از آنهمه جشن  که در ایرانِ باستان بود و با شادی و شورِ زندگی ای که در میانِ مردم ایران  برجا  می ساخت و یکی ازریشه هایِ درخورِ آبادانی هایِ بسیارِ ایرانِ آن دوره بود، جشن نوروز در آغازِ بهار و لحظه ی نو شدن سال است که   تا امروز رسیده است. جشن نوروز که حتّا شاید از سالیانِ دوری  پیش از زَرتشت در ایران و بسیاری از کشورهایِ امروزه  که قَرن ها ست که دیگر از ایران نیستند، جشنی بزرگ برایِ پاسداشتِ  نور و سلامتی و شادمانی و نو شدن سال و نشانه ای از نو شدنِ زمان و جهان و زندگی ، در هر لحظه است. وَ جشن َیلدا در آغازِ زمستان، نیز اینچنین است امّا کوچکتر از نوروزی  که در آغازِ بهار، در میان اینهمه خرابکاری هایِ حکومت هایِ خراب و بَداَندیشی مانندِ جمهوری اسلامی و رهبران و گردانندکانِ بی ارزشِ آن با نیرویِ تمام  حتّا در بینِ اینهمه گرفتاری و سختی و عَزاهایِ اجتماعی، روشناییِ شادیِ  مردمِ  ایران و به ویژه کودکان و نسلِ نویِ ایران است. اینهمه نیرویِ زیبایِ جشن نوروز که نه حکومتی به طورِ ویژه، پشتیبان برگـُزاری و پایندگیِ آن است و نه دین یا مذهبی با پیروانِ میلیونی، اجرا کننده ی آن است، وَ فقط  به این دلیل که مبنایِ نوروز، دگرگونیِ فصل و سال و زمان است  با تمامِ توان هنوز بزرگترین   جشنِ ایرانیان است  که که بسیار جالب!  افزون بر اینها  لحظه ی تحویلِ سال در نوروز آغازی  برای بهار در همه ی نیمکره ی شمالیِ زمین است. پس نوروز و آغازِ سالِ نو به همه ی موجوداتِ ایران و به ویژه مردمِ ایران و مردمِ نیمکره ی شمالیِ زمین  بسیار بسیار مُبارک  و آرزوی اینکه مردمِ ایران در سالِ جدید از ستم آزاد شوند، برای از سر گـُذراندنِ سختی ها و گرفتاری ها   بیماری ها، توانِ خیلی خیلی بیشتری داشته باشند، تا شادی ای هستی بخش زندگیِشان  را پُر از روشنایی و آزادی و ثَمَر کند و همچنین نوروز بَر هرکس که در هرجایِ دنیا، نوروز را جشن می گیرد و ستمگری بر او حاکم است، مبارک باشد و امیدِ اینکه در سالِ نو، زمان، دوره ای تازه به مردمِ ایران و آنها و حکومتی نو، هدیه کند که بی سِتم و بی درد و پُر از شادمانی و عشق و زندگی و سلامت باشد. نوروزِ مردمِ ایران و مردمِ افغانستان و مردمِ تاجیکستان و هرجایِ خاورمیانه مبارک، آغاز بهار برای همه ی نیمکره ی شمالیِ زمین مبارک و نوروز بر همه ی زمان و زمین حتّا  آنجا که در نیمکره ی جنوبی،پاییز است، مبارک باشد وَ نمی شود که  نوروز برایِ همه خوب باشد، پَس برایِ همه ی آنهایی که مردم را در بیماری و فقر گرفتاری می خواهند یعنی آدم هایِ بد، خیلی بد شود و برایِ مردمِ خوب، خیلی خوب شود. وَ بهترین آرزوها.

         –  امیر سارم    https://t.me/amirsarempoemsکانالِ تلگرام

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)