روز جهانی زن را شادباش می گوییم.

امسال روز جهانی زن را با توجه به آرمان صلح و توسعه پایدار با تمرکز بر نقش بی بدیل زنان در تحقق این آرمان ها گرامی می داریم .
صلح و امنیت بستر تحقق برنامه های توسعه موزون و متوازن و پایدار در جامعه هستند . دستیابی به اهداف توسعه بدون اصلاح وضعیت و جایگاه زنان که بزرگترین جمعیت قربانی خشونت و جنگ و توسعه نامتوازن در جهان اند ممکن و میسر نخواهد شد.

مولفه های توسعه پایدار وتاب آور شامل رشد اقتصادی –رفاه وعدالت اجتماعی ، مشارکت سیاسی وحفظ وارتقائ محیط زیست عموما به حضور فعال و موثر زنان در جامعه و خانواده وابسته است واز اینروست که اهداف توسعه بدون مشارکت فعال زنان تحقق نمی یابد.

حق به صلح وامنیت؛ از جمله حقوق عمومی ویکی از سه اصل اساسی حقوق بشر است .و همانگونه که در نبود مولفه های توسعه زمینه جنگ وخشونت ایجاد می شود؛ نبود صلح نیز مانع تحقق یافتن توسعه از ابعاد همه جانبه می شود .در عین حال مفهوم صلح مانند بسیاری ازدیگر مفاهیم جوامع انسانی آموختنی است و تلاش و کوشش بسیار لازم است تا بتوان بستر یادگیری صلح و رواداری در جامعه را فراهم نمود. پرورش نسل آینده توسعه یافته تنها در بستر صلح ناشی از برآیند مولفه های توسعه امکان پذیر است که وابسته به مشارکت واقعی وفعال زنان در همه عرصه های مرتبط است.
از این رو وقتی صحبت از صلح و توسعه می کنیم یعنی از حضور برابر زنان و مردان در مذاکرات و سیاستگذاری های واجرای برنامه های مربوط به صلح و توسعه حرف میزنیم .
ما در مقام مادران صلح ایران باور داریم صلح و توسعه ؛مقوله یی فرا جنسیتی است و به جنس و جنسیت خاصی اختصاص ندارد، هم چنین ما تاکید می کنیم وباور داریم :دستیابی به شاخصه های توانمندسازی زنان و تحقق آرمان عدالت جنسیتی در ایران تنــها بایاری تمامی فعالان و کنشگران مدنی و هم پیوندی نهاد های مدنی امکان پذیر است. .
حضورموثر زنان درحفظ وگسترش فرهنگ صلح که بستر شکل گیری توسعه سرزمین است مارا بر آن می دارد تا باور داشته باشیم حضور زنان صاحب فکر و اندیشه و نظردرعرصه کلان تصمیم سازی ها و سیاستگذاری ها و مذاکرات مربوط به صلح در دوران کنونی امری لازم و ضروری است . بویژه زنانی که بیشترین آسیب هارا در جنگ ها دیده اند می توانند دیده بانان خوبی برای جامعه مدنی در دفاع از صلح و امنیت کشور و جهان باشند .
مادران صلح ایران در مقام کنشگران حوزه صلح بر این باورند که فقر وبی عدالتی از جمله پیچیده ترین موانع بر سر راه آرمان توسعه و صلح است . از این رو ست که نزد ما صلح به معنای امکان برخورداری برابر تمامی افراد جامعه از فرصت ها و امکانات و سرمایه های ملی و جهانی ساکنان کره زمین است. .
حفاظت از محیط زیست وپرهیز از
هدر دادن منابع ومواهب طبیعی از مولفه های اساسی صلح دوستی و توسعه یافتگی محسوب می شوند .. هم از این روست .وقتی از سه واژه تاثیر گذار و مهم و سرنوشت ساز یعنی . زن . صلح و توسعه حرف می زنیم و به مدد این سه میخواهیم گفتمان صلح و توسعه را بفراخور درک و شناخت تهدید ها و فرصت های موجود بازسازی و در جامعه رواج دهیم باید بپذیریم که منظور از مشارکت اراده گرایانه و بکار گیری زنان در ساخت فرهنگ صلح و توسعه ،سخنی نمایشی و احساسی نیست .
مشارکت نیاز به ایجاد نهاد و ساختار دارد. ساختارها زمانی شکل می گیرند که اجزا موثر آن و اخلاقیات کار جمعی و خصایص گروهی شکل گرفته باشد . و این همه ممکن نیست مگر با تکیه بر اعتماد به نفس ملی و روح جمعی حاکم بر تشکیلات و ساختار های صلح طلبانه که بتدریج هنگام کار و تلاش مسالمت جویانه در نهاد های توسعه یافته مدنی شکل می گیرد .
مادران صلح ایران با توجه به باور عمیق به روحیه مقاوم و اخلاق مراقبت درمردم بویژه زنان ایرانی ؛امسال در روز جهانی زن با دعوت وجلب مشارکت چند نهاد فعال در مسیر توسعه در جهت پیوند وهم افزایی انرژی گروهی برای تحقق اهداف والای توسعه سرزمین گام برداشته اند وپاسخ مثبت حامیان جامعه مدنی، شبکه یاری کودکان ،جمعیت زنان مبارزه با آلودگیهای محیط زیست ونشر پژوهش شیرازه را به فال نیک می گیرد وپیروزی و بهروزی میهن و مردمان ایران را در دستیابی به صلح وتوسعه در زمانی نه چندان دور آرزو می کند.

مادران صلح ایران

۱۳۹۷/۱۲/۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)