عید ِ من؛ موهــــای موجی ِ توئه

وقتی که بـــازه و وقتی میبنــدی

عید ِ من؛ فلش ِ دوربینیـــه که

تو روبروشی و براش میخندی …
.
عید ِ من؛ مـامـان و بابایی ان که

بینشون دعـــوا و جنگی نبـاشه

عید ِ من؛ اون شبیه که تــا صبحش

بالشی خیس از دلتنگی نباشه …

عید ِ من؛ مثل یه بخـــاری گرمه،

یه فرش که وسط ِ اتـــاق میفته

عید ِ من؛ هنوزم خیلی کوچیکــه

میتونه ســــاده اتفــاق بیفته…!

عید ِ من؛ لاستیک ِ نو واسه باباس

که ماشینش معایینه بگیـــره !
عید ِ من؛ اون روزه که هیچ مــادری

نشه سرطـــــان سینه بگیره …

عید ِ من؛ یه روز ِ خوبه که میـــاد

که هیچ داداشی تو زندون نبــاشه

عید ِ من؛ اون روزه که آرزوهـــام

حتا کمترینش گرون نبـــاشه …

عید ِ من؛ میتونه اون لحظه ای کـه

تو هم به یـــاد ِ من افتادی باشه !

عید ِ من؛ میتونه یه عکس ِ خوشگل

جلوی میدون ِ آزادی بـــاشه …!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)