زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پندست

به روز نیک کسان, گفت: غم مخور, زنهار
بسا کسا, که به روز تو آرزومندست

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه
کرا زبان نه بندست, پای در بندست

پری زنگنه ـ شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)