نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۱

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهاردهم (نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۱) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)