کودکان ما باید از حق آموزش رایگان بهره برند.

ما معلمان بخاطر احقاق حقوق خود و دانش آموزان خویش #تحصن میکنیم.

@Farhangianshowra

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)