آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟
به دعوت دوست وهمکارسابق روزنامه سلام،جناب انصافعلی هدایت دربرنامه دیالوگ شرکت کردم.
آنجا گفتم:مقایسه انتخابات درایران و ترکیه یک قیاس مع الفارق است.درایران ازابتدای تاسیس جمهوری اسلامی-بدلیل غش درمعامله-مردم به انتصابات ولی فقیه رای داده اند!
گفتم:جمهوری اسلامی بدلیل داشتن ایدئولوژی،نمی تواندانتخابات داشته باشد.ولی بدلیل الزامات دنیای مدرن، مجبوربه انجام صوری آن است!
گفتم:انتخابات سه وجه دارد:یک وجه محتواست:که به هرفردی آزادانه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رامی دهد.و وجه دوم آن،فرم انتخابات است که پیش شرط یاقیودی به آن سنجاق می شودکه ممکن است باآن،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن راازمابگیرد.مثل نظارت استصوابی.ووجه سوم،که ممکن است دربرخی ازانتخابات باشد،ایدئولوژی ست. ودرجمهوری اسلامی بدلیل اصل ولایت فقیه(که اورامنصوب خداوندمی دانند)، چنانچه نظارت استصوابی هم حذف شود،بازهم تفاوتی نمی کند.وما همچنان مجبورهستیم ازفروشگاهی که فقط گلابی دارد(همان تزمعروف یک کیلو گلابی آذری قمی در موردشکل حکومت دراسلام)ازمیان نارس،گندیده ورسیده آن یک کیلوگلابی(بدوبدتروبدترتر)یکی رابر پایه دانش وآگاهی خودانتخاب کنیم. درحالیکه انتخابات یک سوپرمارکت است باانواع کالادربَرندومارک های متعدد.که هرچه تکثّرآن بیشتر باشد،قیدوشرط های فرم آن انتخابات کمتراست وچنین انتخاباتی به دمکراسی نزدیک تر!
امادرجمهوری اسلامی بدلیل اصل ولایت فقیه هرچندممکن است تعداد احزاب و
مطبوعات بلحاظ کمیّت فراوان باشد،ولی بدلیل آنکه آنها(به همراه دولت ومجلس) همگی جزوکارگزاران ولی فقیه هستندو درطول ودنباله ایشان بایدحرکت کنندو نه درعرض آن؛ودرحالت خوشبینانه صرفا طرف مشورت وی هستند،بنابراین انتخابات در ایران انتصابات است!
مضافابراین،درجمهوری اسلامی این دولت سایه است که حکمران اصلی ست!
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار(
این دیالوگ رادرلینک زیرببینید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com