درام تاریخی “کارل مارکس جوان” (The Young Karl Marx) محصول سال ۲۰۱۷ که به زندگی یکی از اثرگذارترین فلاسفه غربی می پردازد.

 

 

 

Friedrich Engels and Karl Marx with Jenny, Eleanor and Laura Marx