دهم دسامبر شروع تاریخی جدید در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی شد .
شاپرک شجری زاده شیرزن جوان که مبارزه اش اورا مجبور به ترک وطن کرد در این روز از پیله ی ترس بیرون آمد و به سمت رژیم تاخت . او کشورهای خارجی را نیز با خود همراه کرد که سوزشی عظیم رژیم را فراگرفت .
رژیم به مقابله برخواست و به سرعت عوامل خود را به کار انداخت . اینبار ترانه علیدوستی جاسوس دوجانبه رژیم که یکی به نعل میزند یکی به میخ. از یک سو تعداد بالای تریبونی که در اختیارش است و هیچ از درد هموطنانش نمیگوید، از سوی دیگر پروژه هایی که سبیل نداشته اش را حسابی چرب میکند.
او با توهین رشته توئیتش نسبت به شاپرک ، به اوتوهین میکند و حقارت خود را در مبارزه به او نسبت میدهد . به هرز گویی و هرزگویی ادامه میدهد که سخنی قابل توجه در کلامش نیست . تنها حرفش اینست که تو کسی نیستی که بخواهی چنین کار سیاسی انجام دهی .
اتفاقا با این سخن دست سیاه خود را رو کرد و به همه فهماند که چه کسانی در کشور مقدس نمایی و بزرگنمایی مسئولین را انجام داد تا کسی جرئت کوچکترین اعتراضی را نداشته باشد.
اما او نمیداند ما مردم این کشور را پس میگیریم و خودمان برآن حکومت میکنیم و دست چپاولگران و دزدان را از آن کوتاه میکنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)