▪️آنچە امروز پس از بحران فراگیر، در زاگرس بە وضوح مشاهدە میشود نمونەی کامل یک خودمدیریتی است، این خودمدیریتی در قالب های انجمن و شوراهای مردمی، دستەهای کوهنوردی، دستەهای خودجوش بسیار نمایان است، کە فعالیت های چون:

💐 کمپین ھمیاری وکمک بە کرمانشاە و لورستان و مناطق سیل زدە
💐 مدیریت و واکاوی مسائل اجتماعی و فرهنگی
💐 آسیب شناسی و راهکار مسائل زیست محیطی
💐 مدیریت جدی بحران های زاگروس

را پیش می برند.

▪️وعدە وعیدھای پوچ و سخنان دارونمای حاکمیت ھمچنان کە بعد از ھر فاجعە در بلندگوھای انحصاریشان پخش شدە اما در عمل ھیچ جبران خسارت و کمک بە مردم دیدە نشدە است، نمونە بارز آن ادعای بازسازی مناطق زلزلەزدە کرمانشاە بود.

بی اعتمادی مردم بە دولت و واکاوی کالبد دولت توسط مردمان زاگرس نشین سبب بە میدان آمدن خود آنھا شدە و غیرمستقیم تقویت خودمدیریتی را ھدف گرفتە است.

▪️این خودمدیریتی در گرو یک قشر یا یک دستە نیست بلکە اکثر جامعە خارج از مذهب و ملیت و ایدولوژی در کنار هم سکان خود مدیریتی را پیش میبرند.

این خودمدیریتی در قالب کمپین های کمک بە سیل زدگان و زلزلەدگان بسیار نمایان است. مردم بعد از نیازسنجی و بررسی آسیب ها در مناطق بحران بسیار هماهنگ در حال کمک و مدیریت هستند.

ھمیاریھای مردم نھاد بە گونەای عمل نمود کە تمام مسائل و نیازھای موجود اعم از خوراک، پوشاک، اسکان، بھداشتی و دارویی را پوشش داد؛ کە اگر بخواھیم این را با اقدامات دولتی مقایسە نمائیم بدون شک برتری با خودمدیریتھایی بودە کە با توجە بە پیشینە نامحسوس، بی نظیر و بدون نقص عمل نمودە است.

آنچە بیشتر باعث ترویج خودمدیریتی میشود نتیجەی رضایت بخش مدیریت های مردمی است؛ این اقدامات خودجوش، علاوە بر اینکە خلاء ناشی از عدم کارایی و سوءمدیریت را جبران می کند، ورای اتحاد و انسجام و ھمیاری، تمرینی برای ادارە مردمی و خودمدیریتی خواھد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)