پاسخ قاطع آقای هاشم خواستار نماینده معلمان ایران‌به تشبشات مذبوحانه رضا پهلوی شیاد و قالتاق درمورد سلطنت منقرض شده پادشاهی در ایران.

درود بر معلم شجاع و مبارز نستوه مهندس خواستار و بانو صدیقه مالکی. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)