بخش سیاسی/
روزنامه نگار امیرحسین موحدی بادرج اسنادی در فیسبوک خود گزارش مشروح سازمان گزارشگران بدون مرز درموردخودرا منتشرکرد؛ این روزنامه نگار وفعال حقوق بشر در ذیل این تصاویر نوشته است: زمانیکه دیگران مشغول ساختن آینده خود بودند؛ مبارزین ضداستبداد گذشته خودرا ساختند ؛ متن کامل توضیح وی درمورد سند منتشره به این شرح است:
🌍وقتی عده ای در حال ساختن آینده خود بودند مبارزین گذشته خودرا ساختند؛ این سندحرفیست ازهزاران کاندر عبارت آمد؛ این شناسه بخشی از پرونده پرسنلی ؛حرفه ای و مبارزات مدنی ام بعنوان یک روزنامه نگارست که توسط سازمانِ گزارشگران بدون مرز برای اطلاع مردم ونهادهای بین المللی صادرشده است، دفترمرکزی این سازمان در پاریس میباشد.
حکایتِ اوراق و اسناد بیشتررا؛ این زمان بگزار تاوقتی دیگر..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)