تحلیل مختصر این مفهومی ابداعی برای آینده‌ی پیشِ‌رو

اکمونیسم انسانی متشکل از سه جزء: اِکو (زیست بوم)، کمونیسم (جامعه‌ی اشتراکی) و انسان هست که در رابطه‌ای دیالکتیکی، سیلوژیسم (یا سه گانه‌ی دیالکتیکی) آنها را بدین صورت، وارد ارتباط می‌کند: فرد (انسان) را با واسطه‌گری امر خاص (اِکو) به امر عام (جامعه‌ی اشتراکی) متصل می‌کند و یا برعکس؛ از عام شروع می‌کند و با واسطه شدن امر خاص (اِکو)، به فردیت اجتماعی (انسان) می‌رسد.

در هر دو صورت، امر خاص (اکو) تغییر نمی‌کند و بدون گذشتن از محیط زیست و هماهنگی با آن، کمونیسم امکان پذیر نیست. “انسان” در اینجا در مقام سوژه در نظر گرفته شده نه یک جوهرِ فیزیکی؛ سوژه‌ی فَعال متفکری که این جامعه را می‌سازد و به عنوان سوژه‌ درون چنین جامعه‌‌ای، به متعالی شدن خویش، می‌پردازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)