یک ایمیل شامل سه بخش اساسی است: پاکت نامه، هدر ایمیل و بدنه ایمیل که شامل پیغام است. کاربران پاکت نامه را نمی‌بینند زیرا بخشی از فرایند داخلی است. بدنه ایمیل هم شامل پیغام اصلی است که کاربر هنگام باز کردن ایمیل آن را مشاهده می‌کند. در این مقاله آموزشی امنیت اینترنت کنش‌تک به جز سوم ایمیل یعنی هدر ایمیل می‌پردازیم.

ادامه این مطلب را درلینک زیر بخوانید:

هدر ایمیل چیست و شامل چه اطلاعاتی است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)