فرهنگ ایرانی به باور همگان یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین فرهنگ‌های تاریخ بوده است. قدمت و اصالت این فرهنگ از یک سو و غنا و زیبا‌یی‌های برگرفته از آموزه‌های آسمانی از سوی دیگر، میراثی گرانبها برای این سرزمین به بار آورده است .

 برخی زیبایی ها را نمی بینند و از میان گندم زار علف های هرز را بزرگ مینمایند . . علف هرز هرچند فراوان ، اما گندمان را هرز نمی نامند.

 بهزاد بلور مجری بی بی سی فارسی، به مردم گندمین کشورمان راعلف هرز نامید. اشتباهش عیان است چون برای همه جز ذهن بیمار تفاوت بین سفیدی و سیاهی و دزد و عدالت گستر واضح است.

آدمی اشتباه دارد اما از چنین شخص حرفه ای که شغلش چیدن کلمات از درخت زبان است ، انتخاب کلمه ی توهین آمیزاز زباله های پای درخت ، بسیار دور از ذهن است که سهو بودن را از ذهن دور میکند . تا ذهن سر جای خودش باشد چنین توهینی به هموطنانش نمی کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)