شورای نگهبان درمقابال دویست رای درمجلس، رایش قاطع است…اگربه اصول قانون اساسی مراجعه کنیدتنها نظری که می توانیم حاکم قرار دهیم نظر شورای نگهبان است…یعنی اگراکثریت مجلس مطلبی راگفتندشورای نگهبان تشخیص دادمخالف قانون اساسی است طبق خودقانون اساسی ردمی شود.من فکرمی کنم اگربخواهیم اختلاف بینش ها کناربرودواگربخواهیم بهترپیام امام پیاده شودبایدبرگردیم به شورای نگهبان مسئولیت رابه عهده آنان قراربدهیم که قانون اساسی هم قرارداده که یک وقت خدای ناکرده یکی ازماهادرانحراف قرار بگیریم.
پاورقی: _____
انحراف ازاصول انقلاب۵۷با تصویب اصل۹۱بآغازشد.نهادی بنام شورای نگهبان رامفسررسمی وقانونی اسلام تاسیس کرد؛درحالیکه قرن هاست که از دین اسلام خوانش های مختلف وبعضا متضادی تبیین شده و وجه مثبت ایدئولوژی اسلام همان مساله اجتهادو استقلال مراجع دینی آن ازقدرت و حکومت است که بااین اصل بکلی تعطیل شد.واین یعتی آغازاستبداد دینی؛وعلاوه برآن تفسیرقانون اساسی،که آنرابرعهده ی شورای نگهبان گذاشتندواین شورا نظارت برانتخابات رااستصوابی تفسیر کردواین ابتدای ثبیت قانونی استبداد سیاسی بود.چه خوب است بعداز۴۰ سال،آقای صانعی یکباردیگرنظرخود رادر همین موردبیان فرمایند!
هشتم فروردین نودوهشت

چنین روزی در چند سال پیش
۹فرروردین۱۳۶۰
امیرانتظام
روزنامه کیهان۹فروردین۱۳۶۰
امیرانتظام دردفاع ازخوددردادگاه انقلاب گفت:نماینده محترم دادستانی به مدارکی استنادمی فرمایندکه من هرگز آنها را ندیده ام.
پاورقی:______
شخصیت عباس امیرانتظام(اولین سخنگوی دولت انقلاب)رادردو وجه باید آنالیزکرد:یکی اینکه:آیاایشان(باتوجه به سابقه)،دراندازه ی آن بودکه سخنگوی اولین دولت انقلاب شود؟ ازنظرمن،نه؛ هرچندبازرگان این حق را داشت که برای کابینه اش هرکس راکه بخواهدمنصوب وبرگزیند.البته این”حق”ازهمان ابتدای انقلاب(با وجود ولایت فقیه)ازتمامی دولت هاسلب شد؛وهردولتی که آمددرانتخاب اعضایش، مصلوب الاختیاربود.ودوم اینکه: همان سوابق وحساسیت هامنجربه جریان سازی وسپس جوسازی علیه ایشان شد؛ بطوری که دادگاه انقلاب صرفاتحت تاثیر جوسازی هاحکم ناعادلانه وظالمانه اعدام وسپس باتخفیف،”حبس ابد”رابرای وی صادرکرد.واگرقیامتی باشد،حق الناس گریبانشان راخواهدگرفت؛هرچندزمان،از وی اعاده ی حیثیت کرد!موضوع امیر انتظام پیچیدگی های بسیاری داردکه بایدجداگاته به آن پرداخت.گفتنی ست اینجانب امیرانتظام رافقط در زندان،ودر سالن ملاقات دیده است!
نهم فروردین نودوهشت

چنین روزی درچندسال پیش
زندان ولایت فقیه
۱۰فرروردین۱۳۶۵
روزنامه کیهان۱۰فروردین۱۳۶۵
موسوی بجنوردی(عضوشورای عالی قضایی):
زندان های جمهوری اسلامی ایران اکنون به آموزشگاه ودانشگاه تبدیل شده است بطوری که مجرم راپس ازطی کیفربه یک انسان واقعی تبدیل کرده وبه جامعه اسلامی تحویل می دهد.
پاورقی:_______
تجربه۴۰سال حکومت ولایت فقیه،خلاف سخن پدرهمسرسیدحسن خمینی رانشان می دهد.دردهه۶۰که بیشترین زندانی سیاسی وآن همه اعدام راداشت،اکثریت آنهاپس ازآزادشدن برخط مشی خودباقی ماندند.ودر موردزندانیان عادی،تعدادآنها بیشترو بیشرشد.تخم مرغ دزدرفت،شتر دزدبیرون آمد.این درحالی ست که به گفته فقها،درحکومت اسلامی اصلانبایدزندان داشت!ولی می بینیم تعدادزندانی وزندان هابیشتروبیشتروقبرستان هاهم آبادترشد!!دلیل آن ناکارامدی مدیریتی ست که با رانت،ریاکاری ونفاق برسرکارآمدوبا ‘نفهمی”خوداین وضعیت راساخت.
دهم فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۱۱فروردین۱۳۶۶
مظفربقایی،حسن آیت،وطرح ولایت فقیه
روزنامه کیهان۱۱فروردین۱۳۶۶
مظفربقایی دستگیرشد.مظفربقایی کرمانی رهبرحزب زحمتکشان دردوره کودتای ۲۸مرداددرکرمان دستگیرشد.
لازم به یادآوری است که مظفربقایی در دوره کودتای آمریکایی۲۸مرداد۳۲وپس ازآن ارتباط نزدیکی باکودتاوبیگانگان داشته است.خبرنگارمامی افزایداحتمالا دستگیری مظفربقایی درارتباط باپرونده سیداحمدکاشانی صورت گرفته است.
پاورقی:_______
سیداحمدکاشانی فرزندآیت الله کاشانی بدلیل توزیع اعلامیه ای درارتش،درهمان زمان زندانی بود.ایشان وحسن آیت(که با پیروزی انقلاب جزوشورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود)،تحت تاثیرواز مریدان مظفربقایی بودند.
مساله “ولایت فقیه”درمجلس خبرگان نیز به اشاره مظفربقایی ازجانب حسن آیت طرح شد.
حسن آیت همچون مظفربقایی(دراختلاف بین مصدق وکاشانی)سناریوی اختلاف بین بنی صدروخمینی رااجرایی کرد.آن نوارمعروف حسن آیت که متن آن در روزنامه انقلاب اسلامی منتشرشد،پرده ازیک کودتای خزنده وطرح اختلاف افکنی برداشت.
گفته شدکه مظفربقایی به مرض سفلیس مرده است
یازدهم فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۱۲فروردین۱۳۵۸
وعده سر خرمن دولت ولایت فقیه
(صحیفه نور.ج۵.پیام رادیوتلویزیونی خمینی):
انشاء الله وعده می دهم که ایران برای شماکاردرست می کند،اسلام برای شما کاردرست می کند.اسلام زندگی شمارا مرفع می کند.اسلام برای شمامنزل درست می کند.اسلام آنطوری که درفکر مستمندان است درفکردیگران نیست.
پاورقی:_____
وقتی قدرت سیاسی به یک شخص(ولایت فقیه)داده شودکه ایضانماینده ی خداروی زمین است واحکام الله راجاری می کند، مگس هانه تنهادورشیرینی جمع شده، بلکه روی گوشت لخم وچربی دارمانور تجمل می دهند!!(آنطورکه هاشمی رفسنجانی پس ازخاتمه جنگ گفت:اکنون نوبت مانورتجمل است!)هردولتی که آمد وعده سرخرمن دادودولت قبلی رامقصر دانست؛وهمه آنها رژیم گذشته را.گیریم پهلوی معاویه بود،مردم ازامام علی انتظارعدالت دارند،نه معاویه.وبعدمی آیندبین آن رژیم والان را،خمینی وشاه را قیاس می کنندکه قیاسی ست مع الفارق !فقروبیکاری،اعتیادوفحشا،وفسادسیستماتیک بیش ازرژیم گذشته بیدادمی کندکه نتیجه سلطه لمپنیسم ریاکاردراداره امور است!
دوازده فروردین نودوهشت
چنین روزی در چندسال پیش
۱۵فروردین۱۳۶۰
اقتصادخصولتی ولایت فقیه!
بنی صدر(روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۵فروردین۶۰):
مردم محروم مامثل مردم محروم همه جای دنیاتجربه نسل های بعدازنسل را دارندومی دانندکه تورم یک بیماری ست؛ ویابابیان بهتر،علامت یک بیماری ست که هرچه میزان آن بیشتربشودوهرچه گرانی قیمت هابیشترمی شود،نشانه آن است که محرومیت جامعه بیشترشده است و گروههای محروم جامعه تحت فشار بیشتری قرارگرفته اند…این گرانی روز افزون واین تورم به زیان کیست؟چه کسی نمی داندکه تورم به سودگروه های حاکم است؟وبه سودآنهایی ست که سرمایه ودستگاه اداری ووسایل توزیع کالاوهمه وهمه چیزرادردست دارند.
پاورقی——————–
اقتصادایران وقتی باایدئولوژی ولایت فقیه گره خوردازآن بنگاه های خصولتی بوجودآمدکه ثروت رابه سمتی تجمیع کردکه کارگزارانش خودی هستند:
بیت رهبری(بنیادبرکت)،خانواده واقوام سببی ونسبی حاکمیت(آقازاده ها)،برخی روحانیون ومراجع،نهادهاوبنیاد های خود تاسیس کرده،مثل سپاه پاسداران،بنیاد مستضعفان.که دراین میان عده ای از پادوها،نوچه وسمپات ها،(عده ای هم داناوهم جاهل به فن اقتصاد)بابدست آوردن رگ خواب حاکمیت(رباکاری،پاچه خواری)ازرانت های ویژه بهره بردندویک طبقه خاص متمول رابوجودآوردندکه اکثر ثروت کشورتوسط آنهایابه یغمامی رودو یاحیف ومیل می شود.تحریم،گرانی،به سوداینهاست،کسانیکه سرمایه ودستگاه اداری راهم دراختیاردارند!
پانزده فروردین نود وهشت
چنین روزی در چندسال پیش
۱۷ فروردین ۱۳۶۶
معامله پنهان(مک فارلین)برای پساخمینی
کیهان۱۷فروردین۱۳۶۶
مصاحبه اختصاصی هاشمی رفسنجانی (باکیهان هوایی)درارتباط باگزارش تاور درموردمک فارلین:«مادرحال نوشتن قضیه تلاش های آمریکا به صورت درست ودقیق هستیم تابااتکاء به اسنادومدارک ونوارهایی که وجوددارد وقایع ازآغازتاپایان نوشته شود… ماموریت کمیسیون تاورگریم تاریخ بود ولی دراین بازسازی شکست خورد».
پاورقی—————:
ماموریت مک فارلین درورودمخفیانه به ایران صرفامعامله اسلحه وآزادی گروگانهای آمریکایی درلبنان نبودوعلاوه برآن،به ماجرای مرگ خمینی(که در فروردین۶۵تاچندسانتی آن رفته بودو صدایش رادرنیاوردند)ساخت وپاخت با حزب جمهوری خواهان آمریکابرای پس از مرگ خمینی بود.که باافشاگری توسط جریان مربوط به سیدمهدی هاشمی قبل ازدستگیری افراداین جریان،وقبل از۱۳ آبان۶۵ماجراهم لورفت وهم توسط هاشمی رفسنجانی وباکمک سیداحمد خمینی برای فریب پدر،قلب واقعیت شد. امادرآمریکابدلیل آزادی رسانه واستقلال قوه قضائیه،به رسوایی انجامید.
برای اطلاعات بیشتربه لینک زیررجوع کنید:

۱۷فروردین۱۳۹۸
چنین روزی درچندسال پیش
۱۹فروردین ۱۳۶۲
حکم فقط حکم ولی فقیه
هاشمی رفسنجانی(خطبه نمازجمعه.کتاب درمکتب جمعه، ج۶،ص۲۰۱):
حکم اولی یعنی اسلام یک هدفی داردو براساس آن یک حکمی برای تامین آن صادرمی کند،اگرنشد،یک چیزدومی در نظرگرفتند.آن دومی می شودثانی.من مثلابایدجانم محفوظ بماند،اگرمال حلال پیداکردم وسالم خوردم محفوظم.اگرنه اجازه داده اندچنانچه مضطرهستی می توانی گوشت میت رابخوری،مال حرام برداری بخوری ونگذاری جانت ازبین برود.این مواردجزیی دراختیارخودمکلفین است.یعنی هرفرددروظایف خودش بایدبه آن هدف تعیین شده برسد.اگرنرسید راهی هم تعیین شده،اضطراری عمل می کند.
پاورقی________:
ایضادرمواردکلی(ومدیریت کشور)هم اختیاربدست ولایت فقیه است!!مصلحت جامعه دراختیارنمایندگان منصوب ولی فقیه درمجمع تشخیص است وتطبیق قواتین بااسلام هم با۶تامنصوب ولی فقیه درشورای نگهبان!!وهرگاه درزمان وعصرخرددرجازدند!!برای حفظ قدرت و حفظ نظام،(که اوجب واجبات است)،دفع افسدبه فاسدمی کنند!!یعتی گتاه کوچکی انجام می دهندتاگناهی بزرگتر انجام نشود!!وآنقدرآنراتکرارکردندکه فسادسرتاپای نظام مقدس رافراگرفت!!
نوزده فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۲۰فروردین۱۳۶۱
انقلاب چهل ساله؟!
موسوی اردبیلی(خطبه نمازجمعه.کتاب درمکتب جمعه،ج۴،ص۳۴۵):
انقلاب مانندیک انسان مانندیک نوزادهرچه زمان براومی گذرد،رشیدتر،مستقرترو نیرومندترمی شود.انقلاب یک روزه، انقلاب یک هفته ای،انقلاب یکساله با انقلاب چهارساله فرق دارد.
پاورقی_________:
آری،انقلاب۴۰ساله باانقلاب۴ساله هم فرق دارد:درچهل سالگی،دست سارقین حکومتی قطع نشد،ولی برای آنکه بگویندحدودالهی درنظام مقدس رعایت می شود،به قطع یدآفتاب دزدهااقدام کردند.درچهل سالگی انقلاب بی بند باری ومانورتجمل وفاصله طبقاتی فاخش بین غنی وفقیرکاملامحسوس وفحشابه سن۱۲سالگی رسید،اما گاه به گاه برای یک تارمو،دربرخی مناطق نمایشی راه می افتدوهمان لحظه هم فیلمش در سراسرجهان پخش می شود!؟درحالی که ماخانه هدایت(که دختران بدسرپرست را نگهداری می کرد)ودایره امربه معروف یکی ازشهرستانها(که زنان بدحجاب و منکراتی رامی گرفت،برای آنهاپرونده می ساخت وبعد گندش درآمدکه به صنعت وصادرات سکس اقدام می کرده اند!درمیکده هابسته شد،ولی گوشه و کنارکشوروحتی درشهرمذهبی قم عده زیادی بخاطرمصرف مشروبات تقلبی جان خودراازدست می دهندوافزایش اعدام ها برای قتل،جنایت وموادمخدر…والخ… مثنوی هفتادمن می شود.به همین بسنده کردیم!
۲۰فروردین۱۳۹۸
چنین روزی درچند سال پیش
۲۴فروردین ۱۳۷۸
سایه سپاه
روزنامه جبهه۲۴فروردین۱۳۷۸،ش۶
بدنبال ادعای پوچ وکاملاهدف دارروزنامه سلام مبنی براینکه برخی ازافرادسپاه پاسداران انقلاب اسلامی درتروررازینی رئیس کل دادگستری استان تهران دست داشتند،سپاه پاسداران پس ازتکذیب این ادعاوشیطنت جدیدسلام علیه یکی از نهادهای انقلابی اقدام به شکایت و پیگیری قضایی این پرداختند.
پاورقی———:
صرف نظرازصحت وسقم خبر،ردسپاه در مهم ترین وقایع داخلی وخارجی دیده می شود.برخی ازاعضای سپاه قسمتی از پازل دولت سایه(پنهان)هستند.آنها می توانندبرخی نیروهارادرانجام فعالیت هایی هدایت کنندبدون آنکه فاعلین بفهمند!وشکل مافیایی سپاه متاثراز نفوذی هایی ست که به سازمان های جاسوسی مثل موساد مرتبطند!وگرنه بدنه سپاه عرضه چنین طراحی وفعالیت های پیچیده درداخل وخارج راندارد!
بیست وچهارفروردین نودوهشت
چنین روزی در چندسال پیش
۲۶فروردین۱۳۶۶
تفاوت آیت الله منتظری با روحانیت دولتی
روزنامه کیهان۲۶فروردین۱۳۶۶
آیت الله العظمی منتظری درپایان درس فقه روزدوشنبه:
هرکس برتفاوت های ظالمانه درجامعه صحه بگذاردگناهکار است.بویژه علماو دانشمندان. هر کس باهررویه فکری از مسئول گرفته تاطبقات مختلف مردم می تواندبه اینجانب مراجعه کرده وحرفش را بزند.واینگونه نیست که کسی ازافراد بیت یادیگران حق داشته باشندبگویند فلانی بایدبیایدوفلان کس نیاید.
پاورقی—–:
فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراعظیما(قرآن).عاقبت بخیررفت؛ونامش درتاریخ به نکویی می برند.کاش علمای طرازاول،ازفضلاومراجع حوزه،کمی از شجاعت بیان ایشان درنقدحاکمیت ولایت فقیه-که تفاوتهای فاحش ظالمانه جامعه به همین علت است-راداشتند.وآبروی روحانیت حفظ می شدوکارمندوجیره بگیرولایت فقیه نمی شدند!تفاوت خمینی و منتظری دراین بودکه برای خمینی مراسم مخصوص دستبوسی ترتیب دادند،ولی آیت الله منتظری درب بیت خودرا برای شنیدن اقوال متفاوت بازگذاشت و برای همین ازخیلی مسائل-حتی زودتراز حاکمیت-مطلع می شد.وی درقدرت و مقام قائم مقامی ولایت فقیه،حداقل توانست ازادامه کشتارو اعدامهادر سال۶۷جلوگیری کندوبه هیات مرگ بگوید: تاریخ ازشماوخمینی به عنوان جنایتکاریاد خواهدکرد!
بیست وششم فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۲۷فروردین۱۳۶۱
خانم هادقت کنند!!(سن ازدواج دختران)
هاشمی رفسنجانی(خطبه نمازجمعه.کتاب درمکتب جمعه،ج۴،ص۳۶۴):
حضرت زهرادرسن سیزده سالگی یایازده سالگی ازدواج می کنددرسن هیجده سالگی یابیست ویک سالگی که ازدنیامی رودپنح بچه داشته.خانم هادقت کننداگر می خواهندنمونه زندگی انتخاب کنند زندگی حضرت زهرا(س)رابااین اختصار که عرض می کنم ببینندچگونه است؟پنح تابچه.
پاورقی__________:
غرایزجنسی دختران درسن بلوغ شروع به فوران می کند،اماسن عقلی آنان هنوزنارس وکال است.ودرسن عقلی هم (که عرف آن۱۸سال است)برای ازدواج (چه موقت ودائم)به فتوای اکثرفقها،باید ازقیم وولی خوداحازه بگیرند!!اصولا حکومت ولایت فقیه صرفادرسودای ازدیاد تولیدنسل است،بدون آنکه ملزم وتوان تامین وتربیت آنها(مثل بیمه رایگان ازبدو تولدوهزینه تحصیل)راداشته باشدو تضمین کند.فهم فکری آنان دراین محدوده است که بگویند:حضرت زهراکه درسن۲۱سالگی مرحوم شد،پنج فرزند داشته،وآنربرای عوام به عنوان نمونه زندگی معرفی کنند!!
بیست و هفت فروردین نودوهشت
چنین روزی در چند سال یش
۲۸فروردین۱۳۷۵
سایه خدا در سلطنت فقیه
[ازیادداشت روزنامه رسالت]
ولی فقیه به واسطه ملکه راسخه عدالت وعلم وتقوی(آنهم نه در معمول،بلکه درسطح بالا)دارای نوعی از معصومیت ازگناه واشتباه است.ولذا اسلام او راحاکم وناظربردیگری قرارداده است.لذا چه کسی و چه نهادی می تواند برفرازولی فقیه قرار گیرد وبر او حکومت کند.
پاورقی ————
اخیرا هم مصباح یزدی گفته است:
«اطاعت ازولی فقیه مثل ائمه واجب است.هرچند بین هارات تصمیم،اشتباه هم داشته باشد».
این خلاصه حکومت اسسلامی ست که روحانیت قشری واصولگرایان می توانند در آن به نان ونوا برسند!
یک نفر که در حوزه فقه خوانده در ردیف خدا قرارداده شده است:سایه خدا در سلطنت فقیه تجلی پیدا می کند!!
واصلاح طلبان حکومتی در این میان کارشان این است که عجوزه ای را بجای نوعروس و قورباغه راجای قناری رنگ کنند…!
بیست و هشت فروردین نودوهشت
چنین روزی در چند سال پیش
۲۹فروردین۱۳۸۱
زندان دانشکده تعلیم جرم وکارگاه فساد
روزنامه آزاد۲۹فروردین۱۳۸۱
هاشمی شاهرودی(ریاست قوه قضائیه):
آقایان اضی یک روز پابه زندان بگذارندوببینندچه خبر است.پرونده ها را باید رده بندی کنندو هم چنین از صدور قراروثیقه های سنگین وکمرشکن بپرهیزند.آنها باید به وضعیت فعلی جامعه توجه کنند…دراستان های مختلف مشاهده شده است که بازندانی شدن پدریامادر،دخترفرزندخانواده در۱۳سالگی به فحشا و منکر روی آورده است.
پاورقی—————:
وقتی هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه را ازمحمدیزدی تحویل گرفت،گفت:ویرانه ای تحویل گرفتم؛وازرانت قضائی سخن گفت.بعدازایشان نیزویرانه،ویرانه تر شد.قوه قضائیه بدلیل آنکه روسایش منصوب ولی فقیه بوده وبا مکانیزم های حقوقی دمکراتیک انتخاب نمی شوند؛مستقل نیست.وهمین خود دلیل بوجودآمدن رانت قضائی ست؛وزندان را به یک کارگاه تولید فسادودانشکده تعلیم جرم کرده است.
بیست ونهم فروردین نودوهشت
چنین روزی در چند سال پیش
۳۰فروردین ۱۳۶۶
ادبیات زمان قدرت یکی ست!
کیهان۳۰فروردین۱۳۶۶
موسوی خوئینی ها(دادستان کل کشور):
کسانی که رعایت شئون اسلامی رانمی کنندوبه نحوی به انقلاب دهن کجی می کنندعاقبت ازمیان خواهندرفت آنهابایدبترسندازروزی که مردم مسلمان ورزمندگان اسلام براساس همان انگیزه ای که به مقابله با دشمنان درجبهه هارفتندباهمان انگیزه درصددپاک کردندجامعه برآیند. آنوقت است که دیگرنه به حرف من گوش می کنندونه به حرف امثال من،مردم وقتی احساس تکلیف ببیندومسئولین به وعده هایشان در زدودن آثارفسادنتوانستندعمل نمی کنندخودشان واردصحنه خواهند شد.وتمام خس وخاش ک هاوعلف های هرزجامعه راازمیان بر خواهند داشت وجامعه راپاک خواهندکرد.آن مردغیرتمندی که احساس بکند خانواده وناموسش درجامعه درمعرض فسادقرارگرفته است دیگرنمی آیدازمن بپرسدکه مابایدچه کنیم خودش دست بکارمی شودوریشه فسادراازبین می برد.
پاورقی—————-:
ادبیات زمان قدرت در دو جناح حاکم(اصلاح طلب و اصولگرا)یکی ست:[خش و خاشاک].ولی بعدازخروج از قدرت،همه می شوندمصلح!
ازابتدای انقلاب چماق دفع،ادبیات حاکمیت بود!
علی الظاهر تنها آیت الله منتظری ست که در کسوت قائم مقام رهبری،حاکمیت را نقد می کرد و همیشه سیاست جذب داشت والبته متهم به ساده لوحی شد.
سی فروردین نودوهشت
چنین روزی درچندسال پیش
۳۱فوردین۱۳۶۸
زیرسیبلی جناح چب برای رهبری
روزنامه کیهان۳۱فروردین۱۳۶۸
موسوی خوئینی ها:
امروزبعدازگذشت۴تجربه درشورایعالی قضایی هیچ تردیدی نداریم که رهبری جامعه به صورت شورایی یک فاجعه است…درزمانی که مجلس خبرگان نسبت به ایشان اظهارنظرکرد،ایشان مرجع تقلیدنبود.الان هم ایشان مرجع تقلیدنیست.یعنی الان آقای منتظری مرجع نیستند.چون کسانی که تقلیدمی کنندیاازامام تقلیدمی کنندیاازغیر.آقای منتظری خودشان هم قبول دارندکه مرجع تقلیدنیستند.
پاورقی——:
این سخنان نشانه هایی ست ازتوافق جناح چپ وجناح راست دراتفاق روی یک شخص برای رهبری غیرازآیت الله منتظری که مرجع تقلید هم نباشد!این درحالی ست که آیت الله منتظری ازلحاظ حوزی خیلی پیش ازاین،دراندازه مرجع تقلید بوده است وتاآنزمان قانون اساسی یکی ازشرایط ولی فقیه رامرجعیت می دانست که برخلاف قانون اساسی خامنه ای به رهبری رسیدومرجع نبودوجناج چپ زیرسیبلی ردکرد!
سی ویک فروردین نودوهشت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)