” خامنه ای ” باید از سیر کردن در ملکوت و اسمانها به زمین برگردد و از سوریه و لبنان به ایران ، مملکت در زیر چشمانشان ذر حال نابودی است .

برای خواند ن مقاله و شنیدن صدا کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)