اخیرا کلیپ کوتاهی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که عده ای از سالخوردگان در خیابانی جمع شده و شعار می دهد: ما اشتباه کردیم ،ماانقلاب کردیم، دودستی مملکت رو، تقدیم دزدا کردیم. 

بسیاری از مردم سطحی نگری که در سالهای پس از سرنگونی رژیم پهلوی به دنیا آمده اند، وحتی گاهی شمار فراوانی از بزرگسالان همان دوران، نیروهای اپوزیسیون آن زمان را شماتت می کنند که چرا انقلاب کرده ایران را بدست یک رژیم فاسد آخوندی سپردند . این یک سفسطۀ سیاسی ست.

اغلب ما پیرتران هر یک در حد توان خود در راه سرنگونی نظامی که کم از رژیم پینوشه نبود؛ در مبارزه با ساواک جهنمی که جوانان فدایی و مجاهد را در تپه های اوین به گلوله بستند ؛ در ستیز با دیکتاتوری که همه احزاب را منحل کرده تنها حزب رستاخیز را برای خودش راه انداخته بود ؛ در راه امثال دکتر مصدق که غریبانه در حصر خانگی خویش در احمد آباد در گذشت و … و… از جان خویش مایه نهادیم . پیرتران خوب به یاد دارند که داشتن یککتاب ممنوعه در منزل برابر بود با سالها زندان و شکنجه و اعتراف گیری در ساواک و کمیتۀ شهربانی. ما اگر اشتباه کردیم،محصول شرایط تاریخی جهان که اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی را در روسیه یا چین تصور می کرد بوده است .

ما از امپریالیسم غرب که خمینی را از عراق به فرانسه برد .از خرس بزرگ، روسیه که نظریۀ راه رشد غیر سرمایه داری را علم کرده در کله ما فرو کرده و خمینی را انقلابی جلوه داده بود رو دست خوردیم . از خود خمینی رودست خوردیم که در خارج از کشور یکی به نعل و یکی به میخ می زد.

 ما حافظه تاریخی نداشتیم که ارتجاع اسلام سیاسی را درک کنیم . ما فدائیان اسلام و قتل کسروی را فراموش کردیم .اما در سرنگونی آن رژیم سراپا ضد آزادی و دیکتاتور پرور که هنوز پس از چهل سال هوادارانش بر بنیاد پوسیدۀ سلطنت خاندان پهلوی پای می فشارند، ذره ای اشتباه نکردیم. آنها چنان متوهمند که اخیرا بعضی شعار شاه ،میهن آبادی را جایگزین شعار زن زندگی آزادی کرده اند.

گرچه ظاهرا به نظر نمی رسد خود رضا پهلوی موافق این تعویض شعار باشد .به هر حال سود این تفرقه افکنی در اتحاد یکپارچۀ آحاد ملت، نصیب حکومت اسلامی ایران می شود .

  شاید جوانان امروز هم دست پنهان آمریکا و غرب را ندیده اند که می خواهد اوکراین را در کنار انقلاب ایران به چشم روسیه فرو کند .آمریکا دلش برای مردم ایران نسوخته که بایدن می گوید با مردم ایران هستیم .عدو » شده« سبب خیر ؛ آمریکا بخاطر اوکراین و زلنسکی،می آید در کنارش به مسیح علی نژاد هم نشان شجاعت می دهد تا از خوشنامی و‌جانبازی جوانان ایرانی استفاده کرده اوکراین را پیروز تبلیغاتی کند . ــ هر چند که اروپا خواهان سرنگونی اخوندان نباشد؛ چرا که دیگر توان و تحمل پذیرش هزاران پناهنده حزب‌الله را درصورت سرنگونی حکومت اسلامی در خیابانهای اروپا ندارد.ــ عمل روسیه در حمله به اوکراین البته محکوم است اما در این شرایط که ایرانیان قصد

دارند جنایات حکومت اسلامی را به مردم جهان نشان دهند،آوردن پرچم اوکراین در کنار پرچم ایران ذهن توده های مردم غرب را مغشوش کرده و همه اعتراضات را در همان جهت نبرد بایدن و پوتین می بینند . باید هوشیار بود که زحمات ایرانیان خارج از کشور در راهپیمایی ها و سخنرانی ها برای نشان دادن چهره کریه حکومت اسلامی در سایۀ تبلیغات سیاسی غرب و روسیه علیه یکدیگر قرار نگیرد . این وظیفۀ عاجل ما ایرانیان دور از وطن است .آینده با ماست .

 محمد بینش ــ آلمان 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)