با سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در #هلند برای مقابله با خشونت علیه #زنان فعالیت می‌کنند، آشنا شوید:

یو ان زنان – بخش هلند
https://www.unwomen.nl

جهان نارنجی
https://www.orangetheworld.nl

سازمان حقوق بشر هلند
https://www.mensenrechten.nl/nl

شورای زنان هلند
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2749

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)