برجام نافرجام واستقلال ایران

علی ایزدی

محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه درحاشیه نشست اخیرگفتگوهای مدیترانه ای درشهررم ، ضمن تهدید 

تلویحی اتحادیه اروپا بواسطه تعللی که درمورد ضمانت های اجرایی حفظ برجام توسط کشورهای موردنظر اروپایی حس شده ، می گوید :

” همه مرا اهل تعامل و گفتگو می شناسند اما اگرپای انتخاب استقلال ایران و تعامل درمیان باشد ، حتما برای استقلال ایران می ایستم . “

آقای ظریف بعدا اضافه می کند که :

” دیپلماسی یک بازی نیست و ما همیشه برای یک امری جدی آماده ایم . “

 اما متعاقبا وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی آخرین حرف خود را به شکل این طعنه توئیت می کند که  ” نمی توان بدون خیس شدن شنا کرد . ”  که هشتک هشدارگونه مربوطه مورد بازتاب و توجه درداخل و خارج ایران قرارمی گیرد .

چگونه می توان شنا کرد و خیس نشد ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)