نان روز از برای سکس شب است
نان شب هم برای عاشق مست

 

کلی گویی آفت شعر است
حرف مفت آفت ذهن

ذهن الکن ستاره بشمارد
ذهن یاغی ستاره می‌چیند

فاق کوتاه آفت لگن است
آفتِ جنگِ نو گلن‌گدن است

آفتِ مزرعه سه تن ملخ است
آفت عشق، وصل یا بوسه

مرده‌ی یک شبه چو نمره بیست
ثلث اول که هیچش ارزش نیست

مرده‌ی قرن را چنین بنگر
همچو تجدیدِ نابِ شهریور

خنده سر داده رند و بازیگوش
بگذار این رفوزگی هم روش

ذهنِ شاگردِ خنگ فاجعه است
خنگ شاگرد در مراجعه است

عشق همیشه در مراجعه است
عشق همیشه در مراجعه است

بعد صدها هزار سال از خاک، چه مهم است پاک یا ناپاک؟
چه مهم است سبک اسپیس راک؟

چه مهم است پول یا بی پول؟
چه مهم است ماله یا شاغول؟

آفت ذهن همنشین بد است
خواه بنشسته روی مبلِ سیاه

خواه در قاب تلوزیون پیدا،
خواه استاده به آسمان چون ماه!

حرف صدتا یه غاز تا ابد است
عشق اول فقط یه خاطره است

عشق بعدی هماره فاجعه است
عشق همیشه در مراجعه است!

عشق همیشه در مراجعه است

آفت حافظه باکتری دقیق
مثل آب دهان مرده رقیق

خاطره خود کلانتر جان است
بر سرت بشکند هــــــــــوار شود
مثل زندان ژان والژان است

حافظه نفس را بدراند
صد گیگابایت را بپراند

نان روز از برای سکس شب است
نان شب هم برای عاشق مست

عشق همیشه در مراجعه است!

بعد از این صد کتاب شعرم روش
حرف اسکندر و تزارم توش

همه آیند و باز، باز روند
زنده بودن که خود منازعه است

عشق همیشه در مراجعه است…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com