«دچارِ توطئهء وزارت اطلاعات»

دچارِ توطئهء وزارت اطلاعات
شده ام خواهند کنند مرا مات
سوءقصد و شکنجهء الکترونیک
تا کنند مرا ز زندگی کات
مامورِ مزدورِ عقده ای را
که کفتارگونه می خورد مرا
محمود علوی تو رها کرده ای
که خودسری نماید و بس ادعا
با موجِ شکنجه از راه دور
از شدت فساد و دشمنی کور
هی می زنند مرا و فحش می دهند
بر شب پیروزشود لیک نور

شاهین میر محمد حسینی- هلند
توضیح موضوع شعر در لینکهای زیر:
شکنجه؛ سوءقصد و کنترل و مراقبت الکترونیک از راه دور
لینک دوم:اعزام مزدوران اطلاعات به هلند بعنوان پناهنده