برخیز ای داغ لعنت خورده
دنیای فقر و بندگی

جوشیده خاطر ما را برده
به جنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم
کهنه جهان جور و بند

و آنگه نوین جهانی سازیم
هیچ بودگان هرچیز گردند

روز قطعی جدال است, آخرین رزم ما
انترناسیونال است نژاد انسانها

برما نبخشند فتح و شادی
خدا، نه شه, نه قهرمان

با دست خود گیریم آزادی
در پیکارهای بی امان

تا ظلم از عالم بروبیم
نعمت خود آریم به کف

دمیم آتش را و بکوبیم
تا وقتیکه آهن گرم است

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نژاد انسانها

تنها ما توده جهانیم
اردوی بیشمار کار

داریم حقوق جهانبانی
نه که خونخواران غدار

غرد وقتی رعد مرگ آور
بر رهزنان و دژخیمان

در این عالم بر ما سراسر
تابد خورشید نور افشان

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نژاد انسانها

 

 

اوژن پوتیه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)