نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۲ نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پانزدهم (نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۲) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)